272/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 10.10.2014

272
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. októbra 2013 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Moldavskej republiky o rozvojovej spolupráci.
Dohoda nadobudla platnosť 22. mája 2014 v súlade s článkom 10 ods. 2.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.