255/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2014

255
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 18. septembra 2014
o označovaní balení kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov a o oznamovaní a zverejňovaní údajov o týchto kontrolných známkach
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 9b ods. 13 zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") ustanovuje:
§ 1
(1)
Na balíku obsahujúcom 500 kusov kontrolných známok (ďalej len "balík") sa uvádza označenie, ktoré obsahuje informáciu o identifikačných číslach kontrolných známok nachádzajúcich sa v balíku, a to
a)
jedinečné číslo obsahujúce informáciu o všetkých identifikačných číslach kontrolných známok v balíku pozostávajúce najmenej z 12 alfanumerických znakov (ďalej len "hierarchický kód") vyjadrené aj vo forme dvojrozmerného čiarového kódu,
b)
rozpätie identifikačných čísel kontrolných známok, pričom rozpätím identifikačných čísel kontrolných známok sa rozumie uvedenie najnižšieho identifikačného čísla kontrolnej známky nachádzajúcej sa v balíku a najvyššieho identifikačného čísla kontrolnej známky nachádzajúcej sa v balíku.
(2)
Označenie uvedené v odseku 1 sa použije obdobne aj na skupinový obal a prepravný obal, pričom označenie na
a)
skupinovom obale obsahuje informácie o identifikačných číslach kontrolných známok nachádzajúcich sa vo všetkých balíkoch nachádzajúcich sa v skupinovom obale,
b)
prepravnom obale obsahuje informácie o identifikačných číslach kontrolných známok nachádzajúcich sa vo všetkých balíkoch nachádzajúcich sa v prepravnom obale.
(3)
Na balíku, skupinovom obale a prepravnom obale kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia cigariet sa uvádzajú aj tieto údaje:
a)
cena cigariet,
b)
znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane,
c)
počet kusov cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet,
d)
dĺžka cigariet.
(4)
Na skupinovom obale alebo prepravnom obale kontrolných známok určených na označovanie
a)
spotrebiteľského balenia cigariet môže byť uvedený aj dátum, keď odberateľ kontrolných známok požiadal colný úrad o vydanie kontrolných známok a údaj slúžiaci na interné účely odberateľa kontrolných známok, ak o uvedenie tohto údaja požiada odberateľ kontrolných známok v žiadosti o vydanie kontrolných známok,
b)
spotrebiteľského balenia tabaku, spotrebiteľského balenia cigariek alebo spotrebiteľského balenia cigár môže byť uvedený aj dátum, keď odberateľ kontrolných známok požiadal colný úrad o vydanie kontrolných známok.
§ 2
(1)
Odberateľ kontrolných známok oznamuje údaje o počte a identifikačných číslach kontrolných známok, ktoré použil na označenie spotrebiteľských balení tabakových výrobkov podľa § 9 ods. 4 až 6 zákona, a to podľa § 9b ods. 13 zákona prostredníctvom informačného systému na odber kontrolných známok a na oznamovanie údajov odberateľom kontrolných známok (ďalej len "elektronický systém kontrolných známok").
(2)
Ak boli kontrolné známky použité na označenie spotrebiteľského balenia cigariet s rovnakou cenou, znakom pre platnosť sadzby spotrebnej dane, počtom kusov cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet a s rovnakou dĺžkou cigariet, oznamuje sa len hierarchický kód uvedený na balíku, skupinovom obale alebo prepravnom obale.
(3)
Ak boli kontrolné známky použité na označenie spotrebiteľského balenia tabaku s rovnakou hmotnosťou v gramoch a s rovnakým znakom pre platnosť sadzby spotrebnej dane, spotrebiteľského balenia cigariek s rovnakým počtom kusov a s rovnakým znakom pre platnosť sadzby spotrebnej dane alebo spotrebiteľského balenia cigár s rovnakým počtom kusov a s rovnakým znakom pre platnosť sadzby spotrebnej dane, oznamuje sa len hierarchický kód uvedený na balíku, skupinovom obale alebo prepravnom obale.
(4)
Ak na označenie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov odberateľ kontrolných známok nepoužil celý balík, oznamuje vždy len rozpätie identifikačných čísel použitých kontrolných známok z balíka.
§ 3
Údaje podľa § 2 sa oznamujú pred vydaním spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov z daňového skladu, pred predajom alebo iným vydaním spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov na daňovom území inej osobe, a to najneskôr
a)
do troch pracovných dní po dni nalepenia kontrolných známok na spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov, ak je odberateľom kontrolných známok prevádzkovateľ daňového skladu alebo oprávnený príjemca a kontrolné známky na spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov lepí na daňovom území,
b)
jeden pracovný deň pred prepustením spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov do voľného obehu, ak je odberateľom kontrolných známok dovozca tabakových výrobkov,
c)
jeden pracovný deň pred uvedením spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov do daňového voľného obehu, ak je odberateľom kontrolných známok prevádzkovateľ daňového skladu a kontrolné známky sa lepia na spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov mimo daňového územia,
d)
jeden pracovný deň pred predajom alebo iným vydaním spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov, ak je odberateľom kontrolných známok oprávnený príjemca a kontrolné známky sa lepia na spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov mimo daňového územia.
§ 4
Údaje nevyhnutne potrebné na overenie správnosti označenia spotrebiteľského balenia tabakového výrobku v daňovom voľnom obehu kontrolnou známkou sú pri
a)
spotrebiteľskom balení cigariet obchodné meno odberateľa kontrolných známok, cena spotrebiteľského balenia cigariet, platnosť sadzby spotrebnej dane, počet kusov cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet a dĺžka cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet,
b)
spotrebiteľskom balení tabaku obchodné meno odberateľa kontrolných známok, hmotnosť v gramoch a znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane,
c)
spotrebiteľskom balení cigár obchodné meno odberateľa kontrolných známok, počet kusov a znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane,
d)
spotrebiteľskom balení cigariek obchodné meno odberateľa kontrolných známok, počet kusov a znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane.
§ 5
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky v súlade s § 9b ods. 13 zákona zverejňuje údaje podľa § 4 prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok bezodkladne po obdržaní údajov podľa § 3.
§ 6
Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.1)
§ 7
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2014.
v z. Radko Kuruc v. r.
1)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 20) v platnom znení.