305/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 12.11.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

305
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 27. júna 2014 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o výstavbe cestného mosta nad riekou Hornád a príjazdových ciest na spoločnej štátnej hranici medzi obcami Kechnec a Abaújvár.
Dohoda nadobudne platnosť 12. novembra 2014 v súlade s článkom 12 ods. 1.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.