32/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2014 do 30.06.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

32
VYHLÁŠKA
Protimonopolného úradu Slovenskej republiky
z 11. februára 2014,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 204/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach oznámenia koncentrácie v znení vyhlášky č. 402/2011 Z. z.
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky podľa § 43 písm. b) zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 204/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach oznámenia koncentrácie v znení vyhlášky č. 402/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 12 písmeno b) znie:
b) výročné správy účastníkov koncentrácie, účtovné závierky účastníkov koncentrácie za účtovné obdobie, ktoré predchádza vzniku koncentrácie; ak boli uložené v registri účtovných závierok,3) je postačujúce uviesť informáciu o tom, že boli takto uložené,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
„3)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2014.
Tibor Menyhart v. r.