329/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.11.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

329
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
opatrenie z 12. novembra 2014 č. MF/19698/2014-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie (oznámenie č. 690/2004 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
Týmto opatrením sa v ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie dopĺňajú príjmové a výdavkové podpoložky pre osobitné vykazovanie nezrovnalostí za prostriedky Európskej únie zaradené do štátneho rozpočtu a prostriedky spolufinancovania.
V návrhu opatrenia je tiež premietnutá zmena, ktorá zohľadňuje vykazovanie vojenských výdavkov v súlade s metodikou ESA 2010.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015.
Opatrenie sa uvádza vo Finančnom spravodajcovi č. 11/2014, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.