286/2014 Z. z.

Vyhlásené znenie

286
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
z 1. októbra 2014,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technickej spôsobilosti námornej jachty a o odbornej spôsobilosti členov posádky námornej jachty
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") podľa § 13 ods. 17 zákona č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení zákona č. 152/2014 Z. z. (ďalej len "zákon") ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje podrobnosti o technickej spôsobilosti námornej jachty a o odbornej spôsobilosti členov posádky námornej jachty.
§ 2
Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti člena posádky námornej jachty
(1)
Preukaz odbornej spôsobilosti člena posádky námornej jachty (ďalej len "preukaz odbornej spôsobilosti") sa žiadateľovi vydáva na výkon týchto funkcií:
a)
veliteľ námornej jachty (ďalej len "veliteľ"),
b)
prvý palubný dôstojník námornej jachty (ďalej len "prvý palubný dôstojník"),
c)
prvý strojný dôstojník námornej jachty (ďalej len "prvý strojný dôstojník"),
d)
námorník námornej jachty (ďalej len "námorník"),
e)
strojník námornej jachty (ďalej len "strojník").
(2)
K žiadosti o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti sa prikladá v origináli:
a)
preukaz odbornej spôsobilosti veliteľa námornej lode alebo dôstojníka na námornej lodi, preukaz spôsobilosti člena lodného mužstva na námornej lodi alebo preukaz odbornej spôsobilosti veliteľa námorného rekreačného plavidla,
b)
lekárske potvrdenie podľa § 41 zákona,
c)
doklad o vyžadovanej plavebnej praxi,
d)
osvedčenie o absolvovaní odborných kurzov bezpečnostného výcviku na výkon danej funkcie,
e)
dve farebné fotografie s rozmermi 3,5 x 4,5 cm.
(3)
Preukaz odbornej spôsobilosti sa vydáva v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku.
(4)
Vzor preukazu odbornej spôsobilosti je uvedený v prílohe.
§ 3
Preukazovanie odbornej spôsobilosti
Veliteľ, prvý palubný dôstojník a prvý strojný dôstojník preukazujú odbornú spôsobilosť na výkon funkcie
a)
preukazom odbornej spôsobilosti a potvrdením preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa námornej lode alebo dôstojníka na námornej lodi,
b)
potvrdením o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa námornej lode alebo dôstojníka na námornej lodi alebo
c)
plavebnou praxou najmenej 12 mesiacov za posledných päť rokov na námornej jachte v danej funkcii.
§ 4
Výkon strážnej služby
Na námornej jachte možno do strážnej služby zaradiť člena posádky námornej jachty, ktorý je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti podľa § 2 ods. 1.
§ 5
Veliteľ
(1)
Na výkon funkcie veliteľa sa vyžadujú tieto kvalifikačné predpoklady:
a)
plavebná prax najmenej šesť mesiacov vo funkcii veliteľa námornej lode s hrubou priestornosťou do 3000 registrovaných ton,1)
b)
plavebná prax najmenej 12 mesiacov vo funkcii prvého palubného dôstojníka na námornej lodi s hrubou priestornosťou do 3000 registrovaných ton,1)
c)
plavebná prax najmenej 18 mesiacov vo funkcii strážneho palubného dôstojníka na námornej lodi s hrubou priestornosťou 500 registrovaných ton a viac2) alebo
d)
plavebná prax najmenej 12 mesiacov vo funkcii prvého palubného dôstojníka.
(2)
Veliteľ, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa odseku 1, je oprávnený vykonávať funkciu veliteľa bez obmedzenia.
§ 6
Prvý palubný dôstojník
(1)
Na výkon funkcie prvého palubného dôstojníka sa vyžadujú tieto kvalifikačné predpoklady:
a)
plavebná prax najmenej šesť mesiacov vo funkcii prvého palubného dôstojníka na námornej lodi s hrubou priestornosťou do 3000 registrovaných ton alebo
b)
plavebná prax najmenej 12 mesiacov vo funkcii strážneho palubného dôstojníka na námornej lodi s hrubou priestornosťou 500 registrovaných ton a viac.
(2)
Prvý palubný dôstojník, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa odseku 1, je oprávnený vykonávať funkciu veliteľa v oblastiach plavby II a III a funkciu prvého palubného dôstojníka bez obmedzenia.
§ 7
Prvý strojný dôstojník
Na výkon funkcie prvého strojného dôstojníka sa vyžadujú tieto kvalifikačné predpoklady:
a)
plavebná prax vo funkcii prvého strojného dôstojníka alebo druhého strojného dôstojníka najmenej šesť mesiacov na námornej lodi s výkonom hlavných motorov 750 kW a viac3) alebo
b)
plavebná prax vo funkcii strážneho strojného dôstojníka najmenej 12 mesiacov na námornej lodi s výkonom hlavných motorov 750 kW a viac.4)
§ 8
Námorník
Na výkon funkcie námorníka sa vyžadujú tieto kvalifikačné predpoklady:
a)
plavebná prax najmenej šesť mesiacov vo funkcii námorníka prvej triedy alebo námorníka v strážnej palubnej službe na námornej lodi s hrubou priestornosťou 500 registrovaných ton a viac5) a absolvovanie odborných kurzov základného bezpečnostného výcviku,
b)
plavebná prax najmenej 1000 námorných míľ vo funkcii veliteľa námorného rekreačného plavidla morskej plavby (stupeň B) poháňaného motorom v oblasti B6) a absolvovanie odborných kurzov základného bezpečnostného výcviku alebo
c)
plavebná prax najmenej 1500 námorných míľ vo funkcii veliteľa námorného rekreačného plavidla pobrežnej plavby (stupeň C) poháňaného motorom v oblasti C6) a absolvovanie odborných kurzov základného bezpečnostného výcviku.
§ 9
Strojník
Na výkon funkcie strojníka sa vyžadujú tieto kvalifikačné predpoklady:
a)
plavebná prax najmenej šesť mesiacov vo funkcii motorára prvej triedy alebo motorára v strážnej strojnej službe na námornej lodi s výkonom hlavných motorov 750 kW a viac7) a absolvovanie odborných kurzov základného bezpečnostného výcviku,
b)
plavebná prax najmenej 1000 námorných míľ vo funkcii veliteľa námorného rekreačného plavidla pobrežnej plavby (stupeň B) poháňaného motorom s výkonom hlavných motorov 300 kW a viac v oblasti B6) a absolvovanie odborných kurzov základného bezpečnostného výcviku alebo
c)
plavebná prax najmenej 1500 námorných míľ vo funkcii veliteľa námorného rekreačného plavidla pobrežnej plavby (stupeň C) poháňaného motorom s výkonom hlavných motorov 300 kW a viac v oblasti C6) a absolvovanie odborných kurzov základného bezpečnostného výcviku.
§ 10
Plavebná prax
(1)
Plavebnou praxou sa rozumie dĺžka služby člena posádky na námornej lodi alebo na námornej jachte odo dňa nalodenia do dňa vylodenia alebo počet odplávaných námorných míľ na námornom rekreačnom plavidle v danej oblasti plavby.
(2)
Plavebnú prax možno vykonať aj na námornej jachte alebo námornej lodi plávajúcej pod štátnou vlajkou iného štátu.
(3)
Plavebná prax sa preukazuje predložením námorníckej knižky, jachtárskej knižky alebo potvrdeným prehľadom plavebnej praxe.
§ 11
Školenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Školenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci člena posádky námornej jachty zabezpečuje vlastník námornej jachty alebo jej prevádzkovateľ a obsahuje
a)
základné školenie, ktoré člen posádky námornej jachty absolvuje pred prvým nalodením na námornú jachtu,
b)
školenie z bezpečnostných predpisov, ktoré člen posádky námornej jachty absolvuje po nalodení na námornú jachtu.
§ 12
Kategórie námorných jácht a oblasti plavby
(1)
Námorná jachta môže byť poháňaná
a)
plachtami,
b)
motorom alebo
c)
plachtami a motorom.
(2)
Pre námornú jachtu z hľadiska jej technickej spôsobilosti sú ustanovené tieto oblasti plavby:
a)
oblasť plavby I - plavba bez obmedzenia,
b)
oblasť plavby II - plavba s obmedzením do vzdialenosti najviac 200 námorných míľ od pobrežia,
c)
oblasť plavby III - plavba s obmedzením do vzdialenosti najviac 20 námorných míľ od pobrežia.
(3)
Oblasť plavby námornej jachty sa vyznačuje do lodných listín.
§ 13
Vybavenie námornej jachty
(1)
Námorná jachta musí byť vybavená navigačnými svetlami, dennými znakmi a signálnymi prostriedkami podľa medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,8) ako aj vybavením ustanoveným pre danú oblasť plavby.
(2)
Námorná jachta musí mať pre oblasť plavby III toto základné vybavenie:
a)
palubné vybavenie, a to
1.
hlavná kotva schváleného typu zodpovedajúca veľkosti a typu námornej jachty,
2.
náhradná kotva,
3.
štyri vyväzovacie laná primeranej dĺžky,
4.
štyri odrazníky,
5.
vrhacie lanko primeranej dĺžky,
6.
havarijné čerpadlo alebo ručná pumpa,
7.
vlečné lano s dĺžkou rovnajúcou sa najmenej dvojnásobku dĺžky námornej jachty,
b)
navigačné vybavenie a rádiové vybavenie, a to
1.
gyroskopický alebo magnetický kompas,
2.
optický námerník alebo zameriavací kompas,
3.
mapy a plavebné príručky (zoznam svetiel, súpis rádiových signálov, tabuľky prílivov a odlivov) podľa plavebnej oblasti,
4.
dva navigačné trojuholníky,
5.
kružidlo,
6.
ďalekohľad 7x 50,
7.
ručná sonda,
8.
tabuľka deviácie,
9.
zariadenie na príjem meteorologických správ a informácií o bezpečnosti plavby (NAVTEX),
10.
dva rádiotelefóny VHF,
11.
hĺbkomer (echosonda),
12.
rýchlomer (elektronický alebo mechanický),
13.
ukazovateľ polohy kormidla,
14.
anemometer (pre plachetnice),
15.
inklinometer (pre plachetnice),
c)
odporúčané navigačné vybavenie, a to
1.
elektronický navigačný systém (napr. GPS),
2.
radar 9 GHz,
3.
elektronická mapa a informačný systém (ECDIS),
d)
signálne vybavenie, záchranné vybavenie a signalizačné vybavenie, a to
1.
navigačné svetlá,
2.
denné znaky,
3.
zariadenie na vydávanie zvukových signálov,
4.
radarový odrážač,
5.
záchranársky čln,
6.
dva záchranné kruhy označené menom námornej jachty a registračného prístavu rozmiestnené po obidvoch bokoch; jeden kruh vybavený plávajúcim lankom, druhý kruh vybavený samozažíhacím svetlom alebo kombinovanou svetelno-dymovou bójkou,
7.
záchranný ostrovček s plným vybavením s kapacitou pre všetky osoby prítomné na námornej jachte,
8.
záchranné vesty; na námornej jachte sa vyžaduje počet záchranných viest ustanovený podľa povoleného počtu osôb na palube, zvýšený o tri náhradné vesty a počet detských viest podľa počtu detí nachádzajúcich sa na námornej jachte, zvýšený o najmenej dve detské vesty, ak sa na námornej jachte nachádzajú deti,
9.
záchranný oblek pre každého člena posádky záchranárskeho člna,
10.
plávajúca kotva zodpovedajúca veľkosti a typu námornej jachty, ak ide o plachetnice,
11.
dva bezpečnostné pásy s lanom, ak ide o plachetnice,
12.
vodotesná signalizačná baterka s náhradnými batériami a žiarovkou,
13.
šesť červených padáčikových svetlíc,
14.
šesť červených fakieľ,
15.
dve oranžové dymovnice,
16.
píšťalka,
17.
lekárnička v platnej expiračnej dobe s obsahom zodpovedajúcim počtu osôb prítomných na námornej jachte a predpokladanej dĺžke plavby; lekárnička môže mať ďalšie vybavenie podľa odporúčania lekára,
e)
havarijné vybavenie a protipožiarne vybavenie, a to
1.
jeden hasiaci prístroj pre námornú jachtu so zabudovaným motorom s výkonom do 50 kW; ak ide o plachetnicu, vyžaduje sa hasiaci prístroj s práškovou alebo snehovou náplňou s kapacitou najmenej 2 kg hasiacej látky alebo penový hasiaci prístroj s obsahom najmenej 7 litrov,
2.
dva hasiace prístroje pre námornú jachtu so zabudovaným motorom s výkonom od 50 kW do 100 kW; nevyžaduje sa, ak je námorná jachta vybavená automatickým hasiacim zariadením,
3.
dva hasiace prístroje pre námornú jachtu so zabudovaným motorom s výkonom nad 100 kW a ďalší hasiaci prístroj na každých začatých 100 kW; nevyžaduje sa, ak je námorná jachta vybavená automatickým hasiacim zariadením,
4.
jeden dodatočný hasiaci prístroj, ak ide o námornú jachtu s kajutou s celkovou dĺžkou do 12 m,
5.
dva dodatočné hasiace prístroje, ak ide o námornú jachtu s kajutou s celkovou dĺžkou viac ako 12 m,
6.
vedro s objemom 10 litrov s lankom,
7.
súprava náhradných dielcov na takeláž, ak ide o plachetnice,
8.
súprava náhradných dielcov na motor,
9.
súprava náradia na havarijné opravy,
10.
súprava náhradných dielcov pre havarijné čerpadlo,
11.
havarijné čerpadlo; v oblasti plavby III môže byť nahradené ručnou pumpou,
12.
náhradné žiarovky do navigačných svetiel,
13.
hasiaca nehorľavá prikrývka.
(3)
Námorná jachta musí mať pre oblasť plavby I a oblasť plavby II základné vybavenie v rozsahu vyžadovanom pre oblasť plavby III, rozšírené o
a)
navigačné vybavenie a rádiové vybavenie, a to
1.
astronomická ročenka,
2.
tabuľky na výpočet astronomických pozičných línií,
3.
navigačné tabuľky,
4.
sextant,
5.
chronometer,
6.
stopky,
7.
radar 9 GHz,
8.
barometer,
9.
vonkajší teplomer,
10.
rádiostanica typu DSC,
11.
núdzová rádiová bója (EPIRB); na námornej jachte s hrubou priestornosťou väčšou ako 300 registrovaných ton sa vyžadujú dve bóje,
12.
radarový transpondér (SART),
13.
transpondér automatického identifikačného systému (AIS),
b)
záchranné vybavenie, signálne vybavenie a signalizačné vybavenie, a to
1.
dva záchranné kruhy označené menom námornej jachty a registračného prístavu rozmiestnené po obidvoch bokoch; z toho jeden kruh vybavený plávajúcim lankom a jeden kruh so samozažíhacím svetlom alebo kombinovanou svetelno-dymovou bójkou,
2.
systém na vrhanie záchranného lanka,
3.
záchranný oblek pre každú osobu nachádzajúcu sa na námornej jachte,
4.
príručka bezpečnostného výcviku,
5.
tabuľka núdzových signálov,
6.
súprava vlajok medzinárodného signálového kódu,
7.
signalizačné zrkadielko,
c)
odporúčané navigačné vybavenie, a to
1.
elektronický navigačný systém (napr. GPS),
2.
elektronická mapa a informačný systém (ECDIS).
§ 14
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2014.
Ján Počiatek v. r.
1)
Kapitola II pravidlo II/2 ods. 3 a 4 Medzinárodného dohovoru o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov (STCW) 1978 (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z.) v platnom znení.
2)
Kapitola II pravidlo II/1 Medzinárodného dohovoru o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov (STCW) 1978 (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z.) v platnom znení.
3)
Kapitola III pravidlo III/2 alebo III/3 Medzinárodného dohovoru o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov (STCW) 1978 (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z.) v platnom znení.
4)
Kapitola III pravidlo III/1 Medzinárodného dohovoru o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov (STCW) 1978 (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z.) v platnom znení.
5)
Kapitola II pravidlo II/4 alebo II/5 Medzinárodného dohovoru o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov (STCW) 1978 (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z.) v platnom znení.
6)
§ 2 a 3 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 54/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technickej spôsobilosti rekreačného plavidla a odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla.
7)
Kapitola III pravidlo III/4 alebo III/5 Medzinárodného dohovoru o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov (STCW) 1978 (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z.) v platnom znení.
8)
Dohovor o medzinárodných pravidlách na zabránenie zrážkam na mori (COLREG 1972) (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z.) v platnom znení.
Medzinárodný dohovor o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS 1974) (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z.) v platnom znení.
Príloha k vyhláške č. 286/2014 Z.z.
Vzor preukazu odbornej spôsobilosti člena posádky námornej jachty