343/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

343
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 20. októbra 2014,
ktorou sa ustanovujú podmienky prepravy a prenášania výbušnín, výbušných predmetov a munície v priestoroch oprávnenej osoby
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky podľa § 87 ods. 1 písm. h) zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
Rozsah platnosti
Táto vyhláška ustanovuje podmienky na
a)
prepravu výbušnín, výbušných predmetov a munície dopravnými prostriedkami v priestoroch oprávnenej osoby,
b)
prenášanie výbušnín a výbušných predmetov a munície v priestoroch oprávnenej osoby.
§ 2
Preprava výbušnín, výbušných predmetov a munície dopravnými prostriedkami
(1)
Priestorom oprávnenej osoby je miesto, kde oprávnená osoba
a)
vykonáva výskum, vývoj, pokusnú výrobu, výrobu, spracovanie, nadobúdanie, skladovanie, skúšanie, delaboráciu, zneškodňovanie, likvidáciu a ničenie výbušnín, výbušných predmetov a munície, revíziu a opravu munície,
b)
používa výbušniny a výbušné predmety na trhacie práce.
(2)
Výbušniny, výbušné predmety a munícia sa prepravujú dopravnými prostriedkami povolenými na verejnú prepravu nebezpečných vecí a strojových zariadení, ktoré konštrukciou a vybavením vyhovujú technickým podmienkam podľa osobitných predpisov,1) ak ďalej nie je ustanovené inak.
(3)
Na prepravu výbušnín, výbušných predmetov a munície inými dopravnými prostriedkami ako sú uvedené v odseku 2 sa môžu použiť dopravné prostriedky určené oprávnenou osobou v prepravnom poriadku, ktoré zaistia bezpečnosť výbušnín, výbušných predmetov a munície, okolia, osôb a majetku.
(4)
Na medzioperačnú prepravu v priestoroch výrobcu alebo spotrebiteľa výbušnín, výbušných predmetov a munície možno používať dopravné prostriedky alebo zariadenia v konštrukčnom vyhotovení bezpečnom pre daný druh výbušniny, výbušný predmet alebo muníciu.
(5)
Dopravný prostriedok, ktorým sa prepravujú výbušniny, výbušné predmety a munícia sa vybaví
a)
minimálne jedným zakladacím klinom, ktorého rozmery zodpovedajú hmotnosti dopravného prostriedku a priemeru jeho kolies,
b)
vhodnou výstražnou vestou alebo výstražným odevom pre každého člena osádky dopravného prostriedku.
(6)
Dopravné prostriedky a zariadenia určené na prepravu výbušnín, výbušných predmetov a munície sa vybavia protipožiarnym zariadením, a to aspoň jedným prenosným hasiacim prístrojom s obsahom minimálne 2 kg suchého prášku alebo zodpovedajúcej náplne rovnakého hasiaceho účinku, ktorý je vhodný na hasenie požiaru v motorovom priestore alebo kabíne dopravnej jednotky. Prenosný hasiaci prístroj má
a)
plombu, ktorá dokazuje, že nebol použitý,
b)
značku, ktorá osvedčuje, že zodpovedá norme uznávanej príslušným orgánom,
c)
nápis, ktorý uvádza dátum platnosti (mesiac, rok) alebo dobu obvyklej použiteľnosti.
(7)
Dopravné prostriedky a zariadenia sa počas prepravy výbušnín, výbušných predmetov a munície nemôžu dopĺňať pohonnými hmotami.
(8)
Vlečné vozíky, ktorými sa prepravujú výbušniny, výbušné predmety a munícia musia zodpovedať technickým podmienkam podľa osobitného predpisu.2) V osobnom automobile alebo v prívese za ním možno prepravovať najviac 50 kg trhavín a oddelene najviac 250 ks rozbušiek v expedičnom obale alebo v inom uzavretom obale.
(9)
Pri nakladaní a vykladaní výbušnín, výbušných predmetov a munície nemôže byť motor dopravného prostriedku v prevádzke, dopravný prostriedok musí byť zabrzdený, na svahu zaradený najnižší rýchlostný stupeň a koleso založené klinom. Ak počas prepravy výbušnín, výbušných predmetov a munície vznikne porucha dopravného prostriedku, zabezpečí sa stráženie jeho nákladu a bezpečnosť.
(10)
Pri ručnej preprave výbušnín, výbušných predmetov a munície koľajovým vozíkom hmotnosť vozíka s nákladom nemôže prekročiť 600 kg. Jednotlivé naložené vozíky smú tlačiť len dve osoby a vzájomná vzdialenosť vozíkov nie je menšia ako 30 m. Ak spád trate presahuje 5 ‰, vozíky sa opatria účinnou brzdou a pri spáde nad 10 ‰ sa výbušniny ručne neprepravujú.
(11)
Pri ručnej preprave bezkoľajovým vozíkom sa výbušniny, výbušné predmety a munícia prepravujú len po dobre zjazdných cestách alebo po chodníkoch vyhovujúcich použitému vozíku. Jednokolesovým alebo dvojkolesovým vozíkom sa môže prepravovať najviac 50 kg trhaviny.
(12)
Pri ručnej preprave výbušnín, výbušných predmetov a munície na vozíkoch podľa odsekov 10 a 11 sa nesmú súčasne prepravovať aj osoby.
(13)
Výbušniny, výbušné predmety a munícia nie je dovolené prepravovať na bicykloch, motocykloch a v prívesoch za nimi.
(14)
Pri strojovej koľajovej preprave vozíky naložené výbušninou, výbušnými predmetmi a muníciou sa iba ťahajú. Náklad výbušnín a výbušných predmetov nemôže presahovať korbu vozíkov.
(15)
Pri preprave výbušnín, výbušných predmetov a munície vlakovou súpravou ťahanou trolejovým hnacím vozidlom musí byť prvý vozík za hnacím vozidlom prázdny.
§ 3
Uloženie výbušnín, výbušných predmetov a munície na dopravnom prostriedku
(1)
Výbušniny, výbušné predmety a munícia prepravované dopravným prostriedkom sa zabezpečia proti posunutiu, vzájomnému narážaniu, prevrhnutiu a vypadnutiu z dopravného prostriedku.
(2)
Obaly s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou sa na dopravný prostriedok uložia najviac do výšky jeho bočníc.
(3)
Dopravným prostriedom sa spolu s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou nemôžu prepravovať žiadne predmety okrem prázdnych obalov od výbušnín, výbušných predmetov a munície a prostriedkov potrebných na manipuláciu s prepravovanými výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou, ktoré neohrozujú bezpečnosť výbušnín.
(4)
Ak sa prepravujú trhaviny a rozbušky spolu, uložia sa v samostatných obaloch; na dopravnom prostriedku sa umiestnia tak, aby výbuch rozbušiek nespôsobil výbuch trhavín.
§ 4
Prepravný poriadok
(1)
Oprávnená osoba v prepravnom poriadku určí
a)
dopravné cesty na prepravu výbušnín, výbušných predmetov a munície,
b)
dopravné prostriedky, ktorými sa budú výbušniny, výbušné predmety a munícia prepravovať a ich prehliadky,
c)
najmenšiu vzdialenosť medzi dopravnými prostriedkami,
d)
najvyššiu dovolenú hmotnosť nákladu výbušnín, výbušných predmetov a munície,
e)
použitý druh obalov výbušnín, výbušných predmetov a munície a spôsob ich uloženia na dopravnom prostriedku,
f)
najvyššiu povolenú rýchlosť pri preprave výbušnín, výbušných predmetov a munície,
g)
spôsob a miesto nakladania, vykladania a prenášania výbušnín, výbušných predmetov a munície,
h)
zodpovedných zamestnancov za bezpečnú prepravu výbušnín, výbušných predmetov a munície,
i)
spôsob ochrany pri manipulácii a preprave výbušnín, výbušných predmetov a munície,
j)
maximálny počet vozíkov naložených výbušninou, výbušnými predmetmi a muníciou,
k)
spôsob ochrany pri vzniku poruchy dopravného prostriedku,
l)
iné povinnosti pri preprave a prenášaní výbušnín, výbušných predmetov a munície.
(2)
Dopravné cesty v podzemí, po ktorých sa prepravujú výbušniny, výbušné predmety a munícia nie sú súčasne sprístupnené inej preprave ani osobám nezúčastneným na preprave výbušnín; pritom sa vykonajú opatrenia, aby sa na križujúcich cestách neohrozili osoby ani prevádzka.
(3)
Preprava výbušnín, výbušných predmetov a munície sa vopred oznámi vodičovi dopravného prostriedku alebo obsluhe strojového zariadenia. Za technické vybavenie a označenie dopravného prostriedku a strojového zariadenia zodpovedá vodič alebo obsluha strojového zariadenia, ktorí sú preukázateľne oboznámení s prepravným poriadkom a prepravovaným nákladom.
(4)
Dopravný prostriedok s nákladom výbušnín, výbušných predmetov a munície sa označí predpísanými značkami3) a pri preprave v podzemí aj modrým svetlom.
(5)
Nakladať a skladať výbušniny, výbušné predmety a muníciu možno len pri dostatočnej viditeľnosti, pritom je potrebné zabrániť pádu alebo nárazu výbušnín, výbušných predmetov a munície. Jedna osoba naraz môže ručne nakladať alebo skladať najviac 30 kg výbušnín, výbušných predmetov a munície.
(6)
V dopravnom prostriedku, na ktorom sa prepravujú výbušniny, výbušné predmety a munícia, môže byť okrem vodiča len sprievodca odborne spôsobilý na zaobchádzanie s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou. Pred nakladaním výbušnín, výbušných predmetov a munície sprievodca skontroluje spôsobilosť dopravného prostriedku na prepravu výbušnín, výbušných predmetov a munície a počas nakladania dbá na správne uloženie a zaistenie nákladu. Sprievodca zaisťuje bezpečnosť prepravovaného nákladu výbušnín, výbušných predmetov a munície počas prepravy.
(7)
Vodič dopravného prostriedku pri havárii, mimoriadnej udalosti alebo krízovej situácii4) počas prepravy postupuje podľa písomných pokynov vypracovaných oprávnenou osobou, ktoré obsahujú
a)
špecifikáciu každej prepravovanej výbušniny, výbušného predmetu a munície,
b)
špecifikáciu nebezpečenstva spojeného s prepravovanými výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou ako aj opatreniami, ktoré musí vodič prijať a osobnou ochranou, ktorú musí vodič použiť,
c)
všeobecné opatrenia, v prípade havárie alebo inej mimoriadnej udalosti, napríklad varovanie užívateľov ohrozených objektov a okoloidúcich, privolanie príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru,
d)
potrebné vybavenie na dodatočné a špeciálne činnosti, ak sú použiteľné.
(8)
Oprávnená osoba oboznámi zamestnancov zabezpečujúcich nakladanie, vykladanie a prepravu výbušnín, výbušných predmetov a munície s pokynmi podľa odseku 7; pokyny sa uložia v kabíne vodiča dopravného prostriedku.
§ 5
Preprava osobitne nebezpečných výbušnín
(1)
Plachta na prekrytie nákladu čierneho prachu musí byť pevne utiahnutá a na všetkých stranách musí presahovať bočnice dopravného prostriedku. Plachta a ložná plocha dopravného prostriedku musí byť vyhotovená z neiskrivého materiálu, ktorý je bezpečný proti hromadeniu náboja statickej elektriny.
(2)
Kvapalné estery kyseliny dusičnej sa prepravujú v gumových alebo v hliníkových nádobách, ktoré sú na podvozku vozíka riadne odpružené. Nádoby sa výrazne označia výstražnou oranžovou farbou.
(3)
Na prepravu kvapalných esterov kyseliny dusičnej sa vyhradia dopravné cesty označené tabuľami "Pozor, preprava nitroesterov!".
§ 6
Prenášanie výbušnín
(1)
Výbušniny sa môžu prenášať len v uzavretých obaloch. Výbušniny sa nemôžu neprenášať vo vreckách odevov ani pod odevom.
(2)
Strelmajster, pyrotechnik alebo odpaľovač ohňostrojov môže prenášať len také množstvo výbušnín, ktoré použije. Pomocník môže prenášať najviac 25 kg trhavín súčasne, a to len pod dozorom strelmajstra, pyrotechnika alebo odpaľovača ohňostrojov. Strelmajster alebo pyrotechnik súčasne smie prenášať najviac 100 ks rozbušiek a najviac 10 kg trhavín, a to oddelene od rozbušiek.
(3)
Výbušniny citlivé na iskru sa môžu prenášať len v uzavretých taškách alebo v uzavretých nádobách vyhotovených z neiskrivého materiálu, ktorý je bezpečný proti hromadeniu náboja statickej elektriny, a to najviac 15 kg jednou osobou.
(4)
Traskaviny a traskavé zlože možno prenášať len v súlade s technologickým postupom a za podmienok uvedených v § 6 ods. 5.
(5)
Traskaviny, traskavé zlože a kvapalné estery kyseliny dusičnej sa musia prenášať najkratšou bezpečnou cestou bez prerušenia z dôvodov nesúvisiacich s prenášaním v uzavretých nádobách uložených v mäkkých odpružených obaloch a len také množstvo, ktoré môže jedna osoba bezpečne niesť v jednej ruke, pričom druhá ruka musí byť voľná. Osoba, ktorá prenáša traskaviny, traskavé zlože a kvapalné estery kyseliny dusičnej musí byť vybavená odevom s výstražným oranžovým sfarbením zjavne viditeľnej časti odevu, výrazne odlišným od ostatných zamestnancov.
(6)
Zážihové rozbušky sa môžu prenášať len v plných originálnych obaloch alebo v drevených schránkach, v ktorých sú zaistené proti vzájomnému narážaniu.
§ 7
Prechodné ustanovenia
Oprávnená osoba zabezpečí súlad doteraz vydaných opatrení pri preprave a prenášaní výbušnín, výbušných predmetov a munície s touto vyhláškou do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti.
§ 8
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2015.
Pavol Pavlis v. r.
1)
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb. o Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) v platnom znení.
Zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov.
§ 32 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon č. 725 /2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb. o Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) v platnom znení.
4)
Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.