344/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

344
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 1. decembra 2014,
ktorou sa upravujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti pri prácach s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky podľa § 87 ods. 1 písm. m), n) a o) zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon") ustanovuje:
§ 1
Predmet vyhlášky
Táto vyhláška ustanovuje
a)
obsah a rozsah odbornej prípravy,
b)
náležitosti prihlášky do kurzu, náležitosti prihlášky na skúšku z odbornej spôsobilosti, podrobnosti o overovaní odbornej spôsobilosti,
c)
vzor preukazu strelmajstra, vzor preukazu odpaľovača ohňostrojov, vzor preukazu pyrotechnika, vzor osvedčenia na práce s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou, vzor osvedčenia na priame organizovanie a riadenie prác s výbušninami a výbušnými predmetmi, vzor osvedčenia na priame organizovanie a riadenie prác s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou a vzor osvedčenia predavača pyrotechnických výrobkov.
§ 2
Odborná príprava
Odborná príprava uchádzačov na získanie odbornej spôsobilosti pozostáva z teoretickej výučby a praktickej výučby; teoretická výučba a praktická výučba
a)
predavača pyrotechnických výrobkov sa uskutoční v rozsahu piatich hodín; obsah výučby je uvedený v prílohe č. 1,
b)
na práce s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou sa uskutoční v rozsahu najmenej 40 hodín; obsah výučby je uvedený v prílohe č. 2,
c)
na priame organizovanie prác s výbušninami a výbušnými predmetmi sa uskutoční v rozsahu najmenej 160 hodín; obsah výučby je uvedený v prílohe č. 3,
d)
na priame organizovanie a riadenie prác s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou sa uskutoční v rozsahu najmenej 320 hodín; obsah výučby je uvedený v prílohe č. 4,
e)
na odbornú spôsobilosť odpaľovača ohňostrojov sa uskutoční v rozsahu najmenej 40 hodín; obsah výučby je uvedený v prílohe č. 5,
f)
na odbornú spôsobilosť strelmajstra sa uskutoční v rozsahu najmenej 100 hodín: obsah výučby je uvedený v prílohe č. 6,
g)
na odbornú spôsobilosť technického vedúceho odstrelov sa uskutoční v rozsahu najmenej 32 hodín; obsah výučby je uvedený v prílohe č. 7,
h)
na odbornú spôsobilosť pyrotechnika na vyhľadávanie munície skupiny A sa uskutoční v rozsahu najmenej 40 hodín; obsah výučby je uvedený v prílohe č. 8,
i)
na odbornú spôsobilosť pyrotechnika strelca skupiny B sa uskutoční v rozsahu najmenej 80 hodín; obsah výučby je uvedený v prílohe č. 9,
j)
na odbornú spôsobilosť pyrotechnika skupiny C na ničenie výbušnín sa uskutoční v rozsahu najmenej 120 hodín; obsah výučby je uvedený v prílohe č. 10,
k)
na odbornú spôsobilosť pyrotechnika skupiny D sa uskutoční v rozsahu najmenej 200 hodín; obsah výučby je uvedený v prílohe č. 11,
l)
na odbornú spôsobilosť pyrotechnika - muničného technika skupiny E sa uskutoční v rozsahu najmenej 400 hodín; obsah výučby je uvedený v prílohe č. 12.
§ 3
(1)
O obsahu a rozsahu odbornej prípravy vedie školiace zariadenie evidenciu.
(2)
Evidencia obsahu a rozsahu odbornej prípravy obsahuje mená a priezviská uchádzačov, ktorí absolvujú odbornú prípravu, obsah, rozsah a dátum konania teoretickej výučby a praktickej výučby, meno, priezvisko a podpis prednášajúceho.
§ 4
Prihláška do kurzu
(1)
Prihláška do kurzu obsahuje
a)
titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum, miesto narodenia a miesto trvalého pobytu alebo prechodného pobytu uchádzača,
b)
identifikačné údaje oprávnenej osoby, pracovné zaradenie a druh vykonávanej práce uchádzača v prípade, že prihlášku podáva oprávnená osoba, s ktorou je uchádzač o skúšku v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu,
c)
druh odbornej spôsobilosti, o ktorú sa uchádzač uchádza.
(2)
K prihláške do kurzu sa prikladá
a)
výpis z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace, podľa § 25 ods. 3 zákona,
b)
lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti, ktorý nesmie byť starší ako 3 mesiace, podľa § 25 ods. 4 zákona,
c)
overenú kópiu dokladu o dosiahnutom vzdelaní,
d)
potvrdenie o absolvovaní praxe.
(3)
K prihláške do kurzu pyrotechnika skupiny D alebo skupiny E uchádzač prikladá aj potvrdenie o vykonávaní činností v rozsahu oprávnenia skupiny A alebo skupiny C.
(4)
Uchádzač o získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti predavača pyrotechnických výrobkov prikladá k prihláške do kurzu len doklady podľa odseku 2 písm. a) a b).
§ 5
Prihláška na skúšku z odbornej spôsobilosti
(1)
Prihláška na skúšku obsahuje
a)
titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, miesto jeho trvalého pobytu alebo prechodného pobytu,
b)
pracovné zaradenie a druh vykonávanej práce uchádzača v prípade, ak prihlášku na skúšku podáva oprávnená osoba, s ktorou je uchádzač v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu,
c)
druh odbornej spôsobilosti, ktorú má uchádzač skúškou preukázať.
(2)
K prihláške na skúšku sa prikladá
a)
výpis z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace, podľa § 25 ods. 3 zákona,
b)
lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti, ktorý nesmie byť starší ako 3 mesiace, podľa § 25 ods. 4 zákona,
c)
identifikačné údaje oprávnenej osoby v prípade, ak prihlášku na skúšku podáva oprávnená osoba, s ktorou je uchádzač o skúšku v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu,
d)
doklad o splnení podmienok odbornej praxe,
e)
overenú kópiu dokladu o dosiahnutom vzdelaní.
(3)
Uchádzač o získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti predavača pyrotechnických výrobkov prikladá k prihláške na skúšku len doklady podľa odseku 2 písm. a) a b).
(4)
Doklady priložené k prihláške do kurzu podľa § 4 ods. 2, ak nie sú staršie ako tri mesiace a nedošlo v nich k žiadnym zmenám, možno použiť aj k prihláške na skúšku z odbornej spôsobilosti.
§ 6
Skúšobná komisia
(1)
Odbornú spôsobilosť uchádzačov overuje najmenej trojčlenná skúšobná komisia.
(2)
Školiace zariadenie vymenuje skúšobnú komisiu na overenie odbornej spôsobilosti uchádzača na osvedčenie o odbornej spôsobilosti
a)
na práce s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou,
b)
predavača pyrotechnických výrobkov.
(3)
Predseda obvodného banského úradu na základe oznámenia podľa § 27 ods. 6 zákona môže do skúšobnej komisie podľa odseku 2 vymenovať banského inšpektora obvodného banského úradu.
(4)
Predseda obvodného banského úradu vymenuje skúšobnú komisiu na overenie odbornej spôsobilosti strelmajstra.
(5)
Predseda Hlavného banského úradu vymenuje skúšobnú komisiu na overenie odbornej spôsobilosti
a)
na priame organizovanie prác s výbušninami a výbušnými predmetmi, na priame organizovanie a riadenie prác s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou,
b)
odpaľovača ohňostrojov,
c)
technického vedúceho odstrelov,
d)
pyrotechnikov skupiny A až E.
(6)
Pri overovaní odbornej spôsobilosti pyrotechnika skupiny D alebo skupiny E predsedom skúšobnej komisie je banský inšpektor Hlavného banského úradu, pričom jedného člena navrhne Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo vnútra") a jedného člena navrhne Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo obrany"). Členovia skúšobnej komisie navrhnutí ministerstvom vnútra a ministerstvom obrany musia byť pyrotechnickými inšpektormi ministerstva vnútra alebo pyrotechnickými inšpektormi ministerstva obrany.
(7)
Do skúšobnej komisie podľa odsekov 4 až 6 môžu byť vymenovaní aj členovia navrhnutí školiacim zariadením; títo musia byť držiteľmi minimálne rovnakého stupňa osvedčenia alebo oprávnenia, na ktorý je vykonávaná skúška.
§ 7
Skúška z odbornej spôsobilosti
(1)
Skúška z odbornej spôsobilosti pozostáva z písomnej časti a ústnej časti a skúška na získanie odbornosti odpaľovača ohňostrojov a pyrotechnika skupiny B až skupiny E aj z praktickej časti. Všetky časti skúšky z odbornej spôsobilosti sa konajú v jeden deň.
(2)
Pri písomnej časti skúšky na získanie odbornosti strelmajstra uchádzač vypracuje návrh technických podmienok na bezpečné vykonanie trhacích prác malého rozsahu podľa príslušnej odbornosti strelmajstra. Písomná časť skúšky z odbornej spôsobilosti trvá najviac 3 hodiny.
(3)
Pri písomnej časti skúšky na získanie odbornosti technického vedúceho odstrelov uchádzač vypracuje projekt trhacích prác veľkého rozsahu podľa príslušnej odbornosti technického vedúceho odstrelov. Písomná časť skúšky z odbornej spôsobilosti trvá najviac 6 hodín.
(4)
Pri písomnej časti skúšky na získanie odbornosti odpaľovača ohňostrojov uchádzač vypracuje návrh technických podmienok na bezpečné vykonanie ohňostrojných prác. Písomná časť skúšky z odbornej spôsobilosti trvá najviac 3 hodiny.
(5)
Pri praktickej časti skúšky na získanie odbornosti odpaľovača ohňostrojov sa vykonajú ohňostrojné práce povolené podľa zákona.
(6)
O výsledku jednotlivých častí skúšky z odbornej spôsobilosti, ako aj o výsledku celej skúšky z odbornej spôsobilosti rozhoduje skúšobná komisia hlasovaním. V prípade rovnosti hlasov členov skúšobnej komisie je rozhodujúci hlas predsedu skúšobnej komisie.
(7)
Ak uchádzač nevyhovie niektorej časti skúšky z odbornej spôsobilosti, považuje sa výsledok skúšky z odbornej spôsobilosti za nevyhovujúci, pričom tie časti skúšky z odbornej spôsobilosti, z ktorých uchádzač vyhovel, uznávajú sa pre opravnú skúšku z odbornej spôsobilosti.
§ 8
Predĺženie platnosti oprávnenia alebo osvedčenia
(1)
Pri predĺžení platnosti oprávnenia alebo osvedčenia technický vedúci odstrelov, ktorý je zároveň strelmajstrom, vykoná len skúšku z odbornej spôsobilosti technického vedúceho odstrelov; strelmajster, ktorý je držiteľom viacerých odborností strelmajstra, a technický vedúci odstrelov, ktorý je držiteľom viacerých odborností technického vedúceho odstrelov, vykoná len jednu skúšku z odbornej spôsobilosti za všetky odbornosti; pyrotechnik, ktorý je držiteľom viacerých odborností, vykoná len jednu skúšku z odbornej spôsobilosti za všetky odbornosti.
(2)
Žiadateľ o predĺženie platnosti oprávnenia alebo osvedčenia je povinný k žiadosti priložiť doklady uvedené v § 4 a kópiu oprávnenia alebo osvedčenia, ktoré žiada predĺžiť.
§ 9
Vzory preukazov a osvedčení
Vzor preukazu strelmajstra, vzor preukazu odpaľovača ohňostrojov, vzor preukazu pyrotechnika, vzor osvedčenia na práce s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou, vzor osvedčenia na priame organizovanie a riadenie prác s výbušninami a výbušnými predmetmi, vzor osvedčenia na priame organizovanie a riadenie prác s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou a vzor osvedčenia predavača pyrotechnických výrobkov je uvedený v prílohách č. 13 až 19.
§ 10
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2015.
Pavol Pavlis v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 344/2014 Z. z.
OBSAH VÝUČBY NA ZÍSKANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI
PREDAVAČA PYROTECHNICKÝCH VÝROBKOV
1. Predpisy o výbušninách a výbušných predmetoch a predpisy o ochrane pred požiarmi.
2. Základy pyrotechniky (základné pojmy, vlastnosti pyrotechnických zloží, konštrukcia pyrotechnických výrobkov).
3. Preprava a uskladňovanie pyrotechnických výrobkov.
4. Zásady bezpečnosti pri manipulácii a používaní pyrotechnických výrobkov vrátane ochrany pred požiarmi.
5. Zásady prvej pomoci.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 344/2014 Z. z.
OBSAH VÝUČBY NA ZÍSKANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI NA PRÁCE S VÝBUŠNINAMI, VÝBUŠNÝMI PREDMETMI A MUNÍCIOU
1. Predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou (podľa rozsahu vykonávanej práce).
2. Výbušniny, výbušné predmety a munícia (podľa rozsahu vykonávanej práce).
3. Technológia výroby výbušnín, výbušných predmetov a munície (podľa rozsahu vykonávanej práce).
4. Používanie výbušnín, výbušných predmetov a munície (podľa rozsahu vykonávanej práce).
5. Praktické ukážky vlastností výbušnín, výbušných predmetov a munície.
6. Praktický zácvik pod odborným dohľadom.
7. Zásady prvej pomoci.
8. Konzultácie a príprava na skúšky.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 344/2014 Z. z.
OBSAH VÝUČBY NA ZÍSKANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI NA PRIAME ORGANIZOVANIE PRÁC S VÝBUŠNINAMI A VÝBUŠNÝMI PREDMETMI
1. Predpisy o výbušninách, výbušných predmetoch a súvisiace predpisy.
2. Predpisy o ochrane pred požiarmi, predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s výbušninami a výbušnými predmetmi a predpisy o preprave výbušnín a výbušných predmetov.
3. Skladovanie, evidencia a preprava výbušnín a výbušných predmetov.
4. Výbušniny, rozdelenie, charakteristika, vlastnosti.
5. Výroba výbušnín.
6. Skúšanie výbušnín.
7. Laboratóriá, skúšobne, strelnice a trhacie jamy.
8. Výbušné predmety, rozdelenie, charakteristika, vlastnosti.
9. Skúšanie výbušných predmetov.
10. Balenie a označovanie výbušnín.
11. Podmienky bezpečnej prevádzky objektov pri práci s výbušninami.
12. Stavby skladov výbušnín a ich vybavenie.
13. Zásady prvej pomoci.
14. Konzultácie a príprava na skúšky.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 344/2014 Z. z.
OBSAH VÝUČBY NA ZÍSKANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI NA PRIAME ORGANIZOVANIE A RIADENIE PRÁC S VÝBUŠNINAMI, VÝBUŠNÝMI PREDMETMI A MUNÍCIOU
1. Predpisy o výbušninách, výbušných predmetoch, munícii a súvisiace predpisy.
2. Predpisy o ochrane pred požiarmi, predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou a predpisy o preprave výbušnín, výbušných predmetov a munície.
3. Skladovanie, evidencia a preprava výbušnín a výbušných predmetov a munície.
4. Výbušniny, rozdelenie, charakteristika, vlastnosti.
5. Výroba výbušnín.
6. Skúšanie výbušnín.
7. Laboratóriá, skúšobne, strelnice a trhacie jamy.
8. Výbušné predmety, rozdelenie, charakteristika, vlastnosti.
9. Skúšanie výbušných predmetov.
10. Munícia, rozdelenie, základné charakteristiky.
11. Kategorizácia munície a výbušnín a metódy jej stanovovania.
12. Balenie a označovanie munície.
13. Metódy skúšok munície.
14. Technologické postupy pri výrobe, oprave, kompletácii, dekompletácii, laborácii, delaborácii a ničení munície.
15. Podmienky bezpečnej prevádzky objektov na práce s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou.
16. Stavby skladov výbušnín a ich vybavenie.
17. Zásady prvej pomoci.
18. Konzultácie a príprava na skúšky.
Príloha č. 5 k vyhláške č. 344/2014 Z. z.
OBSAH VÝUČBY NA ZÍSKANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI ODPAĽOVAČA OHŇOSTROJOV
1. Predpisy o výbušninách, výbušných predmetoch, súvisiace predpisy.
2. Predpisy o ochrane pred požiarmi, predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s výbušninami a výbušnými predmetmi a predpisy o preprave výbušnín a výbušných predmetov.
3. Výbušniny, rozdelenie, charakteristika, vlastnosti so zameraním na pyrotechnické zlože.
4. Pyrotechnické výrobky, rozdelenie, charakteristika, vlastnosti.
5. Ničenie pyrotechnických výrobkov.
6. Skladovanie a evidencia pyrotechnických výrobkov.
7. Druhy odpaľovacích zariadení, popis, funkcia, požiadavky a spôsoby použitia.
8. Príprava a vykonávanie ohňostrojných prác, výber a príprava terénu.
9. Administratívne postupy povoľovania ohňostrojných prác.
10. Postup po skončení ohňostrojných prác.
11. Praktický výcvik vykonávania ohňostrojných prác s pyrotechnickými výrobkami kategórie 4 za denného svetla a za súmraku.
12. Zásady prvej pomoci.
13. Konzultácie a príprava na skúšky.
Príloha č. 6 k vyhláške č. 344/2014 Z. z.
OBSAH VÝUČBY NA ZÍSKANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI STRELMAJSTRA
A. Všeobecná časť pre strelmajstrov a technických vedúcich odstrelov (ďalej len "TVO")
1. Predpisy o výbušninách.
1.1 Predpisy o výbušninách a súvisiace predpisy, banský zákon, stavebný zákon, zákon o cestnej doprave, zákon o správnom konaní.
1.2 Rozsah trhacích prác - trhacie práce malého a veľkého rozsahu, dokumentácia (technologický postup trhacích prác, technický projekt odstrelu).
1.3 Povoľovanie trhacích prác malého a veľkého rozsahu, náležitosti žiadosti o povolenie trhacích prác.
1.4 Povoľovanie odberu výbušnín, podmienky na povolenie odberu.
1.5 Uskladňovanie výbušnín. Zriaďovanie skladov výbušnín, rozdelenie skladov výbušnín (povrchové, pod povrchom), umiestnenie a vybavenie skladov, obloženie skladov, spoločné skladovanie výbušnín, zabezpečenie skladov, požiarna ochrana, úschovne výbušnín.
1.6 Preprava výbušnín. Preprava po ceste (ADR), železnici (RID), lietadlom, poštou, prepravné poriadky, vnútropodniková doprava.
1.7 Evidencia výbušnín v skladoch - vedenie záznamov, evidencia príjmu a výdaja. Evidencia spotreby výbušnín - strelmajstrovský záznam, záznamový list, vrátenie výbušnín, vzory tlačív. Ničenie výbušnín, zápisnica o ničení výbušnín.
1.8 Strelmajster a pomocník strelmajstra, technický vedúci odstrelov a jeho zástupca, práva, povinnosti, zodpovednosť, kvalifikačné požiadavky, výučba, skúšky a vydávanie oprávnení strelmajstra a TVO.
2. Prostriedky trhacej techniky.
2.1 Základné fyzikálne a chemické pojmy. Výbuch, detonácia, explozívne horenie, deflagrácia, brizancia, detonačná rýchlosť, výbuchové teplo, výbuchová teplota, objem výbuchových splodín, teplota vzbuchu, tlak plynov, pracovná schopnosť trhavín, iniciačná citlivosť, hustota, prenos detonácie, kyslíková bilancia, stabilita výbušnín, banská bezpečnosť výbušnín.
2.2 Rozdelenie výbušnín a ich charakteristiky. Traskaviny, trhaviny, streliviny - ich druhy, rozdelenie trhavín a ich charakteristiky, výrobný sortiment, použitie a ničenie.
2.3 Roznecovadlá. Zápalnice, elektrické palníky, rozbušky, elektrické rozbušky, neelektrické rozbušky, bleskovice. Konštrukcia roznecovadiel, typy - výrobný sortiment, charakteristiky, použitie a manipulácia. Ohmov zákon a základy elektrotechniky.
2.4 Pomôcky na použitie výbušnín. Roznetnice, ohmetre, skúšačky roznetníc, roznetné a prepojovacie vedenie, rýchlospojky, rozbuškové kliešte, zažíhače, zápalnice, nabijáky a nabíjacie zariadenia, upchávky a iné pomôcky, ich konštrukcia, skúšanie, vlastnosti, použitie a údržba.
3. Trhacia technika.
3.1 Konštrukcia a parametre nálože. Druhy náloží - sústredená, tiahla, delená, medzerová, príložná, usmernená, skliepková. Základné výpočtové vzorce a zásady pri výpočte náloží - záber, výtrž. Účinok náloží - odhoz, zosun, nakyprenie, spolupôsobenie náloží, utesňovanie náloží.
3.2 Roznet náloží. Príprava roznetnej náložky bleskovicou, zážihovou rozbuškou, elektrickou rozbuškou, neelektrickou rozbuškou.
3.2.1 Zápalnicový roznet - použitie, skúšanie, adjustácia, zažíhanie, časovanie.
3.2.2 Bleskovicový roznet - roznet bleskovicou, spájanie bleskovíc, bleskovicová roznetná sieť, časovanie náloží.
3.2.3 Elektrický roznet - základné princípy elektrického roznetu, roznetné vedenie, izolácia vodičov, výpočet roznetného vedenia, preskúšanie okruhu, zapojenie roznetných sietí, ochrana elektrického roznetu pred účinkami cudzej elektrickej energie.
3.2.4 Neelektrický roznetný systém - základné princípy, vedenie, rozbuška, konektor, roznetnica, roznetné siete, výhody a nevýhody systému.
3.3 Zlyhavky, ich príčiny a odstraňovanie, zaobchádzanie s nepoužiteľnými výbušninami, najčastejšie vady výbušnín.
4. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci s výbušninami.
4.1 Pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s výbušninami. Toxické látky vo výbušninách a výfukových splodinách, ich pôsobenie na organizmus, choroby z povolania. Prvá pomoc pri úrazoch, požiarna ochrana (hasiace prístroje, typy a ich použitie, opatrenie pri požiari výbušnín). Dozor nad bezpečnosťou pri práci s výbušninami.
4.2 Zaistenie bezpečnosti pri príprave a uskutočnení odstrelu. Zaobchádzanie s výbušninami, povinnosti strelmajstra a TVO pri príprave odstrelu, zabezpečenie manipulačného priestoru a bezpečnostného okruhu, výstražné signály, čakacie doby. Opatrenia po odstrele.
4.3 Nežiaduce účinky trhacích prác.
4.3.1 Rozlet úlomkov rozpojeného materiálu.
4.3.2 Vzdušná tlaková vlna.
4.3.3 Seizmické účinky trhacích prác.
4.3.4 Výpočet bezpečnej vzdialenosti odstrelu.
5. Praktické cvičenie strelmajstrov z trhacej techniky: Zaobchádzanie s pomôckami, príprava roznetnej náložky, roznet zápalnicou, bleskovicou, elektrický roznet, neelektrický roznet, skúšanie roznetného okruhu, roznetná sieť, ochrana pred nežiaducim roznetom, likvidácia zlyhaviek.
6. Ďalšia učebná látka na výučbu podľa odbornosti strelmajstra z technológie trhacích prác podľa časti B.
B. Technológie trhacích prác podľa odbornosti strelmajstra
1. Základy geológie, náuky o materiáloch, vŕtanie, geodézia a banské meračstvo.
1.1 Základy geológie a náuky o materiáloch.
1.1.1 Vznik a vývoj zeme.
1.1.2 Druhy hornín.
1.1.3 Fyzikálno-mechanické vlastnosti hornín (tabuľky).
1.1.4 Fyzikálno-mechanické vlastnosti stavebných materiálov (tabuľky).
1.1.5 Základy inžinierskej geológie a geofyziky.
1.2 Vŕtanie a vŕtacia technika.
1.2.1 Spôsoby vŕtania.
1.2.2 Vŕtacie kladivá.
1.2.3 Vrtné súpravy.
1.2.4 Vrtné vozy.
1.2.5 Zásady ochrany a bezpečnosti práce pri obsluhe zariadení.
1.3 Geodézia a banské meračstvo.
1.3.1 Základné geodetické prístroje.
1.3.2 Meranie dĺžok a uhlov, výškové meranie.
1.3.3 Tachymetria.
1.3.4 Súradnicové riešenie úloh.
1.3.5 Vytyčovacie práce (banské odstrely, komorové odstrely, clonové odstrely, stavebné práce).
2. Trhacie práce pri hlbinnom dobývaní.
2.1 Razenie horizontálnych banských diel.
2.2 Druhy zálomov.
2.3 Výpočet parametrov odstrelu náloží pre razenie banských diel.
2.4 Razenie veľkoprofilových banských diel, technológia.
2.5 Razenie úklonných a zvislých banských diel.
2.6 Dobývanie ložísk podzemným spôsobom, dobývacie metódy.
2.7 Výpočet náloží pri dobývaní.
2.8 Likvidácia vyrúbaných priestorov, výpočet náloží.
2.9 Osobitné podmienky vykonávania trhacích prác v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu plynov, pár a prachov.
2.10 Vetranie, spôsoby vetrania, výpočet vetrania, regulácia vetrania, vetracia bilancia.
3. Trhacie práce pri povrchovom dobývaní.
3.1 Základné technické parametre lomového dobývania.
3.2 Clonové odstrely, technológia, výpočet parametrov odstrelu.
3.3 Technológia razenia štôlní pre komorové odstrely, vetranie, výpočet parametrov odstrelu.
3.4 Plošné odstrely, technológia, výpočet parametrov odstrelu.
3.5 Druhotné rozpojovanie nadmerných kusov, technológia, výpočet náloží.
4. Trhacie práce pri deštrukciách.
4.1 Statika a dynamika stavebných konštrukcií, statické momenty, posuvná sila.
4.2 Charakteristika trhacích prác pri deštrukciách.
4.3 Zásady rozmiestňovania náloží, deštrukčné rezy.
4.4 Rozrušovanie jednotlivých prvkov stavebných konštrukcií, vrtné schémy, výpočet náloží.
4.5 Deštrukcie komínov a veží, druhy technológií, vrtné schémy, výpočet náloží.
4.6 Ochrana okolia pred nežiaducimi účinkami odstrelu.
5. Trhacie práce v stavebníctve.
5.1 Metódy zakladania stavieb.
5.2 Charakteristika trhacích prác v stavebníctve.
5.3 Metódy riadeného výlomu.
5.1 Skalné výlomy, vrtné schémy, výpočet náloží.
5.2 Podzemné výlomy, druhy.
5.3 Hĺbenie studní, vrtné schémy, výpočet náloží.
5.4 Trhacie práce pod vodou, vrtné schémy, výpočet náloží.
5.5 Trhacie práce v zeminách, hĺbenie a čistenie odvodňovacích a zavlažovacích priekop, vrtné schémy, výpočet náloží.
5.6 Eliminácia nepriaznivých účinkov trhacích prác.
6. Trhacie práce pri geologických a geofyzikálnych prácach.
6.1 Razenie banských diel (chodby, šachtice, ryhy).
6.2 Trhacie práce v hlbinných vrtoch, výpočet náloží.
6.2.1 Perforovanie.
6.2.2 Torpédovanie.
6.2.3 Jadrovanie.
6.2.4 Trhacie práce pri geofyzikálnych prácach, technológia, výpočet náloží.
7. Trhacie práce v speleológii.
7.1 Technológia trhacích prác v speleológii.
7.2 Prieskumné práce v speleológii.
7.3 Technológia sprístupňovacích prác.
7.4 Trhacie práce a spôsoby razenia v speleológii.
7.5 Ochrana krasových útvarov pred nepriaznivými účinkami trhacích prác.
8. Trhacie práce v hutníctve.
8.1 Druhy trhacích prác v hutníckych prevádzkach.
8.2 Rozpojovanie materiálov za vysokých teplôt.
8.3 Prípravné práce pre rozpojovanie v horúcom prostredí.
8.4 Konštrukcia a výpočet náloží.
8.5 Technológia vykonávania trhacích prác na hutníckych a súvisiacich zariadeniach.
8.6 Ochranné opatrenia pred účinkami trhacích prác v hutníckych prevádzkach.
9. Trhacie práce pri tvarovaní kovov.
9.1 Princípy tvarovania kovov výbuchom, výbušniny ako zdroj energie.
9.2 Princípy výbuchových operácií.
9.2.1 Výbuchové plátovanie kovov.
9.2.2 Výbuchové zvarovanie kovov.
9.2.3 Výbuchové tvarovanie kovov.
9.2.4 Výbuchové lisovanie kovových plátov.
9.2.5 Výbuchové rezanie kovov.
9.2.6 Pracovisko na výbuchové spracovanie kovov.
10. Trhacie práce v poľnohospodárstve a lesníctve.
10.1 Charakteristika trhacích prác v poľnohospodárstve a lesníctve. Výpočet náloží.
10.2 Odstraňovanie pňov trhacími prácami.
10.3 Zalesňovanie a výstavba zvážnic.
10.4 Poľnohospodárske meliorácie.
10.5 Kyprenie a rozpojovanie zamrznutej pôdy.
10.6 Rozmetanie objemových hnojív.
10.7 Použitie trhavín pri lesných požiaroch.
11. Trhacie práce pri iných činnostiach.
11.1 Uvoľňovanie ľadu na zamrznutých vodných tokoch, vodných priehradách a jazerách.
11.2 Rozrušovanie zmrznutých substrátov ( haldy rúd, sypké hmoty v železničných vagónoch, skládky štrkov).
11.3 Otrasové trhacie práce pre rôzne činnosti.
11.4 Uvoľňovanie lavín pomocou výbušnín.
11.5 Uvoľňovanie spevnených materiálov v zásobníkoch.
11.6 Použitie výbušnín pri ohňostrojných prácach.
11.7 Deštrukcie objektov v podzemí.
Príloha č. 7 k vyhláške č. 344/2014 Z. z.
OBSAH VÝUČBY NA ZÍSKANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI TECHNICKÉHO VEDÚCEHO ODSTRELOV
Technológie trhacích prác podľa odbornosti technického vedúceho odstrelu.
1. Základy geológie, náuky o materiáloch, vŕtanie, geodézia a banské meračstvo.
1.2 Vŕtanie a vŕtacia technika. Spôsoby vŕtania. Vŕtacie kladivá. Vrtné súpravy. Vrtné vozy. Zásady ochrany a bezpečnosti práce pri obsluhe zariadení.
1.3 Geodézia a banské meračstvo. Základné geodetické prístroje. Meranie dĺžok a uhlov, výškové meranie. Tachymetria. Súradnicové riešenie úloh. Vytyčovacie práce (banské odstrely, komorové odstrely, clonové odstrely, stavebné práce).
2. Trhacie práce pri hlbinnom dobývaní.
2.1 Razenie horizontálnych banských diel. Razenie veľkoprofilových banských diel, technológia.
2.2 Dobývanie ložísk podzemným spôsobom, dobývacie metódy. Výpočet náloží pri dobývaní.
2.3 Likvidácia vyrúbaných priestorov, výpočet náloží.
2.4 Osobitné podmienky vykonávania trhacích prác v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu plynov, pár a prachov.
2.5 Vetranie, spôsoby vetrania, výpočet vetrania, regulácia vetrania, vetracia bilancia.
3. Trhacie práce pri povrchovom dobývaní.
3.1 Základné technické parametre lomového dobývania.
3.2 Clonové odstrely, technológia, výpočet parametrov odstrelu.
3.3 Komorové odstrely, technológia razenia, vetranie, výpočet parametrov odstrelu.
3.4 Plošné odstrely, technológia, výpočet parametrov odstrelu.
3.5 Druhotné rozpojovanie nadmerných kusov, technológia, výpočet náloží.
4. Trhacie práce pri deštrukciách.
4.1 Statika a dynamika stavebných konštrukcií, statické momenty, posuvná sila.
4.2 Charakteristika trhacích prác pri deštrukciách.
4.3 Zásady rozmiestňovania náloží, deštrukčné rezy.
4.4 Rozrušovanie prvkov stavebných konštrukcií, vrtné schémy, výpočet náloží.
4.5 Deštrukcie komínov a veží, druhy technológií, vrtné schémy, výpočet náloží.
4.6 Ochrana okolia pred nežiaducimi účinkami odstrelu.
5. Trhacie práce v stavebníctve.
5.1 Metódy zakladania stavieb.
5.2 Charakteristika trhacích prác v stavebníctve.
5.3 Metódy riadeného výlomu.
5.4 Výlomy, vrtné schémy, výpočet náloží.
5.5 Podzemné výlomy, druhy.
5.6 Eliminácia nepriaznivých účinkov trhacích prác.
6. Otrasové trhacie práce pre rôzne činnosti.
Príloha č. 8 k vyhláške č. 344/2014 Z. z.
OBSAH VÝUČBY NA ZÍSKANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI PYROTECHNIKA NA VYHĽADÁVANIE MUNÍCIE SKUPINY A
1. Predpisy o výbušninách, výbušných predmetoch, munícii a súvisiace predpisy.
2. Predpisy o ochrane pred požiarmi a predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri vyhľadávaní munície.
3. Výbušniny, rozdelenie, charakteristika, vlastnosti.
4. Munícia, hlavné komponenty, rozdelenie, základné charakteristiky.
5. Zariadenia na vyhľadávanie munície, taktika, techniky a postupy vyhľadávania munície.
6. Rozlišovanie výbušných objektov od nevýbušných, znaky, ktoré môžu identifikovať prítomnosť povrchovej alebo zahĺbenej munície.
7. Zásady prvej pomoci.
8. Konzultácie a príprava na skúšky.
Príloha č. 9 k vyhláške č. 344/2014 Z. z.
OBSAH VÝUČBY NA ZÍSKANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI PYROTECHNIKA STRELCA SKUPINY B
1. Predpisy o výbušninách, zákon o zbraniach a strelive a súvisiace predpisy.
2. Predpisy o ochrane pred požiarmi, o bezpečnosti na strelnici.
3. Povinnosti strelca a vedúceho strelieb.
4. Výbušniny, rozdelenie, charakteristika, vlastnosti so zameraním na streliviny.
5. Strelivo, rozdelenie, konštrukcia.
6. Ničenie streliva.
7. Strelné zbrane, rozdelenie, konštrukcia.
8. Základné pojmy z balistiky.
9. Hlavné druhy skúšok zbraní a streliva.
10. Zásady prvej pomoci.
11. Konzultácie a príprava na skúšky.
Príloha č. 10 k vyhláške č. 344/2014 Z. z.
OBSAH VÝUČBY NA ZÍSKANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI PYROTECHNIKA SKUPINY C
1. Predpisy o výbušninách, výbušných predmetoch, súvisiace predpisy.
2. Predpisy o ochrane pred požiarmi, predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s výbušninami a výbušnými predmetmi a predpisy o preprave výbušnín a výbušných predmetov.
3. Skladovanie, evidencia a preprava výbušnín a výbušných predmetov.
4. Výbušniny, rozdelenie, charakteristika, vlastnosti.
5. Výroba výbušnín.
6. Skúšanie výbušnín.
7. Laboratóriá, skúšobne, strelnice a trhacie jamy.
8. Výbušné predmety, rozdelenie, charakteristika, vlastnosti.
9. Skúšanie výbušných predmetov.
10. Nežiaduce javy pri výbuchu, obmedzenie účinkov nežiaducich javov.
11. Pomôcky na použitie výbušnín a výbušných predmetov.
12. Roznet ohňom, zostavenie roznetovej siete, adjustácia nálože.
13. Neelektrický roznet, zostavenie roznetovej siete, adjustácia nálože.
14. Elektrický roznet, zostavenie roznetovej siete, adjustácia nálože.
15. Postupy pri likvidácii zlyhaviek, čakacie doby.
16. Ničenie výbušnín výbuchom, spaľovaním, chemicky.
17. Ničenie výbušných predmetov a streliva.
18. Balenie a označovanie výbušnín.
19. Podmienky bezpečnej prevádzky objektov pri práci s výbušninami.
20. Stavby skladov výbušnín a ich vybavenie.
21. Zásady prvej pomoci.
22. Konzultácie a príprava na skúšky.
Príloha č. 11 k vyhláške č. 344/2014 Z. z.
OBSAH VÝUČBY NA ZÍSKANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI PYROTECHNIKA SKUPINY D
1. Predpisy o výbušninách, výbušných predmetoch, munícii a súvisiace predpisy.
2. Predpisy o ochrane pred požiarmi, predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s výbušninami a výbušnými predmetmi a predpisy o preprave výbušnín a výbušných predmetov.
3. Skladovanie, evidencia a preprava výbušnín a výbušných predmetov a munície.
4. Výbušniny, rozdelenie, charakteristika, vlastnosti.
5. Výroba výbušnín.
6. Skúšanie výbušnín.
7. Laboratóriá, skúšobne, strelnice a trhacie jamy.
8. Výbušné predmety, rozdelenie, charakteristika, vlastnosti.
9. Výroba výbušných predmetov.
10. Skúšanie výbušných predmetov.
11. Munícia, rozdelenie, základné charakteristiky.
12. Kategorizácia munície a výbušnín.
13. Balenie a označovanie munície.
14. Metódy skúšok munície.
15. Technologické postupy pri výrobe, oprave, kompletácii, dekompletácii, laborácii, delaborácii a ničení munície.
16. Podmienky bezpečnej prevádzky objektov na práce s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou.
17. Nežiaduce javy pri výbuchu, obmedzenie účinkov nežiaducich javov.
18. Pomôcky na použitie výbušnín a výbušných predmetov.
19. Roznet ohňom, zostavenie roznetovej siete, adjustácia nálože.
20. Neelektrický roznet, zostavenie roznetovej siete, adjustácia nálože.
21. Elektrický roznet, zostavenie roznetovej siete, adjustácia nálože.
22. Postupy pri likvidácii zlyhaviek, čakacie doby.
23. Ničenie výbušnín výbuchom, spaľovaním, chemicky.
24. Ničenie výbušných predmetov a streliva.
25. Ničenie munície, jednotlivo a hromadne, deflagračné techniky.
26. Ekologické aspekty pri ničení munície.
27. Balenie a označovanie výbušnín, výbušných predmetov a munície.
28. Podmienky bezpečnej prevádzky objektov na práce s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou.
29. Zariadenia na vyhľadávanie munície, taktika, techniky a postupy vyhľadávania munície.
30. Organizácia vyhľadávania nevybuchnutej munície.
31. Rozlišovanie výbušných objektov od nevýbušných, znaky, ktoré môžu identifikovať prítomnosť povrchovej alebo zahĺbenej munície.
32. Stavby skladov výbušnín a ich vybavenie.
33. Zásady prvej pomoci.
34. Konzultácie a príprava na skúšky.
Príloha č. 12 k vyhláške č. 344/2014 Z. z.
OBSAH VÝUČBY NA ZÍSKANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI PYROTECHNIKA - MUNIČNÉHO TECHNIKA SKUPINY E
1. Predpisy o výbušninách, výbušných predmetoch, munícii a súvisiace predpisy.
2. Predpisy o ochrane pred požiarmi, predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s výbušninami a výbušnými predmetmi a predpisy o preprave výbušnín a výbušných predmetov.
3. Skladovanie, evidencia a preprava výbušnín a výbušných predmetov a munície.
4. Výbušniny, rozdelenie, charakteristika, vlastnosti.
5. Výroba výbušnín.
6. Skúšanie výbušnín.
7. Laboratóriá, skúšobne, strelnice a trhacie jamy.
8. Výbušné predmety, rozdelenie, charakteristika, vlastnosti.
9. Výroba výbušných predmetov.
10. Skúšanie výbušných predmetov.
11. Munícia, rozdelenie, základné charakteristiky.
12. Kategorizácia munície a výbušnín.
13. Metódy skúšok munície.
14. Technologické postupy pri výrobe, oprave, kompletácii, dekompletácii, laborácii, delaborácii a ničení munície.
15. Podmienky bezpečnej prevádzky objektov na práce s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou.
16. Nežiaduce javy pri výbuchu, obmedzenie účinkov nežiaducich javov.
17. Pomôcky na použitie výbušnín a výbušných predmetov.
18. Roznet ohňom, zostavenie roznetovej siete, adjustácia nálože.
19. Neelektrický roznet, zostavenie roznetovej siete, adjustácia nálože.
20. Elektrický roznet, zostavenie roznetovej siete, adjustácia nálože.
21. Postupy pri likvidácii zlyhaviek, čakacie doby.
22. Ničenie výbušnín výbuchom, spaľovaním, chemicky.
23. Ničenie výbušných predmetov a streliva.
24. Ničenie munície, jednotlivo a hromadne, deflagračné techniky.
25. Ekologické aspekty pri ničení munície.
26. Spôsoby priemyselnej likvidácie výbušnín.
27. Balenie a označovanie výbušnín, výbušných predmetov a munície.
28. Podmienky bezpečnej prevádzky objektov na práce s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou.
29. Zariadenia na vyhľadávanie munície, taktika, techniky a postupy vyhľadávania munície.
30. Organizácia vyhľadávania nevybuchnutej munície.
31. Rozlišovanie výbušných objektov od nevýbušných, znaky, ktoré môžu identifikovať prítomnosť povrchovej alebo zahĺbenej munície.
32. Metodika prístupu k nevybuchnutej munícii. Metodika prístupu k hlavnej výbušnej náplni a jej odstránenie z munície.
33. Pyrotechnické röntgenové zariadenie na získanie röntgenového snímku, riziká vyplývajúce z ožiarenia.
34. Pyrotechnické zariadenia na znefunkčnenie, narušenie alebo odstránenie zapaľovača.
35. Konštrukcia zbraní a zbraňových systémov.
36. Spôsoby používania munície, obsluha zbraní a zbraňových systémov.
37. Stavby skladov výbušnín a ich vybavenie.
38. Zásady prvej pomoci.
39. Konzultácie a príprava na skúšky.
Príloha č. 13 k vyhláške č. 344/2014 Z. z.
VZOR - Osvedčenie na práce s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou
Príloha č. 14 k vyhláške č. 344/2014 Z. z.
VZOR - Osvedčenie na priame organizovanie a riadenie prác s výbušninami a výbušnými predmetmi - pyrotechnik skupiny D
Príloha č. 15 k vyhláške č. 344/2014 Z. z.
VZOR - Osvedčenie na priame organizovanie a riadenie prác s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou - pyrotechnik skupiny E
Príloha č. 16 k vyhláške č. 344/2014 Z. z.
Preukaz strelmajstra a technického vedúceho odstrelov - Vzor
Príloha č. 17 k vyhláške č. 344/2014 Z. z.
Preukaz odpaľovača ohňostrojov - Vzor
Príloha č. 18 k vyhláške č. 344/2014 Z. z.
Príloha č. 19 k vyhláške č. 344/2014 Z. z.
Vzor - Osvedčenie predavača pyrotechnických výrobkov