345/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.12.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

345
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 1. decembra 2014
o ohňostrojných prácach
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky podľa § 87 ods. 1 písm. g) zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
Predmet vyhlášky
Táto vyhláška upravuje podmienky vykonávania ohňostrojných prác.
§ 2
Pravidlá zaobchádzania s pyrotechnickými výrobkami
(1)
Pri zaobchádzaní s pyrotechnickými výrobkami môžu byť prítomné len osoby, ktoré plnia úlohy v súvislosti s nakladaním, vykladaním a prepravou pyrotechnických výrobkov, uskladňovaním pyrotechnických výrobkov, predajom pyrotechnických výrobkov, prípravou pyrotechnických výrobkov na použitie a kontrolou pyrotechnických výrobkov.
(2)
Pri zaobchádzaní s pyrotechnickými výrobkami, ako aj v miestnostiach, kde sú pyrotechnické výrobky uskladnené, sa nesmie fajčiť ani manipulovať s otvoreným ohňom.
§ 3
Technologický postup ohňostrojných prác
Technologický postup ohňostrojných prác obsahuje
a)
účel ohňostrojných prác,
b)
vymedzenie pyrotechnických výrobkov,
c)
rozmiestnenie a postupnosť odpaľovania pyrotechnických výrobkov vrátane použitých odpaľovacích zariadení a ich rozmiestnenie,
d)
spôsob odpaľovania a obmedzujúce podmienky odpaľovania pyrotechnických výrobkov,
e)
spôsob vykonania roznetu,
f)
spôsob kontroly elektrického obvodu, výpočet odporu v roznetnom okruhu, určenie maximálnej hodnoty odporu roznetného okruhu,
g)
spôsob ochrany pred účinkami ohňostrojných prác, zabezpečenie prítomnosti zdravotnej služby a zabezpečenie opatrení ochrany pred požiarmi,
h)
počet osôb, ktoré sú potrebné pri zaobchádzaní s pyrotechnickými výrobkami,
i)
popis miesta výkonu ohňostrojných prác a najbližšieho okolia s vymedzením manipulačného priestoru a bezpečnostného okruhu,
j)
spôsob vypratania a uzavretia manipulačného priestoru a bezpečnostného okruhu,
k)
prostriedky na vyhlasovanie výstražných signálov, núdzového signálu a spôsoby ich vyhlasovania,
l)
miesto odpalu,
m)
čakaciu dobu po odpale,
n)
určenie bezpečnej vzdialenosti pre odpaľovačov ohňostrojov,
o)
predpísané a zakázané úkony pri výkone ohňostrojných prác.
p)
spôsob vykonania prehliadky miesta odpalu a miest predpokladaného dopadu zvyškov odpálených pyrotechnických výrobkov,
q)
spôsob vykonania prehliadky zlyhaných pyrotechnických výrobkov alebo ich častí na mieste odpalu a miestach dopadu,
r)
opatrenia pri zlyhavkách a postupy pri likvidácii zlyhaviek,
s)
oprávnenie a zodpovednosť jednotlivých osôb vykonávajúcich ohňostrojné práce,
t)
druh, spôsob a rozsah použitia osobných ochranných pracovných prostriedkov,
u)
situačný výkres s mierkou a nákresom miesta plánovaných ohňostrojných prác, v ktorom je vyznačený bezpečnostný okruh, manipulačný priestor, miesto odpalu, nehnuteľnosti a okolie v okruhu minimálne dvojnásobku stanovenej bezpečnostnej vzdialenosti od miesta odpalu.
§ 4
Bezpečnostný okruh a manipulačný priestor
(1)
Pre všetky ohňostrojné práce sa vymedzí bezpečnostný okruh a manipulačný priestor. Za uzavretie a uvoľnenie bezpečnostného okruhu a manipulačného priestoru zodpovedá vedúci odpaľovač ohňostrojov, ktorý určuje ich vymedzenie.
(2)
Bezpečnostný okruh sa zabezpečuje tak, aby sa zabránilo vstupu nepovolaných osôb. Bezpečnostný okruh sa vyčistí a uzavrie najneskôr 30 minút pred plánovaným začatím ohňostrojných prác a po vykonaní úkonov po ukončení ohňostrojných prác sa bezpečnostný okruh uvoľní.
(3)
Ak sa v bezpečnostnom okruhu nachádzajú ľahko zápalné látky, vedúci odpaľovač ohňostrojov prijme opatrenia pre zabezpečenie ich ochrany pred požiarmi.
(4)
Vedúci odpaľovač ohňostrojov určí manipulačný priestor tak, aby sa v súvislosti s postupom odpaľovania zabezpečili podmienky na bezpečné odpaľovanie pyrotechnických výrobkov.
(5)
Manipulačný priestor je potrebné vypratať a uzavrieť najneskôr pred dopravením pyrotechnických výrobkov určených na vykonanie ohňostrojných prác.
(6)
V manipulačnom priestore a vo vnútri bezpečnostného okruhu sa po ich uzavretí môžu zdržiavať len osoby oboznámené s technologickým postupom vykonávania ohňostrojných prác, ktoré vedúci odpaľovač ohňostrojov písomne určil.
(7)
Kontrolné a dozorné orgány majú prístup do manipulačného priestoru a do vnútra bezpečnostného okruhu len s vedomím vedúceho odpaľovača ohňostrojov.
§ 5
Vybavenie osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami
Odpaľovač ohňostrojov je pri príprave, odpaľovaní pyrotechnických výrobkov, kontrole odpaliska zneškodňovaní a likvidácii zlyhaviek a upratovaní zvyškov pyrotechnických výrobkov po vykonaných ohňostrojných prácach vybavený osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami.
§ 6
Odpaľovacie zariadenia
(1)
Odpaľovacie zariadenia použité pri ohňostrojných prácach sú vyhotovené tak, aby bol zabezpečený bezpečný výmet pyrotechnických výrobkov, bezpečnosť v manipulačnom priestore a v priestore odpaľovania pyrotechnických výrobkov.
(2)
Odpaľovacie zariadenia sa nasmerujú tak, aby bol korigovaný spád vetrom unášaných zvyškov pyrotechnických výrobkov.
(3)
Medzi jednotlivými zostavami odpaľovacích zariadení je manipulačný priestor určený v technologickom postupe ohňostrojných prác.
§ 7
Odpálenie ohňostroja
(1)
Vedúci odpaľovač ohňostrojov sa pred začatím ohňostrojných prác presvedčí, či sú splnené všetky opatrenia na zaistenie bezpečnosti osôb a majetku určené v technologickom postupe a v rozhodnutí o povolení ohňostrojných prác.
(2)
Vedúci odpaľovač ohňostrojov pred začatím ohňostrojných prác oboznámi každého odpaľovača ohňostroja s povinnosťami a úlohami, ktoré bude plniť pri odpaľovaní ohňostroja. Každý odpaľovač ohňostrojov je oboznámený s činnosťou ostatných odpaľovačov ohňostrojov.
(3)
V prípade hroziaceho nebezpečenstva vedúci odpaľovač ohňostrojov preruší, prípadne predčasne ukončí ohňostrojné práce.
§ 8
Postup po ukončení ohňostrojných prác
(1)
Po ukončení ohňostrojných prác vedúci odpaľovač ohňostrojov zabezpečí, aby sa po uplynutí čakacej doby vykonala prehliadka odpaľovacích zariadení a miesta odpalu. Ak sa ohňostrojné práce vykonávajú za tmy, prehliadka sa zopakuje pri dennom svetle, najbližšie ráno po rozvidnení.
(2)
Vedúci odpaľovač ohňostrojov po prehliadke zabezpečí vyčistenie priestorov odpaľovacích zariadení a miesta odpalu od zlyhaviek a nedohorených zvyškov pyrotechnických výrobkov a ich súčastí.
(3)
Nájdené zlyhavky a nedohorené zvyšky pyrotechnických výrobkov a ich súčastí sa po skončení prehliadky bezodkladne zničia v súlade s technologickým postupom ohňostrojných prác a návodom výrobcu.
(4)
Zničenie zlyhaviek a nedohorených zvyškov pyrotechnických výrobkov vykoná vedúci odpaľovač ohňostrojov alebo ním v technologickom postupe určený alebo poverený odpaľovač ohňostrojov a o ich zničení vyhotoví písomný záznam, ktorý je súčasťou zápisnice o vykonaní ohňostrojných prác.
§ 9
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 20. decembra 2014.
Pavol Pavlis v. r.