288/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2015

288/2014 Z.z.
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
ktorým sa ustanovuje obsah a štruktúra výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky po dohode s Národnou bankou Slovenska podľa § 94 ods. 7 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 183/2014 Z. z. (ďalej len "zákon") ustanovuje:
§ 1
Výpis z osobného dôchodkového účtu sporiteľa (ďalej len "výpis sporiteľa") obsahuje
a)
obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
b)
číselné označenie osobného dôchodkového účtu sporiteľa a dátum jeho zriadenia,
c)
meno, priezvisko, dátum narodenia a poslednú známu adresu trvalého pobytu sporiteľa,
d)
názov dôchodkového fondu, ktorého dôchodkové jednotky sú evidované na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa,
e)
aktuálnu hodnotu osobného dôchodkového účtu sporiteľa ku dňu vyhotovenia výpisu sporiteľa vyjadrenú v peniazoch ako súčin aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky k tomuto dňu a počtu dôchodkových jednotiek dôchodkového fondu evidovaných na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa k tomuto dňu; ak sa výpis sporiteľa vyhotovuje k poslednému dňu predchádzajúceho kalendárneho roka, uvedie sa aj aktuálna hodnota osobného dôchodkového účtu sporiteľa k poslednému dňu kalendárneho roka, ktorý predchádzal kalendárnemu roku, za ktorý sa výpis sporiteľa vyhotovuje, vyjadrená rovnakým spôsobom,
f)
súčet povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie sporiteľa a súčet dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie sporiteľa vyjadrený v peniazoch odo dňa zriadenia osobného dôchodkového účtu sporiteľa a od prvého dňa predchádzajúceho kalendárneho roka v príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti ku dňu vyhotovenia výpisu sporiteľa,
g)
súčty jednotlivých odplát podľa § 63 ods. 1 zákona vyjadrené v peniazoch, ktoré pripadajú na sporiteľa, ktoré boli z majetku dôchodkového fondu a z bežného účtu nepriradených platieb uhradené od prvého dňa predchádzajúceho kalendárneho roka alebo odo dňa zriadenia osobného dôchodkového účtu sporiteľa v príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti ku dňu vyhotovenia výpisu sporiteľa,
h)
údaje o všetkých zápisoch na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa vykonaných odo dňa, ku ktorému bol vyhotovený posledný výpis sporiteľa, ku dňu vyhotovenia výpisu sporiteľa, a to sumy vyjadrené v peniazoch pripísané na osobný dôchodkový účet sporiteľa, dátum a dôvod ich pripísania a sumy vyjadrené v peniazoch odpísané z osobného dôchodkového účtu sporiteľa, dátum a dôvod ich odpísania.
§ 2
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015.
Ján Richter v. r.