303/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

303
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 22. októbra 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka
Vláda Slovenskej republiky na vykonanie § 369 ods. 2 a § 369c ods. 1 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 9/2013 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Sadzba úrokov z omeškania sa rovná základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky1) platnej k prvému dňu príslušného kalendárneho polroka omeškania zvýšenej o osem percentuálnych bodov; takto určená sadzba úrokov z omeškania sa použije počas celého tohto kalendárneho polroka omeškania.
(2)
Namiesto úrokov z omeškania podľa sadzby určenej podľa odseku 1 môže veriteľ požadovať úroky z omeškania v sadzbe, ktorá sa rovná základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky1) platnej k prvému dňu omeškania zvýšenej o deväť percentuálnych bodov; takto určená sadzba úrokov z omeškania platí počas celej doby omeškania.“.
2.
V § 1 ods. 3 sa slová "určené podľa odseku 2" nahrádzajú slovami "v sadzbe určenej podľa odseku 1".
3.
Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠3a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2015
Ak došlo k omeškaniu pred 1. januárom 2015, výška úrokov z omeškania sa riadi podľa predpisov účinných do 31. decembra 2014.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2015.
Robert Fico v. r.