273/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 11.10.2014

273
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 1. septembra 2014 sa Belgické kráľovstvo stalo zmluvnou stranou Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996 (oznámenie č. 344/2002 Z. z., oznámenie č. 147/2003 Z. z., oznámenie č. 406/2003 Z. z., oznámenie č. 306/2004 Z. z., oznámenie č. 547/2004 Z. z., oznámenie č. 133/2005 Z. z., oznámenie č. 28/2006 Z. z., oznámenie č. 455/2006 Z. z., oznámenie č. 243/2007 Z. z., oznámenie č. 254/2008 Z. z., oznámenie č. 343/2009 Z. z., oznámenie č. 76/2010 Z. z., oznámenie č. 412/2010 Z. z., oznámenie č. 25/2011 Z. z., oznámenie č. 52/2011 Z. z., oznámenie č. 70/2011 Z. z., oznámenie č. 307/2011 Z. z., oznámenie č. 345/2011 Z. z., oznámenie č. 11/2012 Z. z., oznámenie č. 261/2012 Z. z., oznámenie č. 17/2013 Z. z. a oznámenie č. 259/2014 Z. z.).
Belgické kráľovstvo urobilo vyhlásenie k článkom 34 a 44 dohovoru a určilo ústredný orgán podľa článku 29 dohovoru.
DOPLNENIE zoznamu zmluvných strán Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa
(uzavretého 19. októbra 1996)
Zoznam zmluvných strán dohovoru a prehľad ich výhrad a vyhlásení uvedený v prílohe k oznámeniu č. 344/2002 Z. z. sa dopĺňa takto:
"Belgické kráľovstvo:
a)
Dohovor pre Belgické kráľovstvo nadobudol platnosť 1. septembra 2014.
b)
Listina o prístupe Belgického kráľovstva obsahuje tieto vyhlásenia a výhrady:
Podľa článku 34 ods. 2 dohovoru Belgické kráľovstvo vyhlasuje, že žiadosti podľa odseku 1 tohto článku sa zasielajú iba prostredníctvom ústredného orgánu.
Podľa článku 44 dohovoru Belgické kráľovstvo vyhlasuje, že žiadosti podľa článkov 8, 9 a 33 dohovoru sa zasielajú len prostredníctvom ústredného orgánu.
c)
Podľa článku 29 dohovoru Belgické kráľovstvo určilo ústredný orgán:
Federálna verejná správa pre spravodlivosť (Service Public Fédéral Justice).".