349/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.12.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

349
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 43 ods. 6 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 276/2009 Z. z. a § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
opatrenie Národnej banky Slovenska z 2. decembra 2014 č. 21/2014, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 4/2008 o predkladaní výkazov, hlásení, prehľadov a iných správ poisťovňami a pobočkami zahraničných poisťovní v znení opatrenia č. 27/2008 (ďalej len "opatrenie").
Opatrenie dopĺňa informačnú povinnosť poisťovní o hlásenia o poisťovacej činnosti týkajúcej sa výplaty dôchodkov starobného dôchodkového sporenia, pričom ustanovuje obsah, vzor, spôsob a termíny predkladania týchto hlásení.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015.
Opatrenie je uverejnené v čiastke č. 35/2014 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na jej webovom sídle www.nbs.sk.