297/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2015

297
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 15. októbra 2014,
ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2015
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde nariaďuje:
§ 1
Suma minimálnej mzdy na rok 2015 sa ustanovuje na
a)
380,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
b)
2,184 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.
§ 2
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 321/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2014.
§ 3
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2015.
Robert Fico v. r.