260/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 26.09.2014

260
NÁLEZ
Ústavného súdu Slovenskej republiky
sp. zn. PL. ÚS 9/2013 z 10. septembra 2014
V mene Slovenskej republiky
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 10. septembra 2014 zloženého z predsedníčky Ivetty Macejkovej a zo sudcov Jany Baricovej, Petra Brňáka, Ľubomíra Dobríka (sudca spravodajca), Ľudmily Gajdošíkovej, Sergeja Kohuta, Milana Ľalíka, Lajosa Mészárosa, Marianny Mochnáčovej, Ladislava Orosza a Rudolfa Tkáčika o návrhu bývalého prvého námestníka generálneho prokurátora Slovenskej republiky o súlade ustanovenia § 437 ods. 4 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon s čl. 1 ods. 1 prvou vetou, čl. 2 ods. 2 a čl. 50 ods. 6 Ústavy Slovenskej republiky a s čl. 7 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd takto
rozhodol:
1.
Druhá veta ustanovenia § 437 ods. 4 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon nie je v súlade s čl. 1 ods. 1 prvou vetou, čl. 2 ods. 2 a čl. 50 ods. 6 Ústavy Slovenskej republiky.
2.
Vo zvyšnej časti návrhu nevyhovuje
Podľa čl. 125 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky dňom vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky stráca účinnosť druhá veta ustanovenia § 437 ods. 4 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon. Ak Národná rada Slovenskej republiky neuvedie označené ustanovenie do súladu s Ústavou Slovenskej republiky, stráca toto ustanovenie po šiestich mesiacoch od vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky platnosť.
Podľa čl. 125 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky vyhlásením tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky zaniká platnosť uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 9/2013 z 19. júna 2013 v časti týkajúcej sa rozhodnutia o pozastavení účinnosti ustanovenia § 437 ods. 4 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.
Ivetta Macejková v. r.
predsedníčka pléna
Ústavného súdu Slovenskej republiky