271/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 10.10.2014

271
OZNÁMENIE
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 43 písm. a) zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
výnos č. 1/2014 z 22. septembra 2014, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu.
Výnos nadobúda účinnosť 15. októbra 2014.
Výnos je uverejnený vo Vestníku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 2/2014 a v elektronickej forme na webovom sídle www.mhsr.sk.