320/2014 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

320
ROZHODNUTIE
prezidenta Slovenskej republiky
z 27. novembra 2014
o vyhlásení referenda
Čl. I
Podľa čl. 95 ods. 1 a čl. 102 ods. 1 písm. n) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení zákona č. 192/2007 Z. z. na základe petície občanov prijatej 27. augusta 2014 vyhlasujem
referendum,
v ktorom oprávnení občania rozhodnú
o otázkach:
"1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
2.
Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
3.
Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?".
Čl. II
Referendum o otázkach uvedených v čl. I tohto rozhodnutia sa vykoná v sobotu 7. februára 2015.
Čl. III
(1)
Okrsky na konanie referenda sa vytvoria do 15. decembra 2014.1)
(2)
Ústredná komisia pre referendum Slovenskej republiky, obvodné komisie pre referendum a okrskové komisie pre referendum sa vytvoria do 7. januára 2015.2)
(3)
Prvé zasadanie Ústrednej komisie pre referendum Slovenskej republiky, obvodných komisií pre referendum a okrskových komisií pre referendum sa uskutoční do 14. januára 2015.3)
Andrej Kiska v. r.