26/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.02.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

26
VYHLÁŠKA
Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
z 28. januára 2014,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 75/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 odsek 5 znie:
„(5)
Realizácia súradnicového systému Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej predstavuje
a)
súbor rovinných súradníc vybraných bodov Štátnej priestorovej siete spracovaných k určitému dátumu, s jednoznačne definovaným vzťahom k realizácii ETRS89 a s primárnym určením na meračské geodetické práce; označuje sa JTSK03,
b)
súbor rovinných súradníc bodov Štátnej trigonometrickej siete, záväzný pre súbor geodetických informácií katastra nehnuteľností, pre preberanie výsledkov geodetických a kartografických prác do štátnej dokumentácie, pre vybrané geodetické a kartografické činnosti podľa § 6 zákona a pre ostatné informačné systémy o území, s jednoznačnou transformáciou do JTSK03, zabezpečenou Rezortnou transformačnou službou zriadenou úradom; označuje sa JTSK.
Realizáciami S-JTSK sú JTSK03 a JTSK.“.
2.
V § 2 odsek 9 znie:
„(90)
Na transformovanie súradníc bodov medzi realizáciou Európskeho terestrického referenčného systému 1989 a realizáciou súradnicového systému Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej sa používa globálny transformačný kľúč vyjadrujúci vzťah medzi elipsoidom Geodetického referenčného systému 1980 a Besselovým elipsoidom 1841 a zobrazovacie rovnice Křovákovho konformného kužeľového zobrazenia bodov z Besselovho elipsoidu 1841 do roviny. Globálny transformačný kľúč je platný pre celé územie Slovenska. Na výpočet priestorových súradníc bodov vychádzajúcich z realizácie rovinných súradníc súradnicového systému Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej sa používajú aj normálne výšky realizácie Baltského výškového systému po vyrovnaní a digitálny výškový referenčný model. Globálny transformačný kľúč reprezentujúci vzťah medzi realizáciou ETRS89 a JTSK03 predstavuje sedem transformačných parametrov vypočítaných priestorovou podobnostnou transformáciou Burša-Wolfovým modelom. Parametre tohto globálneho transformačného kľúča sú:
Smer transformácie JTSK03 ® (ETRS89)
Translácia v smere osi X: tx = 485,021 m,
Translácia v smere osi Y: ty = 169,465 m,
Translácia v smere osi Z: tz = 483,839 m,
Rotácia osi X: rx = –7,786342",
Rotácia osi Y: ry = –4,397554",
Rotácia osi Z: rz = –4,102655".
Parameter zmeny mierky: m = 0,000000 ppm,
Smer transformácie (ETRS89) ® JTSK03
Translácia v smere osi X: tx = –485,014 m,
Translácia v smere osi Y: ty = –169,474 m,
Translácia v smere osi Z: tz = –483,843 m,
Rotácia osi X: rx = 7,78625453",
Rotácia osi Y: ry = 4,39770887",
Rotácia osi Z: rz = 4,10248899",
Parameter zmeny mierky: m = 0,000000 ppm.“.
3.
V § 2 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:
„(10)
Rezortná transformačná služba medzi realizáciami záväzných geodetických systémov ETRS89 a S-JTSK je záväzná pre vybrané geodetické a kartografické činnosti podľa § 6 zákona a je prístupná na webovom sídle úradu.“.
Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 11.
4.
V § 24 sa vypúšťa odsek 3. Doterajšie odseky 4 až 9 sa označujú ako odseky 3 až 8.
5.
V § 24 ods. 3 sa vypúšťa posledná veta.
6.
V § 24 odsek 5 znie:
„(5)
Bod podrobného polohového bodového poľa je bod, ktorý má určené súradnice v realizácii systému Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej podľa § 2 ods. 5 transformované Rezortnou transformačnou službou do JTSK a zároveň môže mať určenú výšku v Baltskom výškovom systéme po vyrovnaní. Ak sa poloha bodu určuje technológiou globálnych navigačných satelitných systémov, určia sa zároveň priestorové súradnice v realizácii Európskeho terestrického referenčného systému 1989. Zariadenie bodu podrobného polohového bodového poľa tvorí meračská značka.“.
7.
V § 24 ods. 6 sa vypúšťa posledná veta.
8.
V § 24 ods. 8 poslednej vete sa vypúšťajú slová „č. 1“.
9.
V § 30 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Zameranie územia pre projekt stavby sa vykonáva v záväzných geodetických systémoch v súlade s § 2. Realizácia geodetického systému (§ 2 ods. 5), v ktorom bolo zameranie územia vykonané, je záväzná počas všetkých fáz výstavby.“.
Doterajšie odseky 2 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 8.
10.
V § 32 ods. 3 uvádzacej vete sa vypúšťajú slová „v platných realizáciách záväzných geodetických systémov“.
11.
V § 35 ods. 1 prvej vete sa vypúšťa slovo „definovanej“.
12.
V § 40 ods. 1 druhej vete sa za slovom „náležitosti“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „meračských, výpočtových a zobrazovacích prác a dodržanie kvalitatívnych podmienok určených technickými predpismi“.
13.
V § 45 ods. 1 sa na konci druhej vety pripájajú tieto slová: „a dodržanie kvalitatívnych podmienok určených technickými predpismi vydanými úradom“.
14.
V § 45 ods. 2 uvádzacej vete sa za slovo „preskúma“ vkladá slovo „najmä“.
15.
Nadpis deviatej časti znie: „PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA“.
16.
Za § 47 sa vkladá § 47a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠47a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 15. februára 2014
Na podrobné geodetické body zriadené a evidované do 14. februára 2014 sa pri využívaní uplatňujú podmienky ako na body podrobného polohového bodového poľa po 15. februári 2014.“.
17.
Slová „príslušná správa katastra“ a slová „správa katastra“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v príslušnom tvare.
18.
Slová „podrobné geodetické body“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „body podrobného polohového bodového poľa“ v príslušnom tvare.
19.
Slová „národná realizácia“ a slová „platná národná realizácia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovom „realizácia“ v príslušnom tvare.
20.
Prílohy č. 1 až 3 sa nahrádzajú prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha k vyhláške č. 300/2009 Z. z.
VYHOTOVENIE A OBSAH VÝSLEDNÉHO OPERÁTU BODOV PODROBNÉHO POLOHOVÉHO BODOVÉHO POĽA
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. februára 2014.
Mária Frindrichová v. r.