302/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 05.11.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

302
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 29. októbra 2012 bol v Uherskom Hradišti podpísaný Protokol o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o právnej pomoci poskytovanej justičnými orgánmi a úprave niektorých právnych vzťahov v občianskych a trestných veciach z 29. októbra 1992 a jej Záverečného protokolu (oznámenie č. 193/1993 Z. z.).
Národná rada Slovenskej republiky s protokolom vyslovila súhlas uznesením č. 597 z 22. mája 2013.
Prezident Slovenskej republiky protokol ratifikoval 18. júla 2013.
Ratifikačné listiny boli vymenené 11. septembra 2014 v Prahe.
Protokol nadobudne platnosť 1. decembra 2014 v súlade s článkom 21 ods. 2.
k oznámeniu č. 302/2014 Z.z.
PROTOKOLo zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o právnej pomoci poskytovanej justičnými orgánmi a úprave niektorých právnych vzťahov v občianskych a trestných veciach z 29. októbra 1992 a jej Záverečného protokolu
Slovenská republika a Česká republika (ďalej "zmluvné strany")
vedené spoločnou vôľou účinne čeliť novým formám trestnej činnosti, a reagovať na medzinárodný charakter trestnej činnosti,
v snahe uľahčiť poskytovanie právnej pomoci medzi oboma štátmi a doplniť úpravu vzájomných právnych vzťahov v trestných veciach,
zohľadňujúc medzinárodné záväzky zmluvných strán v oblasti medzinárodnej justičnej spolupráce v trestných veciach,
rozhodnuté zlepšiť a doplniť Zmluvu medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o právnej pomoci poskytovanej justičnými orgánmi a úprave niektorých právnych vzťahov v občianskych a trestných veciach z 29. októbra 1992 a jej Záverečného protokolu (ďalej len "dvojstranná zmluva"),
sa dohodli takto:
Časť I
Článok 1
V článku 2 odsek 3 dvojstrannej zmluvy sa slová "Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky" a "Generálna prokuratúra Slovenskej republiky" nahrádzajú slovami "ministerstvo spravodlivosti" a "generálna prokuratúra" a "Ministerstvo spravodlivosti Českej republiky" a "Generálna prokuratúra Českej republiky" sa nahrádzajú slovami "Ministerstvo spravodlivosti" a "Najvyššie štátne zastupiteľstvo".
Článok 2
Článok 3 dvojstrannej zmluvy znie takto:
„Žiadosti a iné písomnosti zasielané alebo predkladané pri vykonávaní tejto zmluvy nie je potrebné prekladať.“.
Článok 3
Článok 27 dvojstrannej zmluvy znie takto:
„Článok 27 Rozsah úpravy
(1)
Zmluvné strany si poskytujú vzájomnú pomoc pri uplatňovaní inštitútov spolupráce v trestných veciach podľa štvrtej časti tejto zmluvy v rozsahu, za podmienok a spôsobom ustanoveným v príslušných mnohostranných dohovoroch, ak nie je na ich doplnenie v prvej a štvrtej časti tejto zmluvy ustanovené inak.
(2)
Zmluvné strany si poskytujú vzájomnú pomoc pri uplatňovaní inštitútov spolupráce v trestných veciach uvedených v časti štyri tejto zmluvy s cieľom uľahčenia vykonávania a doplnenia vnútroštátnych právnych predpisov prijatých na účely vykonávania právne záväzných aktov Európskej únie. Vzájomnú pomoc si poskytujú v rozsahu, za podmienok a spôsobom ustanoveným v príslušných vnútroštátnych právnych predpisoch, ak nie je na ich doplnenie v prvej a štvrtej časti tejto zmluvy ustanovené inak.“.
Článok 4
Článok 28 odsek 9 dvojstrannej zmluvy sa ruší.
Článok 5
Článok 29 odsek 2 dvojstrannej zmluvy znie takto:
„(2)
Justičné orgány zmluvných strán sa pri vykonávaní dohovoru uvedeného v odseku 1 stýkajú priamo s výnimkou prípadov odovzdávania trestného konania týkajúceho sa trestných činov, za ktoré môže byť podľa právneho poriadku dožadujúcej zmluvnej strany uložený trest odňatia slobody v trvaní viac ako päť rokov. V týchto prípadoch sa justičné orgány zmluvných strán stýkajú prostredníctvom ústredných justičných orgánov.“.
Článok 6
Článok 30 dvojstrannej zmluvy znie takto:
„Článok 30 Vydávanie osôb
(1)
Vydávanie osôb na trestné stíhanie alebo na výkon trestu sa medzi zmluvnými stranami uskutočňuje v súlade s ich vnútroštátnym právnym poriadkom na základe európskeho zatýkacieho rozkazu.
(2)
Ak bolo konanie o vydanie osoby začaté na základe medzinárodných zmlúv, ktorými boli zmluvné strany viazané v čase začatia konania o vydaní, postupuje sa podľa týchto medzinárodných zmlúv.
(3)
Zmluvné strany pri vydávaní osôb na trestné konanie alebo výkon trestu na základe európskeho zatýkacieho rozkazu vo vzájomných vzťahoch nebudú žiadať osobitný súhlas s trestným stíhaním, odsúdením alebo zadržaním za účelom výkonu trestu alebo ochranného opatrenia vydanej osoby pre skutok, ktorý bol spáchaný pred jej vydávaním a pre ktorý táto osoba nebola vydaná. To neplatí, ak ide o vydávanie vlastných občanov zmluvných strán, alebo ak v konkrétnom prípade vykonávajúci justičný orgán definovaný v právnom poriadku zmluvnej strany rozhodne inak.“.
Článok 7
Článok 31 dvojstrannej zmluvy znie takto:
„Článok 31 Odovzdávanie odsúdených osôb
(1)
Štátni občania jednej zmluvnej strany odsúdení na trest odňatia slobody na území druhej zmluvnej strany sa odovzdávajú na výkon trestu odňatia slobody na územie tej zmluvnej strany, ktorej sú štátnymi občanmi v súlade so štrasburským Dohovorom o odovzdávaní odsúdených osôb z 21. marca 1983. Rovnako sa postupuje v prípade, ak odsúdená osoba nie je štátnym občanom druhej zmluvnej strany, ale má na jej území trvalý pobyt.
(2)
Podľa dohovoru uvedeného v odseku 1 sa obdobne postupuje aj v prípade, keď odsúdená osoba v čase podania žiadosti o odovzdanie na výkon trestu odňatia slobody sa už nachádza na území dožiadanej zmluvnej strany.
(3)
V rozsahu upravenom Dohovorom na vykonanie Schengenskej dohody zo 14. júna 1985 medzi vládami štátov Hospodárskej únie Beneluxu, Spolkovej republiky Nemecko a Francúzskej republiky o postupnom odstraňovaní kontrol na spoločných hraniciach z 19. júna 1990, možno požiadať o odovzdanie odsúdenej osoby na výkon trestu odňatia slobody aj bez jej súhlasu. Rovnako sa postupuje, ak výkon trestu odňatia slobody nemožno zabezpečiť iným spôsobom a odsúdená osoba sa nachádza na území dožiadanej zmluvnej strany.
(4)
Justičné orgány zmluvných strán sa pri vykonávaní dohovorov uvedených v odseku 1 a 3 stýkajú prostredníctvom ústredných justičných orgánov.“.
Časť II
Osobitné formy spolupráce
Článok 8
Výsluch prostredníctvom videokonferencie
Ustanovenia článku 9 Druhého dodatkového protokolu k Európskemu dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach z 8. novembra 2001 a článku 10 Dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie z 29. mája 2000 sa použijú medzi zmluvnými stranami aj na výsluch obvineného a podozrivého.
Článok 9
Cezhraničné sledovanie
(1)
Policajti jednej zmluvnej strany sú pri získavaní dôkazov v trestnej veci vedenej pre úmyselný trestný čin, ktorý je trestným činom aj podľa vnútroštátneho právneho poriadku druhej zmluvnej strany, oprávnení vykonávať sledovanie osoby a vecí na území druhej zmluvnej strany (ďalej len "cezhraničné sledovanie") ak táto zmluvná strana súhlasila s cezhraničným sledovaním na základe žiadosti o vzájomnú pomoc vopred podanej príslušným justičným orgánom. Súhlas môže byť viazaný na podmienky. Na žiadosť sa sledovanie osoby odovzdá policajtom tej zmluvnej strany, na ktorej území sa sledovanie uskutočňuje.
(2)
Žiadosti o vzájomnú pomoc podľa odseku 1 zasiela príslušný justičný orgán dožadujúcej strany:
- v Slovenskej republike Krajskej prokuratúre v Bratislave,
- v Českej republike Krajskému štátnemu zastupiteľstvu v Prahe.
Kópia žiadosti sa zašle ústrednému kontaktnému miestu dožiadanej zmluvnej strany uvedenému v odseku 8.
(3)
Ak nemožno z dôvodov osobitnej naliehavosti vopred požiadať príslušné justičné orgány druhej zmluvnej strany o súhlas s cezhraničným sledovaním, môžu policajti vykonávať cezhraničné sledovanie pri splnení týchto podmienok:
a)
prekročenie štátnych hraníc musí byť bezodkladne oznámené ústrednému kontaktnému miestu uvedenému v odseku 8 tej zmluvnej strany, na ktorej území sa má cezhraničné sledovanie vykonávať,
b)
žiadosti podľa odseku 1 musia obsahovať aj dôvody prekročenia štátnych hraníc druhej zmluvnej strany bez predchádzajúceho súhlasu a musia byť bezodkladne dodatočne zaslané,
c)
na žiadosť príslušného justičného orgánu zmluvnej strany, na ktorej území sa uskutočňuje cezhraničné sledovanie, sa toto sledovanie musí ihneď ukončiť; rovnako sa postupuje, ak súhlas s cezhraničným sledovaním nebol poskytnutý do dvanástich (12) hodín od prekročenia štátnej hranice druhej zmluvnej strany,
d)
ak príslušný justičný orgán dožiadanej zmluvnej strany dodatočne neudelí súhlas s cezhraničným sledovaním, informácie získané v tejto súvislosti nemožno použiť v trestnom konaní; záznamy vyhotovené s použitím technických prostriedkov sledovania sa musia bezodkladne zničiť.
(4)
Cezhraničné sledovanie podľa odsekov 1 a 3 možno vykonávať pozemnou, vzdušnou a vodnou cestou bez priestorového obmedzenia.
(5)
Cezhraničné sledovanie podľa odsekov 1 a 3 je prípustné výlučne za nasledujúcich všeobecných podmienok, pričom policajti vykonávajúci cezhraničné sledovanie:
a)
sú viazaní ustanoveniami tohto protokolu a vnútroštátnym právnym poriadkom zmluvnej strany, na ktorej území vykonávajú cezhraničné sledovanie; pritom sú povinní postupovať podľa pokynov policajta podľa odseku 10 tej zmluvnej strany, na ktorej území sa vykonáva cezhraničné sledovanie,
b)
musia byť schopní kedykoľvek preukázať svoju príslušnosť k orgánu podľa odseku 10 a okrem prípadov uvedených v odseku 3 musia mať pri sebe doklad o udelení súhlasu s cezhraničným sledovaním,
c)
nesmú vstupovať do obydlí a priestorov neprístupných pre verejnosť,
d)
nie sú oprávnení obmedziť osobnú slobodu sledovanej osoby,
e)
môžu mať pri sebe služobnú zbraň a ostatné donucovacie prostriedky podľa vnútroštátnych právnych predpisov okrem prípadu, ak príslušné orgány zmluvnej strany, na ktorej území sa cezhraničné sledovanie vykonáva, rozhodnú inak; služobnú zbraň môžu použiť iba v prípade nutnej obrany alebo krajnej núdze a ostatné donucovacie prostriedky iba v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi zmluvnej strany, na ktorej území vykonávajú cezhraničné sledovanie,
f)
môžu používať služobné prostriedky spojenia v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom zmluvnej strany, na ktorej území sa cezhraničné sledovanie vykonáva,
g)
môžu použiť motorové vozidlo, plavidlo alebo letecký prostriedok,
h)
môžu použiť potrebné technické prostriedky sledovania, ak ich použitie umožňuje vnútroštátny právny poriadok zmluvnej strany, na ktorej území sa cezhraničné sledovanie vykonáva; druhy a spôsob použitia týchto prostriedkov sa uvedú v žiadosti podľa odseku 1,
(i)
sú povinní podať správu o vykonanom cezhraničnom sledovaní ústrednému kontaktnému miestu zmluvnej strany, na ktorej území sa cezhraničné sledovanie vykonávalo.
(6)
Skutočnú totožnosť policajta vykonávajúceho cezhraničné sledovanie nemožno odhaliť ani inak prezradiť, a to ani v konaní pred súdom, bez predchádzajúceho súhlasu príslušného ústredného kontaktného miesta uvedeného v odseku 8.
(7)
Záznamy z cezhraničného sledovania vykonaného na území dožiadanej zmluvnej strany môžu byť použité ako dôkaz v inej trestnej veci na území dožadujúcej zmluvnej strany iba so súhlasom príslušného justičného orgánu dožiadanej zmluvnej strany uvedeného v odseku 2.
(8)
Ústrednými kontaktnými miestami sú:
- v Slovenskej republike Prezídium Policajného zboru,
- v Českej republike Policajné prezídium Českej republiky.
(9)
Pokiaľ sa cezhraničné sledovanie pre účely uvedené v odseku 1 vykonáva výhradne za využitia technických prostriedkov sledovania bez potreby pomoci druhej zmluvnej strany, nie je potrebný jej predchádzajúci súhlas. Na využitie výsledku takéhoto cezhraničného sledovania, ktoré bolo vykonávané bez predchádzajúceho súhlasu je potrebný súhlas orgánu uvedeného v odseku 2 zmluvnej strany, na ktorej území bolo takéto cezhraničné sledovanie vykonávané. Žiadosť o súhlas s využitím výsledkov takéhoto cezhraničného sledovania zašle príslušný justičný orgán dožadujúcej zmluvnej strany bezodkladne orgánu dožiadanej zmluvnej strany uvedenému v odseku 2 a jej kópiu ústrednému kontaktnému miestu tejto zmluvnej strany uvedenému v odseku 8. Ak súhlas nie je udelený, nesmú byť materiály získané takýmto cezhraničným sledovaním použité v trestnom konaní; záznamy vyhotovené s použitím technických prostriedkov sledovania sa musia bezodkladne zničiť.
(10)
Na účely vykonávania tohto článku sa policajtmi rozumejú:
- v Slovenskej republike príslušníci Policajného zboru,
- v Českej republike príslušníci Polície Českej republiky a príslušníci poverených colných orgánov.
Článok 10
Kontrolovaná dodávka
(1)
Na základe žiadosti o vzájomnú pomoc príslušných justičných orgánov jednej zmluvnej strany pri získavaní dôkazov v trestnej veci môže dožiadaná zmluvná strana povoliť na svojom území sledovanie kontrolovanej dodávky v súlade so svojím vnútroštátnym právnym poriadkom.
(2)
Žiadosti o vzájomnú pomoc podľa odseku 1 zasiela príslušný justičný orgán dožadujúcej strany:
- v Slovenskej republike Krajskej prokuratúre v Bratislave,
- v Českej republike Krajskému štátnemu zastupiteľstvu v Prahe.
Kópia žiadosti sa zašle ústrednému kontaktnému miestu dožiadanej zmluvnej strany uvedenému v článku 9 odsek 8.
(3)
Príslušné orgány dožiadanej zmluvnej strany prevezmú sledovanie kontrolovanej dodávky pri prekročení štátnej hranice alebo na mieste odovzdania dohodnutom medzi príslušnými orgánmi, aby sa zabránilo prerušeniu sledovania. Kontrolovaná dodávka sa vykonáva spôsobom umožňujúcim zadržanie tejto dodávky. Príslušné orgány dožadujúcej zmluvnej strany môžu po prevzatí sledovania kontrolovanú dodávku ďalej sprevádzať so súhlasom príslušných orgánov zmluvnej strany, na ktorej území sa kontrolovaná dodávka vykonáva, spoločne s jej príslušnými orgánmi. Pritom sú povinné postupovať podľa ustanovení tohto článku, vnútroštátnych právnych predpisov dožiadanej zmluvnej strany a pokynov zástupcu príslušného orgánu dožiadanej zmluvnej strany.
(4)
Kontrolovanú dodávku na území dožiadanej zmluvnej strany riadia jej príslušné orgány, ktoré informujú dožadujúcu zmluvnú stranu o osobe vykonávajúcej jej riadenie.
(5)
Vo výnimočných prípadoch možno kontrolovanú dodávku zaistiť. Ak bola kontrolovaná dodávka zaistená na území dožiadanej zmluvnej strany, môže sa odovzdať na základe písomnej žiadosti o vzájomnú pomoc dožadujúcej zmluvnej strane. Ak je to nutné, môžu príslušné orgány dožadujúcej zmluvnej strany na území dožiadanej zmluvnej strany obmedziť osobnú slobodu osoby, ktorá kontrolovanú dodávku sprevádza, až do zákroku policajných orgánov dožiadanej zmluvnej strany.
(6)
Ak z dôvodu osobitnej naliehavosti nemožno podať žiadosť podľa odseku 1 pred prekročením štátnej hranice, príslušné orgány môžu prevziať sledovanie kontrolovanej dodávky aj bez predchádzajúcej žiadosti o právnu pomoc. Žiadosť podľa odseku 1 musí obsahovať aj dôvody prekročenia štátnych hraníc druhej zmluvnej strany bez vopred udeleného povolenia a musí byť bezodkladne dodatočne zaslaná justičnému orgánu druhej zmluvnej strany uvedenému v odseku 2. Ak príslušný justičný orgán dožiadanej zmluvnej strany dodatočne nepovolí sledovanie kontrolovanej dodávky, táto musí byť ihneď zadržaná a informácie v tejto súvislosti získané nie je možné použiť ako dôkaz v trestnom konaní na území dožadujúcej zmluvnej strany.
(7)
Pri sledovaní kontrolovanej dodávky sa na príslušné orgány dožadujúcej zmluvnej strany primerane použijú ustanovenia článku 9 odsek 5, okrem písm. d).
(8)
Ustanovenia tohto článku sa primerane použijú aj vo vzťahu k žiadosti zmluvnej strany o vzájomnú pomoc týkajúcu sa prevzatia sledovania kontrolovanej dodávky z tretieho štátu alebo odovzdania jej sledovania do tretieho štátu. V žiadosti podľa odseku 1 dožadujúca zmluvná strana uvedie, že požiadala o súhlas s takýmto postupom dotknutý tretí štát. O udelení súhlasu bezodkladne informuje dožiadanú zmluvnú stranu.
(9)
Na účely vykonávania tohto článku sa príslušnými orgánmi rozumejú:
- v Slovenskej republike príslušníci Policajného zboru v súčinnosti s orgánmi colnej správy,
- v Českej republike policajné orgány a poverené colné orgány.
Článok 11
Použitie agenta
(1)
Pri získavaní dôkazov v trestnej veci môže zmluvná strana za podmienok ustanovených svojím právnym poriadkom na základe vopred podanej žiadosti justičného orgánu o vzájomnú pomoc súhlasiť s použitím policajta druhej zmluvnej strany v postavení agenta. Skutočná totožnosť agenta sa v žiadosti neuvádza.
(2)
Žiadosti o vzájomnú pomoc podľa odseku 1 adresuje príslušný orgán dožadujúcej zmluvnej strany:
- v Slovenskej republike Krajskej prokuratúre v Bratislave,
- v Českej republike Vrchnému štátnemu zastupiteľstvu v Prahe.
Tento dožiadaný justičný orgán informuje o podanej žiadosti ústredné kontaktné miesto uvedené v článku 9 odsek 8.
(3)
Riadenie agenta prislúcha policajtovi dožiadanej zmluvnej strany. Použitie agenta bude ukončené na základe oznámenia ktorejkoľvek zmluvnej strany.
(4)
Dožiadaná zmluvná strana poskytne agentovi nutnú personálnu, logistickú a technickú podporu a urobí všetky potrebné opatrenia, aby agenta chránila počas použitia na svojom území.
(5)
Ak nemôže byť z dôvodu osobitnej naliehavosti podaná žiadosť podľa odseku 1 pred prekročením štátnej hranice a ak existuje závažné nebezpečenstvo, že bez použitia agenta na území druhej zmluvnej strany by bola odhalená totožnosť alebo použitá legenda tohto agenta, je jeho použitie na území druhej zmluvnej strany výnimočne prípustné bez predchádzajúceho súhlasu príslušného justičného orgánu dožiadanej zmluvnej strany. Prekročenie štátnej hranice agentom je potrebné bezodkladne oznámiť ústrednému kontaktnému miestu druhej zmluvnej strany uvedenému v článku 9 odsek 8 . Žiadosť o vzájomnú pomoc, v ktorej sú uvedené aj dôvody pre použitie agenta bez predchádzajúceho súhlasu dožiadanej zmluvnej strany, je potrebné bezodkladne podať dodatočne. Ak príslušný justičný orgán dožiadanej zmluvnej strany dodatočne neudelí súhlas s použitím agenta, informácie získané v tejto súvislosti nie je možné použiť ako dôkaz v trestnom konaní vedenom na území dožadujúcej zmluvnej strany.
(6)
Odseky 1 až 4 platia obdobne v prípadoch, kedy zmluvná strana požiada o použitie policajta druhej zmluvnej strany na svojom území. V takýchto prípadoch, ak nie je dohodnuté inak, hradí náklady použitia tohto agenta dožadujúca zmluvná strana.
(7)
Zmluvné strany urobia všetko pre utajenie totožnosti a zaistenie bezpečnosti agenta aj po ukončení jeho použitia. Skutočnú totožnosť policajta pôsobiaceho ako agent nie je možné odhaliť ani inak prezradiť, a to ani v konaní pred súdom, bez predchádzajúceho súhlasu príslušného ústredného kontaktného miesta uvedeného v článku 9 odsek 8.
(8)
Pokiaľ bol udelený súhlas s použitím agenta, nie je nutné podávať osobitnú žiadosť o súhlas s vykonaním predstieraného prevodu alebo cezhraničného sledovania, ktoré má vykonať tento agent.
Článok 12
Predstieraný prevod
(1)
Pri získavaní dôkazov v trestnej veci môže zmluvná strana za podmienok ustanovených jej vnútroštátnym právnym poriadkom na základe vopred podanej žiadosti justičného orgánu o vzájomnú pomoc povoliť na svojom území predstieraný prevod.
(2)
Na vykonanie predstieraného prevodu policajtom jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany sa primerane použije článok 11 odseky 1 až 7.
Článok 13
Spoločné vyšetrovacie tímy
(1)
Na spoluprácu formou spoločných vyšetrovacích tímov sa použije článok 13 Dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie z 29. mája 2000.
(2)
K uzavretiu písomnej dohody o vzniku spoločného vyšetrovacieho tímu sú príslušné:
- za Slovenskú republiku generálna prokuratúra,
- za Českú republiku Najvyššie štátne zastupiteľstvo.
(3)
Vedúcim spoločného vyšetrovacieho tímu je vždy zástupca justičného orgánu zmluvnej strany, na ktorej území tím pôsobí.
(4)
Ustanovenie článku 13 odsek 10 Dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie z 29. mája 2000 sa vzťahuje taktiež na použitie dôkazov.
Článok 14
Policajti jednej zmluvnej strany majú na území druhej zmluvnej strany pri plnení úloh podľa tejto zmluvy rovnaké postavenie ako policajti druhej zmluvnej strany.
Článok 15
Trestnoprávna a občianskoprávna zodpovednosť príslušných orgánov
Na trestnoprávnu a občianskoprávnu zodpovednosť príslušných orgánov jednej zmluvnej strany pri plnení úloh podľa tejto zmluvy na území druhej zmluvnej strany sa použijú články 15 a 16 Dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie z 29. mája 2000.
Článok 16
Dohľad nad podmienečne odsúdenými alebo podmienečne prepustenými páchateľmi
Odovzdanie dohľadu nad podmienečne odsúdenými a podmienečne prepustenými páchateľmi sa medzi zmluvnými stranami uskutočňuje v súlade s podmienkami Európskeho dohovoru o dohľade nad podmienečne odsúdenými alebo podmienečne prepustenými páchateľmi z 30. novembra 1964.
Spoločné ustanovenia
Článok 17
Utajované skutočnosti
Príslušné orgány zmluvných strán sú oprávnené odovzdávať si utajované informácie do stupňa "dôverné" vrátane priamo. Utajované informácie možno priamo odovzdávať kuriérom alebo elektronickou cestou s využitím certifikovaných elektronických prostriedkov v súlade s podmienkami administratívnej a personálnej bezpečnosti ustanovenými vnútroštátnym právnym poriadkom. Inak sa postupuje v súlade s platnými zmluvami, uzavretými medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností.
Článok 18
Náklady
(1)
Pokiaľ sa v konkrétnom prípade zmluvné strany nedohodnú inak, nebudú navzájom požadovať náhradu nákladov vzniknutých v rámci spolupráce podľa štvrtej časti dvojstrannej zmluvy a tohto protokolu, okrem:
a)
znalečného,
b)
prípadu uvedeného v článku 11 odsek 6,
c)
nákladov prevádzkovateľov telekomunikačných sietí alebo poskytovateľov služieb vynaložených na odpočúvanie telekomunikačnej prevádzky,
d)
vysokých alebo mimoriadnych výdavkov.
(2)
Zmluvné strany budú vzájomne konzultovať za účelom predbežného vyčíslenia výdavkov, ktoré by mohli byť predmetom nárokov podľa odseku 1 písm. c ) a písm. d), a určenia rozsahu a podmienok ich náhrady.
Časť III
Článok 19
Vzájomné konzultácie
(1)
Ústredné justičné orgány budú vo vzájomne dohodnutých termínoch konzultovať možnosti čo najúčinnejšieho vykonávania tejto zmluvy.
(2)
Zmluvné strany pri vykonávaní tejto zmluvy postupujú tak, aby predchádzali vzniku prípadných sporov.
Článok 20
Zmeny orgánov
Zmluvné strany si prostredníctvom ministerstiev spravodlivosti vzájomne oznámia zmeny v označení a príslušnosti orgánov uvedených v článku 9 odsek 2, 8 a 10, článku 10 odsek 2 a 9, článku 11 odsek 2, a článku 13 odsek 2 tohto protokolu.
Článok 21
Nadobudnutie platnosti
(1)
Tento protokol podlieha ratifikácii. Ratifikačné listiny budú vymenené v Prahe.
(2)
Tento protokol nadobudne platnosť prvým dňom tretieho mesiaca nasledujúceho po dni výmeny ratifikačných listín.
(3)
Tento protokol sa uzatvára na neurčitú dobu. Každá zmluvná strana ho však môže písomne vypovedať diplomatickou cestou. Protokol stráca platnosť po uplynutí 12 mesiacov odo dňa doručenia výpovede druhej zmluvnej strane.
(4)
Dňom ukončenia platnosti dvojstrannej zmluvy skončí platnosť tohto protokolu.
Dané v Uherském Hradišti dňa 29. októbra 2012 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v jazyku slovenskom a českom, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
Za Slovenskú republiku:
Tomáš Borec v. r.
Za Českú republiku:
Pavel Blažek v. r.