332/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.11.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

332
ROZHODNUTIE
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
z 26. novembra 2014
o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
1.
vyhlasujem
podľa § 48 ods. 1 písm. a) a c) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu;
2.
určujem
a)
podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených pod bodom 1 tohto rozhodnutia na sobotu 7. marca 2015,
b)
podľa § 48 ods. 5 uvedeného zákona lehoty na nové voľby uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.
Peter Pellegriniv. r.
Príloha č. 1 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 332/2014 Z. z.
ZOZNAM OBCÍ, v ktorých sa majú konať nové voľby do orgánov samosprávy obcí 7. marca 2015
Obec Volí sa Okres Kraj
Horný Bar poslanec Dunajská Streda Trnavský kraj
Hubice starosta
Smolinské poslanci Senica
Dolné Dubové starosta Trnava
Naháč poslanci
Melčice-Lieskové poslanci Trenčín Trenčiansky kraj
Branč starosta Nitra Nitriansky kraj
Lužany starosta Topoľčany
Ižipovce starosta poslanci Liptovský Mikuláš Žilinský kraj
Jalovec poslanec
Jamník poslanec
Pavčina Lehota poslanci
Lopušné Pažite poslanec Kysucké Nové Mesto
Jasenové starosta Žilina
Stránske poslanci
Varín starosta
Buzitka starosta Lučenec Banskobystrický kraj
České Brezovo starosta Poltár
Veľký Lom starosta Veľký Krtíš
Kunešov poslanec Žiar nad Hronom
Ondavka starosta poslanci Bardejov Prešovský kraj
Zálesie starosta poslanci Kežmarok
Harakovce starosta poslanci Levoča
Poľanovce poslanec
Brežany starosta Prešov
Podhradík poslanec
Nižná Pisaná poslanci Svidník
Chrasť nad Hornádom poslanci Spišská Nová Ves Košický kraj
Kuzmice starosta Trebišov
Príloha č. 2 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 332/2014 Z. z.
LEHOTY na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 7. marca 2015
Lehota § - ods. Úloha Zabezpečí Termín
85 dní 16 - 9 Zverejnenie počtu obyvateľov obce obec 12.12. 2014
65 dní 9 - 3 Zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorý sa má v nich zvoliť pri voľbách do obecného zastupiteľstva obecné
zastupiteľstvo
1. 1. 2015
55 dní 16 - 2
21 - 1, 2
Podanie kandidátnych listín politické strany a nezávislí kandidáti 11. 1. 2015
55 dní 14 - 1 Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do miestnej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstva politické strany 11. 1. 2015
50 dní 14 - 3 Uskutočnenie prvého zasadania miestnej volebnej komisie miestna
volebná komisia
16. 1. 2015
45 dní 17 - 2
22 - 2
Zaregistrovanie kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a na starostu obce miestna
volebná komisia
21. 1. 2015
35 dní 18 a 23 Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátov miestna
volebná komisia
31. 1. 2015
30 dní 13 - 3 Uskutočnenie prvého zasadania obvodnej volebnej komisie obvodná
volebná komisia
5. 2. 2015
25 dní 27 Informovanie voličov o zápise do zoznamu voličov a o čase a mieste konania volieb obec 10. 2. 2015
20 dní 15 - 1 Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstva politické strany 15. 2. 2015
17 dní 30 - 1 Začiatok volebnej kampane politické strany
a nezávislí kandidáti
18. 2. 2015
15 dní 15 - 3 Uskutočnenie prvého zasadania okrskovej volebnej komisie okrsková
volebná komisia
20. 2. 2015
48 hodín 30 - 3 Ukončenie volebnej kampane politické strany
a nezávislí kandidáti
5. 3. 2015
26 - 1 Volebný deň okrsková
volebná komisia
7. 3. 2015