318/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 22.11.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

318
OZNÁMENIE
Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len "úrad") podľa § 16 ods. 1 a 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov vydal
rozhodnutie z 18. novembra 2014, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov.
Rozhodnutie nadobúda záväznosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Rozhodnutie je uverejnené vo vestníku úradu č. 17/2014.