313/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.11.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

313
OZNÁMENIE
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 41 ods. 19 zákona č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov vydalo
výnos zo 4. novembra 2014 č. 05358/2014/C421-SCLVD/67299-M, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o získaní odbornej spôsobilosti člena lodnej posádky.
Výnos ustanovuje podrobnosti o získaní odbornej spôsobilosti člena lodnej posádky, o vydávaní a výmene preukazov a potvrdení preukazov. Výnos sa vzťahuje na členov lodnej posádky námornej lode okrem námornej jachty.
Týmto výnosom sa zrušuje výnos Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky zo 16. januára 2002 č. 66/M-2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o získaní odbornej spôsobilosti člena lodnej posádky (oznámenie č. 31/2002 Z. z.).
Výnos nadobúda účinnosť 20. novembra 2014.
Výnos je uverejnený na webovom sídle Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky www.mindop.sk a možno doň nahliadnuť na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.