312/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 16.11.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

312
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 29. októbra 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 290/2008 Z. z. o zdravotných požiadavkách na živočíchy a produkty hospodárskeho chovu rýb a o prevencii a kontrole niektorých chorôb vodných živočíchov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 397/2012 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 290/2008 Z. z. o zdravotných požiadavkách na živočíchy a produkty hospodárskeho chovu rýb a o prevencii a kontrole niektorých chorôb vodných živočíchov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 397/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe č. 3 časť II vrátane nadpisu znie:
„ČASŤ II
Zoznam chorôb
Exotické choroby
Choroba Vnímavé druhy
Ryby epizootická hematopoetická nekróza pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss) a ostriež zelenkavý (Perca fluviatilis)
Mäkkýše bonamióza (Bonamia exitiosa) Ostrea angasi a ustrica eílska (O. chilensis)
perkinsóza (Perkinsus marinus) Crassostrea gigas a Crassostrea virginica
mikrocytóza (Microcytos mackini) Crassostrea gigas, Crassostrea virginica, Ostrea conchaphila a ustrica jedlá (O. edulis)
Kôrovce syndróm Taura golfská biela kreveta (Penaeus setiferus), tichomorská modrá kreveta (P. stylirostris) a tichomorská biela kreveta (P. vannamei)
"choroba žltých hláv" golfská hnedá kreveta (Penaeus aztecus), golfská ružová kreveta (P. duorarum), kreveta Kuruma (P. japonicus), kreveta eierna obrovská (P. monodon), golfská biela kreveta (Penaeus setiferus), tichomorská modrá kreveta (P. stylirostris) a tichomorská biela kreveta (P. vannamei)
Neexotické choroby
Ryby vírusová hemoragická septikémia (VHS) sleď (Clupea spp.), síh (Coregonus sp.), šťuka severná (Esox Lucius), treska jednoškvrnná (Gadus aeglefinus), treska aljašská (G. macrocephalus), treska škvrnitá (G. morhua), losos (Oncorhynchus spp.), pstruh dúhový (O. mykiss), Onos mustelus, pstruh jazerný a potočný (Salmo trutta), kambala veľká (Scophthalmus maximus), šprota (Sprattus sprattus), lipeň tymiánový (Thymallus thymallus) a platesa japonská (Paralichthys olivaceus)
infekčná hematopoetická nekróza (IHN) ‚keta' losos (Oncorhynchus keta), strieborný losos (O. kisutch), japonský losos (O. masou), pstruh dúhový (O. mykiss), losos nerka (O. nerka), O. rhodurus, kráľovský losos (O. tshawytscha) a losos atlantický (Salmo salar)
herpesviróza kaprov koi (KHV) kapor obyčajný a kapor ozdobný koi (Cyprinus carpio)
infekčná anémia lososov (ISA): infekcia s genotypom HPR s deléciou rodu Isavirus (ISAV) pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss), losos atlantický (Salmo salar), pstruh jazerný a potočný (Salmo trutta)
Mäkkýše marteilióza (Marteilia refringens) Ostrea angasi, ustrica čílska (O. chilensis), ustrica jedlá (O. edulis), O. puelchana, slávka jedlá (Mytilus edulis) a M. galloprovincialis
bonamióza (Bonamia ostreae) Ostrea angasi, ustrica čílska (O. chilensis), O. conchaphila, O. denselammellosa, ustrica jedlá (O. edulis), O. puelchana
Kôrovce ichtyoftirióza (choroba bielych škvŕn) všetky desaťnožce (rad desaťnožce)“.
2.
Príloha č. 6 sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4.
Vykonávacia smernica Komisie 2014/22/EÚ z 13. februára 2014, ktorou sa mení príloha IV k smernici Rady 2006/88/ES, pokiaľ ide o infekčnú anémiu lososov (ISA) (Ú. v. EÚ L 44, 14. 2. 2014).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 16. novembra 2014.
Robert Fico v. r.