267/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2014

267
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 13. novembra 2013 bola vo Varšave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností.
Dohoda nadobudne platnosť 1. októbra 2014 v súlade s článkom 16 ods. 1.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Národnom bezpečnostnom úrade Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.