3/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 17.01.2014

3
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 24. novembra 2006 bolo v Antalyi prijaté upravené znenie Ústavy Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU) (Ženeva, 1992).
Listina o prijatí bola podpísaná za Slovenskú republiku 1. marca 2008. U depozitára, ktorým je generálny tajomník Medzinárodnej telekomunikačnej únie, bola uložená 11. marca 2008.
Upravené znenie Ústavy Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU) nadobudlo platnosť 1. januára 2008.