328/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.11.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

328
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
opatrenie z 12. novembra 2014 č. MF/14317/2014-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015.
Opatrenie sa uvádza v č. 11/2014 Finančného spravodajcu, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky, a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.