289/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 23.10.2014

289/2014 Z.z.
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 74b ods. 4 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov
opatrenie zo 7. októbra 2014 č. 20/2014 o uverejňovaní informácií obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi.
Cieľom opatrenia je aplikácia novej európskej právnej úpravy účinnej od 1. januára 2014 v oblasti požiadaviek na uverejňovanie informácií obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi.
Opatrením sa zároveň zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. septembra 2010 č. 16/2010 o uverejňovaní informácií obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi (oznámenie č. 388/2010 Z. z.) v znení opatrenia č. 20/2011 (oznámenie č. 507/2011 Z. z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. novembra 2014.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 31/2014 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.