339/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

339
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
z 1. decembra 2014,
ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 1 a § 9 ods. 3 zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov (ďalej len "zákon") ustanovuje:
§ 1
Papierová nálepka určená pre dvojstopové motorové vozidlá a jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou do 3,5 t a pre dvojstopové motorové vozidlá kategórie M1 bez ohľadu na ich najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť a papierová nálepka určená pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2 za motorovými vozidlami kategórie M1, N1, MIG a NIG, ak celková hmotnosť jazdnej súpravy je nad 3,5 t (ďalej len "nálepka určená pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2"), je zložená z dvoch oddeliteľných častí. Prvá časť nálepky sa umiestňuje na motorovom vozidle. Druhú časť nálepky tvorí kontrolný kupón, ktorým sa vodič preukazuje pri kontrole.
§ 2
(1)
Prvá časť papierovej nálepky určenej pre dvojstopové motorové vozidlá a jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou do 3,5 t a pre dvojstopové motorové vozidlá kategórie M1 bez ohľadu na ich najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť sa nalepuje do pravého horného rohu na vnútornej strane predného skla motorového vozidla alebo prvého vozidla jazdnej súpravy tak, aby bola dobre viditeľná aj z vonkajšej prednej strany motorového vozidla. Na trojkolesových vozidlách, štvorkolkách a motocykloch s postranným vozíkom, ktoré sú dvojstopovými vozidlami a nemajú predné sklo, sa prvá časť papierovej nálepky nalepuje na ich dobre viditeľnú, rovnú, čistú a nie ľahko vymeniteľnú časť spravidla v smere jazdy.
(2)
Na určené miesto na kontrolnom kupóne papierovej nálepky sa vpíše evidenčné číslo motorového vozidla alebo evidenčné číslo prvého vozidla jazdnej súpravy. Tento údaj sa vpíše čitateľne tak, aby nebol bežným spôsobom odstrániteľný. Papierová nálepka je neprenosná, po jej nalepení ju nie je možné použiť na inom motorovom vozidle.
§ 3
(1)
Prvá časť papierovej nálepky určenej pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2 sa nalepuje na vnútornú stranu predného skla prvého vozidla jazdnej súpravy s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t tak, aby bola dobre viditeľná aj z vonkajšej prednej strany motorového vozidla.
(2)
Na určené miesto na kontrolnom kupóne papierovej nálepky určenej pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2 vpíše vodič prvého vozidla jazdnej súpravy s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t evidenčné číslo prípojného vozidla. Tento údaj sa vpíše čitateľne tak, aby nebol bežným spôsobom odstrániteľný. Papierová nálepka je neprenosná, po jej nalepení ju nie je možné použiť na iné prípojné vozidlo kategórie O1 a O2.
§ 4
(1)
Na vonkajšej strane a vnútornej strane prvej časti papierovej nálepky sú vyobrazené:
a)
ochranná gilošová podtlač tvorená linkami, ktorej súčasťou je symbol diaľnice obsahujúci ochranný opakujúci sa mikrotext "SLOVENSKÁ REPUBLIKA" a opakujúci sa mikrotext "2015",
b)
platnosť papierovej nálepky vyjadrená dvojicou slov
"Ročná "Mesačná "10-dňová
1-year" Month" 10-days",
c)
štátny znak Slovenskej republiky,
d)
rok platnosti papierovej nálepky,
e)
motorové vozidlo alebo označenie kategórie prípojného vozidla,
f)
ak ide o papierovú nálepku s platnosťou jeden mesiac alebo 10 dní, rámček pozdĺž obvodu nálepky obsahujúci číslice na označenie dní (1 - 31) a číslice na označenie mesiacov (I - XII),
g)
identifikačný čiarový kód, v ktorom je zakódovaná séria a poradové číslo papierovej nálepky,
h)
ochranný hologram zapracovaný do obrazu papierovej nálepky, ktorý obsahuje
1.
opakujúci sa mikrotext "SLOVENSKÁ REPUBLIKA", opakujúci sa mikrotext "SLOVAK REPUBLIC" a opakujúci sa mikrotext "SR",
2.
opakujúci sa motív jazdca a motív štátneho znaku Slovenskej republiky,
i)
dvojrozmerný čiarový kód (QR kód).
(2)
Na kontrolnom kupóne sú vyobrazené:
a)
miesto na vpísanie evidenčného čísla motorového vozidla alebo evidenčného čísla prípojného vozidla,
b)
platnosť papierovej nálepky vyjadrená dvojicou slov
"Ročná "Mesačná "10-dňová
1-year" Month" 10-days",
c)
rok platnosti papierovej nálepky,
d)
identifikačný čiarový kód, v ktorom je zakódovaná séria a poradové číslo papierovej nálepky.
(3)
Na podkladovej časti papierovej nálepky sú zobrazené:
a)
logo a názov: Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Mlynské Nivy č. 45, Bratislava,
b)
IČO a IČ DPH,
c)
cena papierovej nálepky vrátane dane z pridanej hodnoty a suma dane z pridanej hodnoty,
d)
platnosť papierovej nálepky,
e)
štandardný čiarový kód EAN 13,
f)
dátum predaja.
(4)
Papierová nálepka obsahuje ochrannú perforáciu proti prelepovaniu v tvare hviezdice s lúčmi vedúcimi do rohov papierovej nálepky.
(5)
Vzor papierovej nálepky určenej pre dvojstopové motorové vozidlá a jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou do 3,5 t a dvojstopové motorové vozidlá kategórie M1 bez ohľadu na ich celkovú hmotnosť s ročnou platnosťou a vzor textu na papierovej podložke nálepky sú uvedené v prílohe č. 1.
(6)
Vzor papierovej nálepky určenej pre dvojstopové motorové vozidlá a jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou do 3,5 t a dvojstopové motorové vozidlá kategórie M1 bez ohľadu na ich celkovú hmotnosť s mesačnou platnosťou a vzor textu na papierovej podložke nálepky sú uvedené v prílohe č. 2.
(7)
Vzor papierovej nálepky určenej pre dvojstopové motorové vozidlá a jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou do 3,5 t a dvojstopové motorové vozidlá kategórie M1 bez ohľadu na ich celkovú hmotnosť s 10-dňovou platnosťou a vzor textu na papierovej podložke nálepky sú uvedené v prílohe č. 3.
(8)
Vzor papierovej nálepky určenej pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2 s ročnou platnosťou a vzor textu na papierovej podložke nálepky sú uvedené v prílohe č. 4.
(9)
Vzor papierovej nálepky určenej pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2 s mesačnou platnosťou a vzor textu na papierovej podložke nálepky sú uvedené v prílohe č. 5.
(10)
Vzor papierovej nálepky určenej pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2 s 10-dňovou platnosťou a vzor textu na papierovej podložke nálepky sú uvedené v prílohe č. 6.
§ 5
(1)
Papierová nálepka má tvar obdĺžnika s rozmermi 68 mm × 62 mm.
(2)
Prvá časť papierovej nálepky má tvar obdĺžnika s rozmermi 48 mm × 62 mm.
(3)
Kontrolný kupón má tvar obdĺžnika s rozmermi 20 mm × 62 mm.
§ 6
(1)
Farba podkladu a všetkých vyobrazených textov papierovej nálepky s ročnou, mesačnou a 10-dňovou platnosťou je rovnaká.
(2)
Farba identifikačného čiarového kódu označujúceho sériu papierovej nálepky a farba poradového čísla papierovej nálepky je na všetkých druhoch papierových nálepiek čierna.
§ 7
(1)
Preukaz osoby poverenej výkonom kontroly je doklad žltooranžovej farby s rozmermi 101 mm × 70 mm vyhotovený z ofsetového papiera potlačeného jemným rastrom žltooranžovej farby, zaliaty do plastovej fólie.
(2)
Na prednej strane preukazu osoby poverenej výkonom kontroly je v ľavom hornom rohu prilepená fotografia držiteľa preukazu osoby poverenej výkonom kontroly s rozmermi 30 mm × 35 mm, ktorá v pravej hornej časti obsahuje holografickú nálepku presahujúcu do časti preukazu mimo fotografie. Holografická nálepka obsahuje zobrazenie štátneho znaku Slovenskej republiky.
(3)
Vzor preukazu osoby poverenej výkonom kontroly je uvedený v prílohe č. 7.
§ 8
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2015.
Ján Počiatek v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 339/2014 Z. z.
VZOR NÁLEPKY s ročnou dobou platnosti pre dvojstopové motorové vozidlá a jazdné súpravy do 3,5 t a dvojstopové motorové vozidlá kategórie M1 bez ohľadu na ich celkovú hmotnosť
Príloha č. 2 k vyhláške č. 339/2014 Z. z.
VZOR NÁLEPKY s mesačnou dobou platnosti pre dvojstopové motorové vozidlá a jazdné súpravy do 3,5 t a dvojstopové motorové vozidlá kategórie M1 bez ohľadu na ich celkovú hmotnosť
Príloha č. 3 k vyhláške č. 339/2014 Z. z.
VZOR NÁLEPKY s 10-dňovou dobou platnosti pre dvojstopové motorové vozidlá a jazdné súpravy do 3,5 t a dvojstopové motorové vozidlá kategórie M1 bez ohľadu na ich celkovú hmotnosť
Príloha č. 4 k vyhláške č. 339/2014 Z. z.
VZOR NÁLEPKY s ročnou dobou platnosti pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2
Príloha č. 5 k vyhláške č. 339/2014 Z. z.
VZOR NÁLEPKY s mesačnou dobou platnosti pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2
Príloha č. 6 k vyhláške č. 339/2014 Z. z.
VZOR NÁLEPKY s 10-dňovou dobou platnosti pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2
Príloha č. 7 k vyhláške č. 339/2014 Z. z.
VZOR PREUKAZU OSOBY POVERENEJ VÝKONOM KONTROLY