264/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2014

264
ZÁKON
z 12. septembra 2014
o poskytnutí jednorazového finančného príspevku vojnovým sirotám
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Všeobecné ustanovenie
Berúc do úvahy význam aktívnej účasti a zásluh každého občana Slovenskej republiky ako príslušníka československých zahraničných a spojeneckých armád, alebo ako účastníka domáceho protifašistického a protinacistického odboja v rokoch 1939 -1945 a s prihliadnutím na súčasné neuspokojivé sociálne postavenie týchto ľudí, ako aj uvedomujúc si mimoriadne zložité a náročné podmienky, v ktorých vyrastali vojnové siroty, tento zákon ustanovuje oprávnené osoby, podmienky na uplatnenie, rozsah a spôsob poskytovania jednorazového finančného príspevku vojnovým sirotám (ďalej len "príspevok"), príslušnosť na konanie o priznaní príspevku a vyplácanie príspevku.
§ 2
Oprávnená osoba
(1)
Oprávnenou osobou na účely tohto zákona je občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorého
a)
jeden z rodičov spĺňajúci podmienky podľa odseku 2 padol v protifašistickom boji za oslobodenie,1) alebo na následky zranenia utrpené v boji zomrel, alebo bol popravený, alebo zomrel vo vyšetrovacej väzbe, väzení, nacistickom koncentračnom tábore a zajateckom tábore na území Nemecka z rokov 1939 až 1945, alebo na území iných štátov dočasne okupovaných Nemeckom v rokoch 1939 - 1945, alebo bol násilne usmrtený v súvislosti so zatýkaním pre podozrenie z účasti v protifašistickom boji za oslobodenie, alebo
b)
obidvaja rodičia spĺňajúci podmienky podľa odseku 2 zomreli pred uplatnením si nároku na jednorazový finančný príspevok podľa zákona č. 105/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku príslušníkom československých zahraničných alebo spojeneckých armád, ako aj domáceho odboja v rokoch 1939 - 1945 v znení neskorších predpisov.
(2)
Na vznik nároku na príspevok je rozhodujúce, že rodič oprávnenej osoby
a)
spĺňal podmienky uvedené v § 1 ods. 1 prvom bode písm. a) až f) a v § 2 ods. 1 prvom až štvrtom bode zákona č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie, ak im bolo o tom vydané osvedčenie podľa § 8 tohto zákona, alebo
b)
sa zúčastnil v boji za oslobodenie v akejkoľvek forme po dobu kratšiu ako tri mesiace odo dňa evidenčne doloženej účasti v tomto boji, nemá vydané osvedčenie podľa písmena a), ale má doklad, ktorý toto osvedčenie nahrádza.
§ 3
Spôsob uplatnenia nároku na príspevok
(1)
Oprávnené osoby majú nárok na poskytnutie príspevku (ďalej len "nárok").
(2)
Nárok na príspevok sa uplatňuje formou písomnej žiadosti na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") najneskoršie do 31. decembra 2015, inak nárok na príspevok zaniká.
(3)
Oprávnená osoba predloží spolu so žiadosťou doklady osvedčujúce nárok na príspevok. Ak doklady nie sú súčasťou žiadosti, ministerstvo oprávnenú osobu vyzve na ich predloženie v lehote ním určenej. Ak oprávnený žiadateľ v určenom termíne nepredloží požadované doklady, príslušné ministerstvo rozhodne o vybavení žiadosti aj bez nich.
§ 4
Výška príspevku
(1)
Ak v národnom boji za oslobodenie padol alebo bol popravený jeden z rodičov oprávnenej osoby, patrí oprávnenej osobe príspevok vo výške 2 655,52 eura.
(2)
Ak v národnom boji za oslobodenie padli alebo boli popravení obidvaja rodičia oprávnenej osoby, patrí oprávnenej osobe príspevok vo výške 3 983,27 eura.
(3)
Ak rodič oprávnenej osoby zomrel na následky zranení utrpených v protifašistickom boji za oslobodenie, patrí oprávnenej osobe polovica príspevku podľa odseku 1.
§ 5
Konanie a priznanie príspevku
(1)
O poskytnutí príspevku rozhoduje a príspevok vypláca ministerstvo.
(2)
Konanie podľa tohto zákona sa začína podaním písomnej žiadosti podľa § 3 ods. 2.
(3)
Včas uplatnený nárok, ak o ňom nebolo rozhodnuté alebo ak príspevok nebol vyplatený, prechádza v prípade úmrtia oprávnenej osoby na jej dedičov v priamom rade.
(4)
Ministerstvo posúdi predloženú žiadosť o príspevok a rozhodne o nej do šiestich mesiacov od jej doručenia. Písomné rozhodnutie doručí žiadateľovi do vlastných rúk.
(5)
Rozhodnutie podľa odseku 4, ktorým sa nepriznal príspevok alebo nepriznala časť príspevku a ktoré bolo doručené žiadateľovi, môže z vlastného podnetu preskúmať minister spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len "minister"). Ak bolo rozhodnutie podľa odseku 4 vydané v rozpore s týmto zákonom, minister vydá nové rozhodnutie.
(6)
Ministerstvo vyplatí príspevok oprávnenej osobe do 90 dní od doručenia rozhodnutia, ktorým priznalo príspevok.
§ 6
Spoločné ustanovenia
(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní2) a konanie podľa tohto zákona je oslobodené od poplatkov.
(2)
Príspevok poskytnutý oprávneným osobám nepodlieha dani z príjmov fyzických osôb, nezahŕňa sa do vymeriavacieho základu na výpočet zdravotného poistenia ani do príjmu rozhodujúceho na účely poskytovania sociálnych dávok.
§ 7
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Andrej Kiska v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.
1)
Zákon č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie v znení zákona č. 101/1964 Zb.
2)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.