296/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.10.2014 do 31.10.2014

296
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 24. októbra 2014
o sumách stravného
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ustanovuje:
§ 1
Sumy stravného pre časové pásma sa ustanovujú takto:
a)
4,20 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
b)
6,30 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
c)
9,80 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.
§ 3
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. októbra 2014 okrem § 2, ktorý nadobúda účinnosť 1. novembra 2014.
Ján Richter v. r.