275/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.10.2014

275
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 3. októbra 2014
o zaručenej konverzii
Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") podľa § 59 ods. 1 písm. e) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci v znení zákona č. 214/2014 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) (ďalej len "zákon") ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje
a)
formáty elektronických dokumentov, ktoré je možné použiť na účely zaručenej konverzie, a spôsob ich vytvárania,
b)
spôsob posudzovania úrovne záruk poskytnutých bezpečnostnými prvkami,
c)
spôsob vyhotovenia a formu osvedčovacej doložky, podrobnosti o jej forme a spôsob zverejnenia elektronického formulára pre osvedčovaciu doložku,
d)
podrobnosti o obsahu evidencie záznamov o vykonanej zaručenej konverzii (ďalej len "evidencia záznamov o konverzii") a formu tejto evidencie,
e)
obsah záznamu o vykonanej zaručenej konverzii,
f)
sadzobník úhrad za zaručenú konverziu.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tejto vyhlášky sa informačným obsahom rozumie
a)
obsah, ktorý je predmetom pôvodného dokumentu vo forme textovej a grafickej informácie,
b)
logické členenie a štruktúra pôvodného dokumentu, najmä štruktúra nadpisov a zoznamov, oddelenie odsekov, umiestnenie obrázkov alebo usporiadanie obsahu do tabuľky,
c)
rozoznateľnosť informačného obsahu, najmä veľkosť písma, vizuálne smerovanie písma a grafické rozlíšenie,
d)
počet strán pôvodného dokumentu a umiestnenie informačného obsahu na týchto stranách, ak ich žiadateľ označí za informačný obsah,
e)
čiarový kód, QR kód alebo obdobný prvok s osobitným významom, ak ich žiadateľ označí za informačný obsah a ak je technicky uskutočniteľné zachovanie ich funkcie v novovzniknutom dokumente,
f)
podpis a odtlačok pečiatky,
g)
pri elektronických dokumentoch metaúdaje dokumentu, ktoré sú textovo zobraziteľné v programových prostriedkoch osoby oprávnenej vykonať zaručenú konverziu (ďalej len "osoba vykonávajúca konverziu"), ak ich žiadateľ označí za informačný obsah.
§ 3
Formáty elektronických dokumentov na účely zaručenej konverzie a spôsob ich vytvárania
(1)
Formáty pôvodných elektronických dokumentov, ktoré je možné použiť na účely zaručenej konverzie podľa § 35 ods. 1 písm. a) alebo c) zákona, sú formáty podpísaných elektronických dokumentov podľa osobitného predpisu.1)
(2)
Formátmi pôvodných elektronických dokumentov na účely zaručenej konverzie môžu byť na základe vlastného uváženia osoby vykonávajúcej konverziu okrem formátov podpísaných elektronických dokumentov podľa odseku 1 aj ďalšie formáty elektronických dokumentov.
(3)
Formáty novovzniknutých elektronických dokumentov, ktoré je možné použiť na účely zaručenej konverzie podľa § 35 ods. 1 písm. b) a c) zákona sú formáty priamo podpísaných elektronických dokumentov alebo formáty externe podpísaných elektronických dokumentov podľa osobitného predpisu.2)
(4)
Formáty elektronických dokumentov, ktoré je možné použiť na účely zaručenej konverzie, je možné vytvoriť
a)
prostredníctvom príslušných technických a programových prostriedkov, spravidla s použitím technológie optického rozpoznávania znakov (OCR) s následnou optickou kontrolou a validáciou skonvertovaného informačného obsahu v rozsahu takého informačného obsahu pôvodného dokumentu alebo jeho časti, ktoré je možné týmto spôsobom zachovať,
b)
manuálnym prepisom pôvodného dokumentu do novovzniknutého dokumentu.
§ 4
Spôsob posudzovania úrovne záruk poskytnutých bezpečnostnými prvkami
(1)
Na účely spôsobu posudzovania úrovne záruk poskytnutých bezpečnostnými prvkami sa úrovne záruk pôvodných dokumentov posudzujú z hľadiska zabezpečenia integrity pôvodného dokumentu, osvedčenia pravosti pôvodného dokumentu, a ak je to možné, aj jednoznačnej identifikácie osoby, ktorá pôvodný dokument podpísala alebo autorizovala podľa zákona, a to,
a)
ak je pôvodný dokument v listinnej podobe, bezpečnostné prvky sa vizuálne skontrolujú osobou vykonávajúcou konverziu, pričom bezpečnostnými prvkami zabezpečujúcimi
1.
integritu pôvodného dokumentu sa rozumejú všetky prvky zabezpečujúce spojenie jednotlivých listov listinného dokumentu a brániace ich oddeleniu od seba alebo zásahu do obsahu listinného dokumentu, napríklad trvalé spojenie mechanickými prostriedkami, ktorých odstránenie spôsobí poškodenie alebo nezmazateľnú stopu, spojenie páskou alebo inými mechanickými prostriedkami a ochrana listinného dokumentu laminovaním povrchu alebo iným obdobným spôsobom,
2.
osvedčenie pravosti pôvodného listinného dokumentu sa rozumejú jedinečné prvky, ktoré sú s listinným dokumentom trvalo spojené alebo predstavujú spôsob jeho vyhotovenia, napríklad vodoznak, reliéfna tlač, embosovanie, pečať, ochranný vzor, optický variabilný prvok, ochranná známka, ochranná fólia alebo nálepka,
3.
identifikáciu osoby, ktorá pôvodný dokument podpísala alebo autorizovala podľa zákona, sa rozumie podpis, meno, priezvisko, funkcia alebo pečiatka tejto osoby, alebo iný obdobný prvok, alebo kombinácia týchto prvkov, ktoré sú súčasťou pôvodného dokumentu a z ktorých je určiteľná, ak je to možné jednoznačne, identifikácia tejto osoby,
b)
ak je pôvodný dokument v elektronickej podobe, bezpečnostné prvky sa skontrolujú osobou vykonávajúcou konverziu s použitím na to určených technických a programových prostriedkov a algoritmov, pričom bezpečnostnými prvkami zabezpečujúcimi
1.
integritu pôvodného dokumentu v elektronickej podobe sa rozumejú všetky prvky brániace zásahu do obsahu elektronického dokumentu alebo rozdeleniu elektronického dokumentu, napríklad autorizácia,
2.
osvedčenie pravosti pôvodného dokumentu sa rozumejú jedinečné prvky, ktoré sú s elektronickým dokumentom trvalo spojené alebo predstavujú spôsob jeho vyhotovenia, napríklad vykonaná autorizácia,
3.
identifikáciu osoby sa rozumejú elektronický podpis, meno, priezvisko, funkcia, oprávnenie uvedené v mandátnom certifikáte alebo elektronická pečať tejto osoby, alebo iný obdobný prvok, ktorý je súčasťou pôvodného dokumentu a z ktorého je určiteľná identifikácia tejto osoby.
(2)
Pri posudzovaní úrovne záruk podľa odseku 1 sa posudzujú všetky bezpečnostné prvky, o ktorých má vedomosť osoba, ktorá žiada o vykonanie zaručenej konverzie (ďalej len "žiadateľ"), a ktoré identifikovala osoba vykonávajúca konverziu.
(3)
Pri posudzovaní úrovne záruk podľa odseku 1 sa neprihliada na informačný obsah podľa § 2 písm. a) až e).
(4)
Pri posudzovaní úrovne záruk podľa odseku 1 sa prihliada na informačný obsah, ktorým je podpis a odtlačok pečiatky, ak je zároveň bezpečnostným prvkom pôvodného dokumentu.
(5)
Pri posudzovaní úrovne záruk podľa odseku 1 sa za rovnakú alebo vyššiu úroveň záruk považuje najmä to, ak sú
a)
novovzniknutý elektronický dokument a jeho osvedčovacia doložka spoločne autorizované osobou vykonávajúcou konverziu, a to
1.
zaručeným elektronickým podpisom3) s pripojením časovej pečiatky4) alebo
2.
zaručenou elektronickou pečaťou5) s pripojením časovej pečiatky,
b)
novovzniknutý dokument v listinnej podobe a jeho osvedčovacia doložka trvalo spojené mechanickými prostriedkami, ktorých odstránenie spôsobí poškodenie alebo nezmazateľnú stopu na tomto dokumente alebo jeho osvedčovacej doložke.
(6)
Ak pôvodný dokument a novovzniknutý dokument majú elektronickú podobu, ustanovenie odseku 5 písm. a) sa použije rovnako.
Spôsob vyhotovenia a forma osvedčovacej doložky, podrobnosti o jej forme a spôsob zverejnenia elektronického formulára pre osvedčovaciu doložku
§ 5
(1)
Osvedčovacia doložka sa vyhotovuje ako samostatný dokument a na jeho začiatku sa označuje textom "Osvedčovacia doložka"; ak ide o elektronický dokument, umiestnenie označenia sa vzťahuje na jeho vizualizovanú podobu.
(2)
Osvedčovacia doložka sa vyhotovuje a spája s novovzniknutým dokumentom zo zaručenej konverzie spôsobom, ktorý kedykoľvek umožňuje identifikovať a vizuálne oddeliť osvedčovaciu doložku a jej obsah od novovzniknutého dokumentu zo zaručenej konverzie.
(3)
Ak je osvedčovacia doložka vyhotovená vo forme
a)
elektronického dokumentu
1.
vyhotovuje sa vo formáte podpísaného elektronického dokumentu,
2.
vo vizualizovanej podobe neobsahuje prázdne strany a končí uvedením mena a priezviska fyzickej osoby, ktorá zaručenú konverziu vykonala,
3.
spája sa s novovzniknutým dokumentom zo zaručenej konverzie spoločnou autorizáciou,
b)
dokumentu v listinnej podobe,
1.
neobsahuje prázdne listy,
2.
vyhotovuje sa na osobitnom liste vizuálne oddelenom od novovzniknutého dokumentu zo zaručenej konverzie,
3.
končí uvedením mena a priezviska fyzickej osoby, ktorá zaručenú konverziu vykonala v spojení s jej podpisom, a ak zaručenú konverziu vykonáva orgán verejnej moci, aj odtlačkom úradnej pečiatky,
4.
spája sa s novovzniknutým dokumentom zo zaručenej konverzie mechanickými prostriedkami, ktorých odstránenie spôsobí poškodenie alebo nezmazateľnú stopu.
(4)
Forma osvedčovacej doložky sa zverejní ako elektronický formulár na ústrednom portáli verejnej správy.
§ 6
(1)
Ak ide o zaručenú konverziu podľa § 35 ods. 1 písm. a) a c) zákona, osvedčovacia doložka sa vyhotovuje takto:
a)
výsledok overenia autorizácie alebo platnosti časovej pečiatky sa uvádza slovne údajom o období a stave platnosti získanom na základe overenia autorizácie alebo platnosti časovej pečiatky na to určenými prostriedkami spĺňajúcimi podmienky podľa osobitných predpisov,6) pričom výsledok overenia sa uvádza vo vzťahu ku všetkým autorizáciám a všetkým časovým pečiatkam, ktoré dokument obsahuje,
b)
ak pôvodný dokument neobsahuje autorizáciu alebo k nemu nie je pripojená časová pečiatka, táto skutočnosť sa uvádza slovne,
c)
údaj o čase a mieste vykonania autorizácie pôvodného elektronického dokumentu sa uvádza slovne a v rozsahu, v akom ho možno zistiť z údajov autorizácie, pričom sa uvádza vo vzťahu ku všetkým autorizáciám, ktoré dokument obsahuje,
d)
identifikátor osoby držiteľa prostriedku autorizácie sa uvádza slovne a číslom v tvare, v akom je uvedený v autorizácii, vrátane uvedenia mandátu tohto držiteľa, ak bol použitý mandátny certifikát, pričom sa uvádza vo vzťahu ku všetkým autorizáciám, ktoré dokument obsahuje,
e)
počet listov a strán novovzniknutého dokumentu, ktoré nie sú prázdne, sa uvádza oddelene, pričom ak ide o konverziu podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona, pri počte listov sa uvádza aj formát papiera,
f)
označenie osoby vykonávajúcej konverziu sa uvádza v rozsahu
1.
jej úplného názvu vrátane uvedenia príslušnej organizačnej zložky,
2.
funkcie alebo pracovného zaradenia fyzickej osoby, ktorá vykonala zaručenú konverziu, ak ho má, a
3.
identifikátora právnickej osoby, ak ho má,
g)
označenie fyzickej osoby, ktorá zaručenú konverziu vykonala, sa uvádza jej menom a priezviskom a ak ich má, aj jej funkciou alebo pracovným zaradením; ak ide o konverziu podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona, uvádza sa aj jej podpis,
h)
dátum vykonania zaručenej konverzie sa uvádza najmenej v rozsahu hodina, minúta, deň, mesiac a rok,
i)
evidenčné číslo záznamu o vykonanej zaručenej konverzii sa uvádza v rovnakej hodnote ako v evidencii záznamov o konverzii.
(2)
Ak ide o zaručenú konverziu podľa § 35 ods. 1 písm. b) zákona, osvedčovacia doložka sa vyhotovuje takto:
a)
bezpečnostné prvky sa uvádzajú slovným opisom ich vizuálnej podoby, ak ju obsahujú, a ich umiestnením na pôvodnom dokumente v tvare list, strana, umiestnenie na strane dokumentu a k tomuto opisu sa uvádza vyhlásenie žiadateľa, že o iných bezpečnostných prvkoch nemá vedomosť,
b)
formát papiera, počet listov a počet strán pôvodného dokumentu, ktoré nie sú prázdne, sa uvádza oddelene,
c)
označenie osoby vykonávajúcej konverzie sa uvádza podľa ods. 1, písm. f),
d)
označenie fyzickej osoby, ktorá zaručenú konverziu vykonala, sa uvádza jej menom a priezviskom, a ak ich má, aj jej funkciou alebo pracovným zaradením,
e)
dátum vykonania zaručenej konverzie sa uvádza podľa ods. 1, písm. h),
f)
evidenčné číslo záznamu o zaručenej konverzii sa uvádza v rovnakej hodnote ako v evidencii záznamov o konverzii.
§ 7
Podrobnosti o obsahu evidencie záznamov o konverzii a forma tejto evidencie
(1)
Evidencia záznamov o konverzii obsahuje všeobecnú časť a časť pozostávajúcu zo záznamov o každej vykonanej zaručenej konverzii.
(2)
Všeobecná časť evidencie o konverzii obsahuje údaje o
a)
počte a podobe pôvodných dokumentov, ktoré boli predmetom zaručenej konverzie,
b)
počte typov vykonanej zaručenej konverzie v členení podľa § 35 ods. 1 zákona.
(3)
Na účely vedenia evidencie podľa odseku 1 sa v každom zázname o vykonanej zaručenej konverzii eviduje
a)
stručný vecný názov pôvodného dokumentu, a ak je pôvodný dokument
1.
v elektronickej podobe, autorizačné údaje z autorizácie pôvodného dokumentu, ak je autorizovaný,
2.
v listinnej podobe, autorizačné údaje zo spoločnej autorizácie novovzniknutého dokumentu a osvedčovacej doložky k nemu,
b)
stručný vecný opis druhu pôvodného dokumentu, napríklad kúpna zmluva, rozhodnutie, uznesenie vlády Slovenskej republiky, mapa,
c)
výsledok overenia platnosti autorizácie alebo platnosti časovej pečiatky podľa § 6 ods. 1 písm. a) a opis bezpečnostných prvkov pôvodného dokumentu v listinnej podobe podľa § 6 ods. 2 písm. a),
d)
evidenčné číslo záznamu o zaručenej konverzii,
e)
typ vykonanej zaručenej konverzie v členení podľa § 35 ods. 1 zákona,
f)
údaj o použitom technickom alebo programovom prostriedku, použitím ktorého bola zaručená konverzia vykonaná,
g)
údaj o formáte pôvodného dokumentu v elektronickej podobe a o formáte novovzniknutého dokumentu v elektronickej podobe, ak ide o zaručenú konverziu podľa § 35 ods. 1 písm. c) zákona,
h)
dátum a čas vykonania zaručenej konverzie v rozsahu údajov uvedených v § 6 ods. 1 písm. h),
i)
meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá zaručenú konverziu vykonala, a ak ich má, aj jej funkcia alebo pracovné zaradenie,
j)
autorizácia osoby vykonávajúcej konverziu.
(4)
Technický opis dátovej štruktúry evidencie záznamov o konverzii sa zverejňuje na webovom sídle ministerstva.
§ 8
Sadzobník úhrad za zaručenú konverziu
Sadzobník úhrad za zaručenú konverziu je uvedený v prílohe.
§ 9
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. októbra 2014.
Peter Kažimír v. r.
1)
§ 57a písm. a) až c) výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 276/2014 Z. z.
2)
§ 57a písm. a) a b) výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. v znení výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 276/2014 Z. z.
3)
§ 4 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
§ 9 zákona č. 215/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5)
§ 4a zákona č. 215/2002 Z. z. v znení zákona č. 305/2013 Z. z.
6)
Zákon č. 215/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Príloha k vyhláške č. 275/2014 Z. z.
SADZOBNÍK ÚHRAD ZA ZARUČENÚ KONVERZIU
A.
Odmena za vykonanie zaručenej konverzie
1.
za vytvorenie osvedčovacej doložky........................................ 1 euro,
2.
za každú, aj začatú stranu pôvodného listinného dokumentu
a)
formátu A4.........................0,1 eura,
b)
formátu A3..........................0,2 eura,
3.
za každú, aj začatú stranu novovzniknutého listinného dokumentu
a)
formátu A4 ............................0,2 eura,
b)
formátu A3 ............................0,4 eura,
4.
za zaručenú konverziu jedného elektronického dokumentu podľa
§ 35 ods. 1 písm. c) zákona .................................................. 0,33 eura,
5.
ak sa na zaručenú konverziu použije technológia optického
rozpoznávania znakov (OCR), za každú, aj začatú stranu novovzniknutého
listinného dokumentu a) formátu A4................... 5 eur,
b)
formátu A3................................10 eur,
6.
za každú, aj začatú stranu formátu A4 novovzniknutého
dokumentu obsahujúcu konverziu informačného obsahu podľa § 2 písm. g).
B.
Náhrada hotových výdavkov za výkon zaručenej konverzie
Hotovými výdavkami sú výdavky na
1.
obstaranie dátových nosičov, a to v sume 0,2 eura za 1 kus CD alebo DVD a 1 euro za 1 kus Blue-ray média,
2.
tlač dokumentov, a to v sume
a)
0,02 eura za vyhotovenie jednej čiernobielej strany formátu A4,
b)
0,03 eura za vyhotovenie obojstranného čiernobieleho listu formátu A4,
c)
0,04 eura za vyhotovenie jednej čiernobielej strany formátu A3,
d)
0,06 eura za vyhotovenie obojstranného čiernobieleho listu formátu A3,
e)
0,3 eura za vyhotovenie jednej farebnej strany formátu A4,
f)
0,6 eura za vyhotovenie obojstranného farebného listu formátu A4,
g)
1,1 eura za vyhotovenie jednej farebnej strany formátu A3,
h)
2,2 eura za vyhotovenie obojstranného farebného listu formátu A3,
3.
obstaranie obálok, a to v sume
a)
0,02 eura za obálku formátu A6,
b)
0,04 eura za obálku formátu A5,
c)
0,08 eura za obálku formátu A4,
4.
odoslanie, a to v sume podľa aktuálneho cenníka doručovacích služieb.