33/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.02.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

33
OZNÁMENIE
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 29 ods. 11 zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení zákona č. 415/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) vydalo
výnos z 10. februára 2014 č. 04210/2014/B710-SCR/8331-M, ktorým sa ustanovuje vzor žiadosti o poskytnutie dotácie organizáciám cestovného ruchu a náležitosti projektu.
Výnos ustanovuje vzor žiadosti o poskytnutie dotácie organizáciám cestovného ruchu podľa § 29 zákona a náležitosti projektu.
Výnos nadobúda účinnosť 15. februára 2014.
Výnos je uverejnený na webovom sídle Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky www.mindop.sk a je prístupný k nahliadnutiu na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.