290/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 23.10.2014

290/2014 Z.z.
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. mája 2014 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o obrannej spolupráci.
Dohoda nadobudla platnosť 14. augusta 2014 v súlade s článkom 12 ods. 1.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.