295/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2015

295
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 22. októbra 2014,
ktorým sa ustanovuje pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky a percento zvýšenia úrazovej renty v roku 2015
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 82 ods. 12 písm. a) a § 89 ods. 10 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") ustanovuje:
§ 1
Pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2015 sa ustanovuje takto:
a)
5,20 eura, ak ide o starobný dôchodok,
b)
1,60 eura, ak ide o starobný dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice,
c)
5,30 eura, ak ide o predčasný starobný dôchodok,
d)
1,90 eura, ak ide o predčasný starobný dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice,
e)
4,60 eura, ak ide o invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, invalidný dôchodok podľa § 266 zákona a sociálny dôchodok,
f)
1,70 eura, ak ide o invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % vyplácaný v sume jednej polovice a invalidný dôchodok podľa § 266 zákona vyplácaný v sume jednej polovice,
g)
2,70 eura, ak ide o invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 %,
h)
1,10 eura, ak ide o invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 % vyplácaný v sume jednej polovice,
i)
3,40 eura, ak ide o vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok,
j)
1,50 eura, ak ide o vdovský dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice a vdovecký dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice,
k)
1,80 eura, ak ide o sirotský dôchodok,
l)
0,90 eura, ak ide o sirotský dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice.
§ 2
Percento zvýšenia úrazovej renty v roku 2015 je 1,32 %.
§ 3
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015.
Ján Richter v. r.