327/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

327
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 24. novembra 2014,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 430/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním a výberom v znení vyhlášky č. 150/2011 Z. z.
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 22 ods. 10 a § 23 ods. 7 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 430/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním a výberom v znení vyhlášky č. 150/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Deň určenia voľného štátnozamestnaneckého miesta služobnému úradu, ktorým je súd, ministerstvom sa považuje za deň udelenia súhlasu ministerstvom na obsadenie takto určeného voľného štátnozamestnaneckého miesta.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
2.
V § 2 ods. 5 sa slová "internetovej stránke" nahrádzajú slovami "webovom sídle" a vypúšťajú sa slová "ako aj v tlači".
3.
V § 3 ods. 1 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: "a podľa osobitného predpisu1)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
§ 148 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 322/2014 Z. z.“.
4.
V § 3 ods. 1 sa vypúšťa písmeno h).
Doterajšie písmená i) až l) sa označujú ako písmená h) až k).
5.
V § 3 ods. 1 písm. k) sa za slovo "výberu" vkladajú slová "spolu s požadovanými dokladmi".
6.
V § 4 odsek 1 znie:
„(1)
Výberové konanie alebo výber podľa § 2 ods. 1 sa vyhlási spravidla do 15 dní odo dňa určeného v písomnom súhlase ministerstva na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta alebo odo dňa podľa § 2 ods. 4.“.
7.
V § 4 ods. 2 sa vypúšťajú slová "odseku 1," a slová "§ 2 ods. 4" sa nahrádzajú slovami "§ 2 ods. 5".
8.
V § 5 ods. 1 písm. g) sa slovo "daňových" nahrádza slovom "odvodových".
9.
V § 5 ods. 1 písm. h) sa za slovo "predpokladov" vkladajú slová "a požiadaviek".
10.
V § 5 ods. 2 sa za slová "o zaradenie do výberového konania" vkladajú slová "alebo výberu a dokladov podľa odseku 1 písm. h)".
11.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
„6a)
§ 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
12.
V § 5 ods. 4, § 9 ods. 3 písm. b) a § 11 ods. 5 sa za slová "vyššieho súdneho úradníka" vkladá čiarka a slová "probačného a mediačného úradníka a justičného čakateľa".
13.
V § 6 ods. 5, § 9 ods. 1 a § 11 ods. 4 sa za slová "vyššieho súdneho úradníka," vkladajú slová "probačného a mediačného úradníka a justičného čakateľa,".
14.
V § 7 ods. 1 sa slová "Výberová komisia" nahrádzajú slovami "Služobný úrad" a slová "výberová komisia" sa nahrádzajú slovami "služobný úrad".
15.
V § 7 ods. 2 sa slová "predseda výberovej komisie" nahrádzajú slovami "služobný úrad".
16.
V § 7 ods. 3 sa slová "§ 3 ods. 1 písm. k)" nahrádzajú slovami "§ 3 ods. 1 písm. j)".
17.
V § 9 odsek 2 znie:
„(2)
Schopnosti a odborné znalosti uchádzača sa v písomnej časti výberového konania alebo výberu overujú formou odborného písomného testu zo znalostí Ústavy Slovenskej republiky, všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa organizácie a činnosti súdov a ovládania štátneho jazyka. U uchádzačov na voľné štátnozamestnanecké miesto vyššieho súdneho úradníka a justičného čakateľa sa overujú aj znalosti z oblasti trestného práva, občianskeho práva, obchodného práva, pracovného práva a správneho práva. U uchádzačov na voľné štátnozamestnanecké miesto probačného a mediačného úradníka sa overujú aj znalosti z oblasti trestného práva vo vzťahu k probácii a mediácii, zo základov teórie riešenia konfliktov, základov sociálnej psychológie, základov sociálnej komunikácie a programov restoratívnej justície.“.
18.
V § 9 ods. 4 sa slovo "testov" nahrádza slovami "testových otázok".
19.
V § 9 ods. 8 sa na konci druhej vety pripájajú tieto slová: "v knižnej forme".
20.
V § 11 ods. 5 sa vypúšťa slovo "celkovým".
21.
V § 12 ods. 1 sa za slovo "výberu" vkladajú slová "a určí vlastné poradie úspešných uchádzačov".
22.
V § 12 ods. 2 prvá veta znie: "Na základe dosiahnutých výsledkov uchádzačov výberová komisia určí konečné poradie úspešných uchádzačov.7a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
„7a)
§ 22 ods. 6 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
23.
V § 15 písmená a) a b) znejú:
„a)
vo výberovom konaní alebo výbere ani jeden uchádzač nebol úspešný,
b)
žiadny z úspešných uchádzačov, ktorých služobný úrad postupne vyzval podľa konečného poradia zostaveného výberovou komisiou, sa neprihlásil v príslušnom služobnom úrade v lehote podľa § 14 ods. 3, alebo žiadny takýto uchádzač nenastúpi do štátnej služby v príslušnom služobnom úrade,“.
24.
V § 15a sa za slová "vyššieho súdneho úradníka" vkladajú slová "a justičného čakateľa".
25.
Za § 16a sa vkladá § 16b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠16b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2014
Výberové konanie alebo výber, ktorý bol vyhlásený podľa predpisov účinných k 30. novembru 2014 a vykonať sa má po 1. decembri 2014, sa uskutoční podľa predpisov účinných k 30. novembru 2014.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2014.
Tomáš Borec v. r.