269/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.10.2014

269
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 24. septembra 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2000 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 380/2003 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 182/2006 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 202/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 7 sa vypúšťa odsek 6.
Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 6 až 8.
2.
V § 12 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: "Typovú kontrolu streliviny nahrádza certifikát streliviny vydaný podľa osobitného predpisu.2a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a)
§ 6 a 6a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 179/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na výbušniny na civilné použitie v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 294/2002 Z. z.“.
3.
V § 14 ods. 3 sa slovo "protokol" nahrádza slovom "správu".
4.
V § 15 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: "Overovacia značka sa skladá z jednotnej značky podľa prílohy č. 2, časti B, druhého bodu, národnej identifikačnej značky podľa prílohy č. 2, časti B, tretieho bodu a posledného dvojčísla roku, v ktorom bolo vykonané kusové overenie.".
5.
V § 16 ods. 3 sa za slová "typovú kontrolu" vkladajú slová "alebo posúdenie zhody vlastností streliva".
6.
Za § 18a sa vkladá § 18b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠18b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 19. októbra 2014
Strelné zbrane členských štátov Stálej medzinárodnej komisie pre skúšky ručných palných zbraní2) vyrobené do 19. októbra 2014 označené značkou platnou do 19. októbra 2014 a strelivo členských štátov Stálej medzinárodnej komisie pre skúšky ručných palných zbraní2) vyrobené do 19. októbra 2016 a označené značkou platnou do 19. októbra 2016 môžu byť uvedené na trh aj po uvedenom dátume.“.
7.
Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:
"Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 397/1999 Z. z.
OVEROVACIE ZNAČKY STRELNÝCH ZBRANÍ A STRELIVA
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 19. októbra 2014.
Robert Fico v. r.