352/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.12.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

352
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 2. apríla 2013 bola v New Yorku prijatá Zmluva o obchodovaní so zbraňami. Zmluva bola za Slovenskú republiku podpísaná 10. júna 2013.
Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas uznesením č. 1085 z 26. marca 2014.
Prezident Slovenskej republiky zmluvu ratifikoval 27. marca 2014.
Ratifikačná listina bola 2. apríla 2014 uložená u depozitára, ktorým je generálny tajomník Organizácie Spojených národov.
Zmluva nadobudne platnosť 24. decembra 2014 v súlade s článkom 22. ods. 1 a týmto dňom nadobudne platnosť pre Slovenskú republiku.
Slovenská republika predbežne od 2. apríla 2014 vykonáva podľa článku 23 zmluvy ustanovenia článkov 6 a 7.
K oznámeniu č. 352/2014 Z.z.
ZMLUVA O OBCHODOVANÍ SO ZBRAŇAMI
Preambula
Štáty - zmluvné strany (ďalej len "zmluvné strany") tejto zmluvy,
vedené cieľmi a zásadami Charty Organizácie Spojených národov,
pripomínajúc článok 26 Charty Organizácie Spojených národov, ktorá sa usiluje o podporu dosiahnutia a udržania medzinárodného mieru a bezpečnosti s čo najmenším odvádzaním ľudských a hospodárskych zdrojov sveta na zbrojenie,
zdôrazňujúc potrebu predchádzania a eliminovania nezákonného obchodu s konvenčnými zbraňami a predchádzania ich presmerovaniu na nelegálny trh alebo na neoprávnené konečné použitie a pre konečných užívateľov vrátane ich využitia na teroristické činy,
uznávajúc legitímne politické, bezpečnostné, hospodárske a obchodné záujmy štátov v medzinárodnom obchode s konvenčnými zbraňami,
potvrdzujúc zvrchované právo ktoréhokoľvek štátu regulovať a kontrolovať konvenčné zbrane výlučne v rámci svojho územia v súlade s vlastným právnym alebo ústavným systémom,
uznávajúc, že mier a bezpečnosť, rozvoj a ľudské práva sú piliermi systému Organizácie Spojených národov a základom kolektívnej bezpečnosti, a uznávajúc, že rozvoj, mier a bezpečnosť a ľudské práva sú vzájomne prepojené a navzájom sa posilňujú,
pripomínajúc smernice Komisie Organizácie Spojených národov pre odzbrojenie týkajúce sa medzinárodných transferov zbraní v kontexte rezolúcie Valného zhromaždenia OSN č. 46/36H zo 6. decembra 1991,
poukazujúc na príspevok Akčného programu Organizácie Spojených národov na predchádzanie, boj a elimináciu nezákonného obchodovania s ručnými a ľahkými zbraňami vo všetkých jeho aspektoch, ako aj Protokol proti nezákonnej výrobe a obchodovaniu so strelnými zbraňami, ich súčasťami a komponentmi a strelivom, doplňujúci Dohovor Organizácie Spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu a Medzinárodný nástroj umožňujúci štátom včas a spoľahlivo identifikovať a sledovať nezákonné ručné a ľahké zbrane,
uznávajúc bezpečnostné, sociálne, hospodárske a humanitárne dôsledky nezákonného a neregulovaného obchodu s konvenčnými zbraňami,
pamätajúc na to, že civilné osoby, najmä ženy a deti, tvoria prevažnú väčšinu tých, ktorí znášajú nepriaznivé následky ozbrojeného konfliktu a ozbrojených násilností,
uznávajúc tiež výzvy, ktorým čelia obete ozbrojeného konfliktu a ich potrebu dosiahnuť primeranú starostlivosť, nápravu a sociálnu a hospodársku inklúziu,
zdôrazňujúc, že nič v tejto zmluve nezabraňuje štátom udržiavať a prijímať dodatočné účinné opatrenia rozširujúce predmet a účel tejto zmluvy,
pamätajúc na legitímne obchodovanie a zákonné vlastníctvo, použitie určitých konvenčných zbraní na rekreačné, kultúrne, historické a športové aktivity, keď je také obchodovanie, vlastníctvo a používanie dovolené a chránené zákonom,
pamätajúc aj na úlohu, ktorú môžu zohrávať regionálne organizácie pri pomoci zmluvným stranám z hľadiska implementácie tejto zmluvy na ich žiadosť,
uznávajúc dobrovoľnú a aktívnu úlohu, ktorú môže zohrávať občianska spoločnosť, vrátane mimovládnych organizácií, a priemysel pri zvyšovaní povedomia o predmete a účele tejto zmluvy a pri podpore jej implementácie,
uznávajúc, že regulácia medzinárodného obchodu s konvenčnými zbraňami a predchádzanie ich presmerovaniu by nemali brániť medzinárodnej spolupráci a legitímnemu obchodovaniu s materiálom, zariadením a technikou na mierové účely,
zdôrazňujúc túžbu po dosiahnutí všeobecného dodržiavania tejto zmluvy rozhodnuté konať v súlade s týmito zásadami:
Zásady
- prirodzené právo všetkých štátov na individuálnu alebo kolektívnu sebaobranu tak, ako je uznané v článku 51 Charty Organizácie Spojených národov;
- riešenie medzinárodných sporov mierovými prostriedkami tak, aby nebol ohrozený medzinárodný mier, bezpečnosť a spravodlivosť v súlade s článkom 2 ods. 3 Charty Organizácie Spojených národov;
- v rámci medzinárodných vzťahov zdržiavanie sa hrozieb alebo použitia násilia proti územnej celistvosti alebo politickej nezávislosti štátu a iného spôsobu, ktorý by nebol v súlade s účelmi Organizácie Spojených národov podľa článku 2 ods. 4 Charty Organizácie Spojených národov;
- nezasahovanie do záležitostí, ktoré vo svojej podstate patria do vnútroštátnej právomoci štátu v súlade s článkom 2 ods. 7 Charty Organizácie Spojených národov;
- dodržiavanie a zabezpečovanie dodržiavania medzinárodného humanitárneho práva okrem iného v súlade so Ženevskými dohovormi z roku 1949 a dodržiavanie a zabezpečovanie dodržiavania ľudských práv okrem iného v súlade s Chartou Organizácie Spojených národov a Všeobecnou deklaráciou ľudských práv;
- zodpovednosť všetkých štátov v súlade s ich príslušnými medzinárodnými záväzkami účinne regulovať medzinárodný obchod s konvenčnými zbraňami a predchádzať ich presmerovaniu, ako aj primárna zodpovednosť všetkých štátov pri tvorbe a implementácii príslušných národných kontrolných systémov v tejto oblasti;
- rešpektovanie legitímnych záujmov štátov získavať konvenčné zbrane na uplatňovanie ich práva na sebaobranu a v rámci operácií na zachovanie mieru a vyrábať, vyvážať, dovážať a presúvať konvenčné zbrane;
- implementácia tejto zmluvy konzistentným, objektívnym a nediskriminujúcim spôsobom;
sa dohodli takto:
Článok 1
Predmet a účel
Predmetom tejto zmluvy je
- vytvorenie najvyšších možných spoločných medzinárodných štandardov regulácie alebo zlepšenia regulácie medzinárodného obchodu s konvenčnými zbraňami;
- predchádzanie a eliminovanie nezákonného obchodovania s konvenčnými zbraňami a predchádzanie ich presmerovaniu
s cieľom
- prispieť k medzinárodnému a regionálnemu mieru, bezpečnosti a stabilite;
- zmierniť ľudské utrpenie;
- podporiť spoluprácu, transparentnosť a zodpovedné konanie zmluvných strán v medzinárodnom obchode s konvenčnými zbraňami, a teda budovanie dôvery medzi štátmi, zmluvnými stranami.
Článok 2
Rozsah
1.
Táto zmluva sa vzťahuje na všetky konvenčné zbrane v rámci nasledujúcich kategórií:
(a)
bojové tanky;
(b)
obrnené bojové vozidlá;
(c)
delostrelecké systémy veľkého kalibru;
(d)
bojové lietadlá;
(e)
útočné helikoptéry;
(f)
bojové plavidlá;
(g)
rakety a raketové komplety;
(h)
ručné a ľahké zbrane.
2.
Na účely tejto zmluvy činnosti medzinárodného obchodu zahŕňajú vývoz, dovoz, tranzit, prevoz a sprostredkovanie, ďalej len "transfer".
3.
Táto zmluva sa nevzťahuje na medzinárodný pohyb konvenčných zbraní uskutočňovaný zmluvnou stranou alebo v jej mene na jej použitie za predpokladu, že konvenčné zbrane zostanú vo vlastníctve tejto zmluvnej strany.
Článok 3
Strelivo/munícia
Každá zmluvná strana vytvorí a bude udržiavať národný kontrolný systém regulácie vývozu streliva/munície odpaľovaného, vypúšťaného alebo umiestňovaného konvenčnými zbraňami uvedenými v článku 2 ods. 1, pričom pred povolením vývozu takého streliva/munície uplatní ustanovenia článkov 6 a 7.
Článok 4
Časti a súčasti
Každá zmluvná strana vytvorí a bude udržiavať národný kontrolný systém regulácie vývozu častí a súčastí, ak vývoz umožňuje zostrojenie konvenčných zbraní uvedených v článku 2 ods. 1, pričom pred povolením vývozu takýchto častí a súčastí uplatní ustanovenia článkov 6 a 7.
Článok 5
Všeobecná implementácia
1.
Každá zmluvná strana bude implementovať túto zmluvu dôsledným, objektívnym a nediskriminujúcim spôsobom, pamätajúc pritom na zásady uvedené v tejto zmluve.
2.
Každá zmluvná strana vytvorí a bude udržiavať národný kontrolný systém vrátane národného kontrolného zoznamu na účely implementácie ustanovení tejto zmluvy.
3.
Každej zmluvnej strane sa odporúča uplatňovať ustanovenia tejto zmluvy v čo najširšom možnom rozsahu konvenčných zbraní. Národné definície ktorejkoľvek z kategórií uvedených v článku 2 ods. 1 písm. (a) až (g) nebudú zahŕňať menej, než zahŕňajú opisy používané Registrom konvenčných zbraní Organizácie Spojených národov v čase nadobudnutia platnosti tejto zmluvy. V prípade kategórie uvedenej v článku 2 ods. 1 písm. (h) nebudú národné definície zahŕňať menej, než zahŕňajú opisy používané v relevantných dokumentoch Organizácie Spojených národov v čase nadobudnutia platnosti tejto zmluvy.
4.
Každá zmluvná strana poskytne sekretariátu svoj národný kontrolný zoznam v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi a sekretariát sprístupní tento zoznam ostatným zmluvným stranám. Zmluvným stranám sa odporúča, aby svoje kontrolné zoznamy sprístupnili verejnosti.
5.
Každá zmluvná strana prijme opatrenia potrebné na implementáciu ustanovení tejto zmluvy a ustanoví príslušné národné orgány s cieľom vytvoriť účinný a transparentný národný kontrolný systém regulácie transferu konvenčných zbraní uvedených v článku 2 ods. 1 a predmetov uvedených v článkoch 3 a 4.
6.
Každá zmluvná strana ustanoví jeden alebo viacero kontaktných bodov na výmenu informácií v otázkach súvisiacich s implementáciou tejto zmluvy. Každá zmluvná strana informuje sekretariát zriadený v súlade s článkom 18 o svojom národnom kontaktnom bode (bodoch) a bude tieto informácie aktualizovať.
Článok 6
Zákazy
1.
Zmluvná strana neudelí povolenie na transfer konvenčných zbraní uvedených v článku 2 ods. 1 alebo predmetov uvedených v článkoch 3 alebo 4, ak by bol takýto presun v rozpore s jej záväzkami z hľadiska opatrení prijatých Bezpečnostnou radou Organizácie Spojených národov konajúcou podľa kapitoly VII Charty Organizácie Spojených národov, najmä zbrojných embárg.
2.
Zmluvná strana neudelí povolenie na transfer konvenčných zbraní uvedených v článku 2 ods. 1 alebo predmetov uvedených v článkoch 3 alebo 4, ak by bol tento transfer v rozpore s jeho medzinárodnými záväzkami podľa medzinárodných dohôd, ktorých je zmluvnou stranou, najmä tých, ktoré sa týkajú transferu alebo nezákonného obchodovania s konvenčnými zbraňami.
3.
Zmluvná strana neudelí povolenie na transfer konvenčných zbraní uvedených v článku 2 ods. 1 alebo predmetov uvedených v článkoch 3 alebo 4, ak má v čase udeľovania povolenia vedomosti o tom, že zbrane alebo predmety sa použijú na páchanie genocídy, trestných činov proti ľudskosti, vážneho porušenia Ženevských dohovorov z roku 1949, útokov namierených proti civilným objektom alebo civilným osobám, ktoré sú chránené ako také, alebo iných vojnových zločinov tak, ako ich definujú medzinárodné zmluvy, ktorými je zmluvná strana viazaná.
Článok 7
Vývoz a posudzovanie vývozu
1.
Ak vývoz nie je zakázaný článkom 6, každá zmluvná strana pred povolením vývozu konvenčných zbraní uvedených v článku 2 ods. 1 alebo predmetov uvedených v článkoch 3 alebo 4 v rámci svojej jurisdikcie a podľa svojho národného kontrolného systému objektívne a nediskriminačne - zohľadňujúc príslušné faktory vrátane informácií poskytnutých dovážajúcim štátom v súlade s článkom 8 ods. 1 - posúdi, či konvenčné zbrane alebo položky
(a)
by prispeli alebo ohrozili mier a bezpečnosť;
(b)
by mohli byť použité
(i)
na spáchanie alebo napomáhanie spáchania vážneho porušenia medzinárodného humanitárneho práva;
(ii)
na spáchanie alebo napomáhanie spáchania vážneho porušenia medzinárodného práva v oblasti ľudských práv;
(iii)
na spáchanie alebo napomáhanie spáchania činu predstavujúceho protiprávny čin v zmysle medzinárodných dohovorov a protokolov týkajúcich sa terorizmu, ktorých zmluvnou stranou je vyvážajúci štát; alebo
(iv)
na spáchanie alebo napomáhanie spáchania činu predstavujúceho protiprávny čin v zmysle medzinárodných dohovorov a protokolov týkajúcich sa nadnárodného organizovaného zločinu, ktorých zmluvnou stranou je vyvážajúci štát.
2.
Vyvážajúca zmluvná strana tiež posúdi, či existujú opatrenia, ktoré by bolo možné prijať na zmiernenie rizík uvedených v odseku 1 písm. a) alebo b), napríklad opatrenia na budovanie dôvery a programy spoločne vypracované a schválené vyvážajúcimi a dovážajúcimi štátmi.
3.
Ak sa po prehodnotení a zvážení dostupných zmierňujúcich opatrení vyvážajúca zmluvná strana rozhodne, že prevažuje riziko ktoréhokoľvek negatívneho následku uvedeného v ods. 1, vyvážajúca zmluvná strana vývoz nepovolí.
4.
Vyvážajúca zmluvná strana pri tomto hodnotení vezme do úvahy riziko použitia konvenčných zbraní uvedených v článku 2 ods. 1 alebo predmetov uvedených v článkoch 3 alebo 4 na spáchanie alebo uľahčenia spáchania vážnych činov rodovo podmieneného násilia alebo vážnych násilných činov proti ženám a deťom.
5.
Každá vyvážajúca zmluvná strana prijme opatrenia, ktoré zabezpečia, aby všetky povolenia na vývoz konvenčných zbraní uvedených v článku 2 ods. 1 alebo predmetov uvedených v článkoch 3 alebo 4 boli podrobné a boli vydané pred vývozom.
6.
Každá vyvážajúca zmluvná strana poskytne na základe žiadosti dovážajúcej zmluvnej strane a tranzitnej alebo prevážajúcej zmluvnej strane dostupné informácie súvisiace s príslušným povolením v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi, postupmi alebo politikou.
7.
Ak po udelení povolenia vyvážajúca zmluvná strana zistí nové relevantné informácie, odporúča sa, aby prehodnotila toto povolenie po konzultáciách - ak je to potrebné s dovážajúcim štátom.
Článok 8
Dovoz
1.
Každá dovážajúca zmluvná strana prijme opatrenia na zabezpečenie toho, aby boli vyvážajúcej zmluvnej strane na požiadanie poskytnuté relevantné informácie v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi s cieľom pomôcť vyvážajúcej zmluvnej strane uskutočniť vnútroštátne posúdenie vývozu podľa článku 7. Také opatrenia môžu zahŕňať dokumentáciu o konečnom použití alebo o konečnom používateľovi.
2.
Každá dovážajúca zmluvná strana prijme opatrenia, ktoré jej podľa potreby umožnia reguláciu dovozu konvenčných zbraní uvedených v článku 2 ods. 1 v rámci svojej jurisdikcie. Také opatrenia môžu zahŕňať dovozné systémy.
3.
Každá dovážajúca zmluvná strana môže požiadať vyvážajúcu zmluvnú stranu o informáciu o akomkoľvek pripravovanom alebo udelenom povolení, ak je dovážajúca zmluvná strana krajinou konečného určenia.
Článok 9
Tranzit alebo prevoz
Každá zmluvná strana prijme podľa potreby a vhodnosti v rámci svojej jurisdikcie primerané opatrenia na reguláciu tranzitu alebo prevozu konvenčných zbraní uvedených v článku 2 ods. 1 cez jej územie v súlade s príslušnými normami medzinárodného práva.
Článok 10
Sprostredkovanie
Každá zmluvná strana prijme opatrenia v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi na reguláciu sprostredkovania konvenčných zbraní uvedených v článku 2 ods. 1, ktoré sa uskutočňuje v rámci jej jurisdikcie. Také opatrenia môžu zahŕňať podmienku registrácie sprostredkovateľov alebo získania písomného povolenia pred začatím sprostredkovateľskej činnosti.
Článok 11
Presmerovanie
1.
Každá zmluvná strana zapojená do transferu konvenčných zbraní podľa článku 2 ods. 1 prijme opatrenia na predchádzanie ich presmerovania.
2.
Vyvážajúca zmluvná strana sa bude snažiť predchádzať presmerovaniu transferu konvenčných zbraní podľa článku 2 ods. 1 prostredníctvom svojho národného kontrolného systému vytvoreného v súlade s článkom 5 ods. 2 zhodnotením rizika odklonu vývozu a zvážením prijatia zmierňovacích opatrení, napríklad opatreniami na budovanie dôvery alebo programami spoločne vypracovanými a dohodnutými vyvážajúcimi a dovážajúcimi štátmi. Iné preventívne opatrenia môžu podľa potreby obsahovať: preskúmanie strán zapojených do vývozu, žiadosť o dodatočné dokumenty, licencie, záruky, neudelenie povolenia na vývoz alebo iné primerané opatrenia.
3.
Dovážajúce, tranzitné, prevážajúce alebo vyvážajúce zmluvné strany budú spolupracovať a vymieňať si informácie v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi podľa potreby a vhodnosti s cieľom zmierniť riziko presmerovania transferu konvenčných zbraní podľa článku 2 ods. 1.
4.
Ak zmluvná strana zistí presmerovanie transferovaných konvenčných zbraní uvedených v článku 2 ods. 1, prijme primerané opatrenia podľa svojich vnútroštátnych právnych predpisov a v súlade s medzinárodným právom na riešenie takého presmerovania. Tieto opatrenia môžu zahŕňať varovanie potenciálne dotknutých zmluvných strán, preskúmanie presmerovaných dodávok konvenčných zbraní podľa článku 2 ods. 1 a prijatie následných opatrení prostredníctvom vyšetrovania a vynútenia práva.
5.
S cieľom lepšie porozumieť a predchádzať presmerovaniu konvenčných zbraní uvedených v článku 2 ods. 1, sa zmluvným stranám odporúča, aby si navzájom vymieňali informácie o účinných opatreniach na riešenie presmerovania vývozu. Také informácie môžu obsahovať údaje o protiprávnych aktivitách vrátane korupcie, o medzinárodných obchodných trasách, nezákonných sprostredkovateľoch, zdrojoch nezákonných dodávok, o metódach utajovania, spoločných bodoch odosielania alebo o miestach určenia, ktoré používajú organizované skupiny zapojené do presmerovania vývozu.
6.
Zmluvným stranám sa odporúča, aby podávali iným zmluvným stranám prostredníctvom sekretariátu správy o opatreniach prijatých v oblasti riešenia problému presmerovania transferovaných konvenčných zbraní uvedených v článku 2 ods. 1.
Článok 12
Vedenie záznamov
1.
Každá zmluvná strana bude viesť vnútroštátne záznamy v súlade so svojím vnútroštátnym právnym poriadkom o udeľovaní vývozných povolení alebo o vývozoch konvenčných zbraní uvedených v článku 2 ods. 1.
2.
Každej zmluvnej strane sa odporúča, aby viedla záznamy o konvenčných zbraniach, uvedených v článku 2 ods. 1, prevážaných na jej územie ako konečné miesto určenia alebo na ktorých transfer alebo prekládku cez územie pod jeho jurisdikciou bolo udelené povolenie.
3.
Každej zmluvnej strane sa odporúča, aby v týchto záznamoch podľa potreby uvádzala: množstvo, hodnotu, model/typ, povolenia medzinárodných transferov konvenčných zbraní podľa článku 2 ods. 1, skutočné transfery konvenčných zbraní, podrobnosti o vyvážajúcom štáte (štátoch), o dovážajúcom štáte (štátoch), o tranzitnom a prevážajúcom štáte (štátoch) a o konečných užívateľoch.
4.
Záznamy sa budú uchovávať minimálne desať rokov.
Článok 13
Podávanie správ
1.
Každá zmluvná strana poskytne sekretariátu v priebehu prvého roka po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy pre túto zmluvnú stranu v súlade s článkom 22 úvodnú správu o opatreniach prijatých na implementáciu tejto zmluvy vrátane vnútroštátnych právnych predpisov, národných kontrolných zoznamov a iných nariadeniach a administratívnych opatreniach. Každá zmluvná strana bude podľa potreby podávať sekretariátu správy o akýchkoľvek nových opatreniach prijatých s cieľom implementovať túto zmluvu. Sekretariát správy sprístupní a zašle zmluvným stranám.
2.
Zmluvným stranám sa odporúča, aby prostredníctvom sekretariátu podávali ostatným zmluvným stranám správy obsahujúce informácie o prijatých opatreniach, ktoré sa preukázali ako účinné pri riešení problému presmerovania prevážaných konvenčných zbraní uvedených v článku 2 ods. 1.
3.
Každá zmluvná strana každoročne do 31. mája podá sekretariátu správu za predchádzajúci kalendárny rok o povolených a skutočných vývozoch a dovozoch konvenčných zbraní uvedených v článku 2 ods. 1. Sekretariát správy sprístupní a zašle zmluvným stranám. Správa predložená sekretariátu môže obsahovať rovnaké informácie, aké zmluvná strana predložila príslušným rámcom Organizácie Spojených národov vrátane Registra konvenčných zbraní Organizácie Spojených národov. V správe môžu byť vynechané obchodné informácie alebo informácie citlivé z hľadiska národnej bezpečnosti.
Článok 14
Vykonávanie
Každá zmluvná strana prijme primerané opatrenia na presadzovanie plnenia vnútroštátnych právnych predpisov a nariadení, ktoré implementujú ustanovenia tejto zmluvy.
Článok 15
Medzinárodná spolupráca
1.
Zmluvné strany budú navzájom spolupracovať s cieľom účinne implementovať túto zmluvu v súlade so svojimi bezpečnostnými záujmami a vnútroštátnymi právnymi predpismi.
2.
Zmluvným stranám sa odporúča podporovať medzinárodnú spoluprácu vrátane výmeny informácií o oblastiach spoločného záujmu týkajúcich sa implementácie a uplatňovania tejto zmluvy v súlade so svojimi bezpečnostnými záujmami a vnútroštátnymi právnymi predpismi.
3.
Zmluvným stranám sa odporúča, aby konzultovali otázky spoločného záujmu a aby si podľa potreby vymieňali informácie s cieľom podporiť implementáciu tejto zmluvy.
4.
Zmluvným stranám sa odporúča, aby spolupracovali v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi s cieľom napomáhať vnútroštátnu implementáciu ustanovení tejto zmluvy vrátane výmeny informácií o protiprávnych aktivitách a činiteľoch a s cieľom predchádzať a eliminovať presmerovanie konvenčných zbraní uvedených v článku 2 ods. 1.
5.
Zmluvné strany si navzájom poskytnú na základe spoločnej dohody a v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi najširšiu možnú pomoc pri vyšetrovaní, stíhaní a súdnych konaniach týkajúcich sa porušenia národných opatrení prijatých v súlade s touto zmluvou.
6.
Zmluvným stranám sa odporúča, aby prijali vnútroštátne opatrenia a navzájom spolupracovali pri prevencii, aby sa transfery konvenčných zbraní uvedených v článku 2 ods. 1 nestali predmetom korupčných postupov.
7.
Zmluvným stranám sa odporúča, aby si vymieňali skúsenosti a získané informácie vo vzťahu ku ktorémukoľvek aspektu tejto zmluvy.
Článok 16
Medzinárodná pomoc
1.
Pri implementácii tejto zmluvy môže každá zmluvná strana požiadať o pomoc vrátane právnej alebo legislatívnej pomoci, budovania inštitucionálnej kapacity, technickej, materiálnej alebo finančnej pomoci. Taká pomoc môže zahŕňať manažment zásob, odzbrojovanie, demobilizačné a reintegračné programy, modelovú legislatívu a účinné postupy na implementáciu. Každá zmluvná strana schopná pomoc poskytnúť takú pomoc na požiadanie poskytne.
2.
Každá zmluvná strana môže požiadať, ponúknuť alebo prijať pomoc okrem iného prostredníctvom Organizácie Spojených národov, medzinárodných, regionálnych, subregionálnych alebo národných organizácií, mimovládnych organizácií alebo na dvojstrannom základe.
3.
Zmluvné strany založia dobrovoľný zverenecký fond na pomoc štátom, zmluvným stranám požadujúcim medzinárodnú pomoc pri implementácii tejto zmluvy. Každej zmluvnej strane sa odporúča, aby do tohto fondu prispela.
Článok 17
Konferencia zmluvných strán
1.
Konferenciu zmluvných strán zvolá dočasný sekretariát vytvorený podľa článku 18 najneskôr do jedného roka od nadobudnutia platnosti tejto zmluvy a následne v termínoch, o ktorých rozhodne konferencia zmluvných strán.
2.
Konferencia zmluvných strán prijme konsenzom svoj rokovací poriadok na svojom prvom zasadnutí.
3.
Konferencia zmluvných strán prijme svoje finančné pravidlá upravujúce aj financovanie akýchkoľvek pomocných orgánov, ktoré môže založiť, ako aj finančné ustanovenia upravujúce fungovanie sekretariátu. Na každom pravidelnom zasadnutí prijme rozpočet na finančné obdobie do nasledujúceho pravidelného zasadnutia.
4.
Konferencia zmluvných strán
(a)
hodnotí implementáciu tejto zmluvy vrátane vývoja v oblasti konvenčných zbraní;
(b)
posudzuje a prijíma odporúčania týkajúce sa implementácie a vykonávania tejto zmluvy, najmä na podporu jej univerzálnosti;
(c)
posudzuje zmeny tejto zmluvy v súlade s článkom 20;
(d)
posudzuje otázky vyplývajúce z výkladu tejto zmluvy;
(e)
posudzuje a rozhoduje o úlohách a rozpočte sekretariátu;
(f)
posudzuje vytvorenie pomocných orgánov potrebných na zlepšenie uplatňovania tejto zmluvy a
(g)
vykonáva ďalšie funkcie v súlade s touto zmluvou.
5.
Mimoriadne stretnutia konferencie zmluvných strán sa podľa potreby uskutočnia na základe posúdenia konferencie zmluvných strán alebo na základe písomnej žiadosti ktorejkoľvek zmluvnej strany, ak takú žiadosť podporia najmenej dve tretiny zmluvných strán.
Článok 18
Sekretariát
1.
Táto zmluva týmto zriaďuje sekretariát na pomoc zmluvným stranám pri účinnej implementácii tejto zmluvy. Do uskutočnenia prvého stretnutia konferencie zmluvných strán bude za administratívne úlohy upravené touto zmluvou zodpovedný dočasný sekretariát.
2.
Sekretariát bude dostatočne personálne obsadený. Jeho pracovníci budú mať potrebné odborné znalosti, ktoré umožnia, že sekretariát bude účinne uskutočňovať úlohy opísané v odseku 3.
3.
Sekretariát bude zodpovedný zmluvným stranám. V rámci minimalizovanej štruktúry bude sekretariát plniť tieto úlohy:
(a)
prijímať, poskytovať a distribuovať správy požadované na základe tejto zmluvy;
(b)
udržiavať a sprístupňovať zmluvným stranám zoznam národných kontaktných bodov;
(c)
uľahčovať priraďovanie ponúk a žiadostí o pomoc pri implementácii zmluvy a na základe žiadosti podporovať medzinárodnú spoluprácu;
(d)
uľahčovať prácu konferencie zmluvných strán, vrátane prípravy a poskytovania potrebných služieb súvisiacich so stretnutiami podľa tejto zmluvy a
(e)
vykonávať ďalšie povinnosti podľa rozhodnutia konferencie zmluvných strán.
Článok 19
Riešenie sporov
1.
Zmluvné strany budú konzultovať a na základe vzájomnej dohody spolupracovať pri riešení akýchkoľvek sporov, ktoré môžu medzi nimi vzniknúť v súvislosti s výkladom alebo uplatňovaním tejto zmluvy, okrem iného prostredníctvom rokovaní, mediácie, zmierenia, súdneho urovnania alebo inými mierovými spôsobmi.
2.
Zmluvné strany môžu na základe vzájomnej dohody predložiť na rozhodcovské konanie akýkoľvek spor medzi nimi týkajúci sa otázok spojených s výkladom alebo uplatňovaním tejto zmluvy.
Článok 20
Zmeny
1.
Po uplynutí šiestich rokov po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy môže ktorákoľvek zmluvná strana navrhnúť akúkoľvek zmenu tejto zmluvy. Následne môžu byť navrhované zmeny posudzované konferenciou zmluvných strán každé tri roky.
2.
Akýkoľvek návrh na zmenu tejto zmluvy bude predložený písomne sekretariátu, ktorý pošle návrh všetkým zmluvným stranám najneskôr 180 dní pred najbližším zasadnutím konferencie zmluvných strán, na ktorom môžu byť zmeny posudzované v súlade s odsekom 1. Návrh na zmenu bude konferencia zmluvných strán posudzovať na najbližšom zasadnutí, na ktorom ho možno posudzovať podľa odseku 1, ak najneskôr do 120 dní od zaslania návrhu zmeny sekretariátom väčšina zmluvných strán oznámi sekretariátu, že podporuje posúdenie návrhu.
3.
Zmluvné strany sa budú snažiť dosiahnuť zhodu ku každej zmene. Ak boli vyčerpané všetky snahy o dosiahnutie zhody a nebola dosiahnutá dohoda, poslednou možnosťou prijatia zmeny je, že bude schválená trojštvrtinovou väčšinou hlasov zmluvných strán prítomných a hlasujúcich na konferencii zmluvných strán. Na účely tohto článku sa za zmluvné strany prítomné a hlasujúce považujú zmluvné strany, ktoré sú prítomné a ktoré vhodia pri hlasovaní potvrdzujúci alebo zamietavý hlas. Depozitár oznámi prijaté zmeny všetkým zmluvným stranám.
4.
Zmena prijatá v súlade s odsekom 3 nadobudne platnosť pre každú zmluvnú stranu, ktorá v čase prijatia zmeny uložila svoju listinu o jej prijatí u depozitára, deväťdesiat dní po dátume uloženia listín o prijatí nadpolovičnej väčšiny zmluvných strán. Vo vzťahu ku každej ďalšej zmluvnej strane nadobudne zmena platnosť deväťdesiat dní po dátume uloženia jej listiny o prijatí tejto zmeny.
Článok 21
Podpis, ratifikácia, prijatie, schválenie alebo pristúpenie
1.
Táto zmluva bude otvorená na podpis v sídle Organizácie Spojených národov v New Yorku všetkým štátom od 3. júna 2013 do nadobudnutia jej platnosti.
2.
Táto zmluva podlieha ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu každým signatárskym štátom.
3.
Po nadobudnutí platnosti zmluvy môže k nej pristúpiť ktorýkoľvek štát, ktorý zmluvu nepodpísal.
4.
Listiny o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení budú uložené u depozitára.
Článok 22
Nadobudnutie platnosti
1.
Táto zmluva nadobudne platnosť deväťdesiat dní po dátume uloženia päťdesiatej listiny o ratifikácii, prijatí alebo schválení u depozitára.
2.
Pre ktorýkoľvek štát, ktorý uloží svoju listinu o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení po dátume nadobudnutia platnosti tejto zmluvy, táto zmluva nadobudne platnosť deväťdesiat dní po dátume uloženia listiny o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení tohto štátu.
Článok 23
Predbežné vykonávanie
Ktorýkoľvek štát môže v čase podpisu alebo uloženia listiny o jej ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení vyhlásiť, že bude predbežne vykonávať článok 6 a článok 7 do nadobudnutia platnosti tejto zmluvy pre tento štát.
Článok 24
Doba platnosti a odstúpenie od zmluvy
1.
Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2.
Každá zmluvná strana, uplatňujúc svoju národnú suverenitu, má právo odstúpiť od tejto zmluvy. Odstúpenie oznámi depozitárovi, ktorý to oznámi ostatným zmluvným stranám. Oznámenie o odstúpení môže obsahovať vysvetlenie dôvodov odstúpenia. Oznámenie o odstúpení nadobudne účinnosť deväťdesiat dní po prijatí oznámenia o odstúpení depozitárom, ak v oznámení nie je uvedený neskorší dátum.
3.
Z dôvodu odstúpenia od tejto zmluvy nebude štát zbavený svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, ktoré vznikli v čase, keď bol zmluvnou stranou tejto zmluvy vrátane finančných záväzkov, ktoré z toho vyplynuli.
Článok 25
Výhrady
1.
V čase podpisu, ratifikácie, prijatia, schválenia alebo pristúpenia môže každý štát formulovať svoje výhrady, ak nie sú v rozpore s predmetom alebo účelom tejto zmluvy.
2.
Zmluvná strana môže odvolať svoju výhradu kedykoľvek oznámením adresovaným depozitárovi.
Článok 26
Vzťah k iným medzinárodným dohodám
1.
Implementácia tejto zmluvy nemá vplyv na záväzky prijaté zmluvnými stranami v súvislosti s existujúcimi alebo budúcimi medzinárodnými dohodami, ktorých sú zmluvnými stranami, ak sú tieto záväzky v súlade s touto zmluvou.
2.
Táto zmluva sa nebude uvádzať ako dôvod na zrušenie dohôd o obrannej spolupráci uzatvorených medzi zmluvnými stranami tejto zmluvy.
Článok 27
Depozitár
Depozitárom tejto zmluvy je generálny tajomník Organizácie Spojených národov.
Článok 28
Autentické texty
Originálny text tejto zmluvy, ktorej arabské, čínske, anglické, francúzske, ruské a španielske znenia predstavujú rovnako platné texty, uschová generálny tajomník Organizácie Spojených národov.
DANÉ V NEW YORKU druhého apríla dvetisíctrinásť.
THE ARMS TRADE TREATY
Preamble
The States Parties to this Treaty,
Guided by the purposes and principles of the Charter of the United Nations,
Recalling Article 26 of the Charter of the United Nations which seeks to promote the establishment and maintenance of international peace and security with the least diversion for armaments of the world's human and economic resources,
Underlining the need to prevent and eradicate the illicit trade in conventional arms and to prevent their diversion to the illicit market, or for unauthorized end use and end users, including in the commission of terrorist acts,
Recognizing the legitimate political, security, economic and commercial interests of States in the international trade in conventional arms,
Reaffirming the sovereign right of any State to regulate and control conventional arms exclusively within its territory, pursuant to its own legal or constitutional system,
Acknowledging that peace and security, development and human rights are pillars of the United Nations system and foundations for collective security and recognizing that development, peace and security and human rights are interlinked and mutually reinforcing,
Recalling the United Nations Disarmament Commission Guidelines for international arms transfers in the context of General Assembly resolution 46/36H of 6 December 1991,
Noting the contribution made by the United Nations Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects, as well as the Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, and the International Instrument to Enable States to Identify and Trace, in a Timely and Reliable Manner, Illicit Small Arms and Light Weapons,
Recognizing the security, social, economic and humanitarian consequences of the illicit and unregulated trade in conventional arms,
Bearing in mind that civilians, particularly women and children, account for the vast majority of those adversely affected by armed conflict and armed violence,
Recognizing also the challenges faced by victims of armed conflict and their need for adequate care, rehabilitation and social and economic inclusion,
Emphasizing that nothing in this Treaty prevents States from maintaining and adopting additional effective measures to further the object and purpose of this Treaty,
Mindful of the legitimate trade and lawful ownership, and use of certain conventional arms for recreational, cultural, historical, and sporting activities, where such trade, ownership and use are permitted or protected by law,
Mindful also of the role regional organizations can play in assisting States Parties, upon request, in implementing this Treaty,
Recognizing the voluntary and active role that civil society, including non-governmental organizations, and industry, can play in raising awareness of the object and purpose of this Treaty, and in supporting its implementation,
Acknowledging that regulation of the international trade in conventional arms and preventing their diversion should not hamper international cooperation and legitimate trade in materiel, equipment and technology for peaceful purposes,
Emphasizing the desirability of achieving universal adherence to this Treaty,
Determined to act in accordance with the following principles;
Principles
- The inherent right of all States to individual or collective self-defence as recognized in Article 51 of the Charter of the United Nations;
- The settlement of international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered in accordance with Article 2 (3) of the Charter of the United Nations;
- Refraining in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any State, or in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations in accordance with Article 2 (4) of the Charter of the United Nations;
- Non-intervention in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any State in accordance with Article 2 (7) of the Charter of the United Nations;
- Respecting and ensuring respect for international humanitarian law in accordance with, inter alia, the Geneva Conventions of 1949, and respecting and ensuring respect for human rights in accordance with, inter alia, the Charter of the United Nations and the Universal Declaration of Human Rights;
- The responsibility of all States, in accordance with their respective international obligations, to effectively regulate the international trade in conventional arms, and to prevent their diversion, as well as the primary responsibility of all States in establishing and implementing their respective national control systems;
- The respect for the legitimate interests of States to acquire conventional arms to exercise their right to self-defence and for peacekeeping operations; and to produce, export, import and transfer conventional arms;
- Implementing this Treaty in a consistent, objective and non-discriminatory manner,
Have agreed as follows:
Article 1
Object and Purpose
The object of this Treaty is to:
- Establish the highest possible common international standards for regulating or improving the regulation of the international trade in conventional arms;
- Prevent and eradicate the illicit trade in conventional arms and prevent their diversion;
for the purpose of:
- Contributing to international and regional peace, security and stability;
- Reducing human suffering;
- Promoting cooperation, transparency and responsible action by States Parties in the international trade in conventional arms, thereby building confidence among States Parties.
Article 2
Scope
1.
This Treaty shall apply to all conventional arms within the following categories:
(a)
Battle tanks;
(b)
Armoured combat vehicles;
(c)
Large-calibre artillery systems;
(d)
Combat aircraft;
(e)
Attack helicopters;
(f)
Warships;
(g)
Missiles and missile launchers; and
(h)
Small arms and light weapons.
2.
For the purposes of this Treaty, the activities of the international trade comprise export, import, transit, trans-shipment and brokering, hereafter referred to as "transfer".
3.
This Treaty shall not apply to the international movement of conventional arms by, or on behalf of, a State Party for its use provided that the conventional arms remain under that State Party's ownership.
Article 3
Ammunition/Munitions
Each State Party shall establish and maintain a national control system to regulate the export of ammunition/munitions fired, launched or delivered by the conventional arms covered under Article 2 (1), and shall apply the provisions of Article 6 andArticle 7 prior to authorizing the export of such ammunition/munitions.
Article 4
Parts and Components
Each State Party shall establish and maintain a national control system to regulate the export of parts and components where the export is in a form that provides the capability to assemble the conventional arms covered under Article 2 (1) and shall apply the provisions of Article 6 and Article 7 prior to authorizing the export of such parts and components.
Article 5
General Implementation
1.
Each State Party shall implement this Treaty in a consistent, objective and non-discriminatory manner, bearing in mind the principles referred to in this Treaty.
2.
Each State Party shall establish and maintain a national control system, including a national control list, in order to implement the provisions of this Treaty.
3.
Each State Party is encouraged to apply the provisions of this Treaty to the broadest range of conventional arms. National definitions of any of the categories covered under Article 2 (1) (a)-(g) shall not cover less than the descriptions used in the United Nations Register of Conventional Arms at the time of entry into force of this Treaty. For the category covered under Article 2 (1) (h), national definitions shall not cover less than the descriptions used in relevant United Nations instruments at the time of entry into force of this Treaty.
4.
Each State Party, pursuant to its national laws, shall provide its national control list to the Secretariat, which shall make it available to other States Parties.States Parties are encouraged to make their control lists publicly available.
5.
Each State Party shall take measures necessary to implement the provisions of this Treaty and shall designate competent national authorities in order to have an effective and transparent national control system regulating the transfer of conventional arms covered under Article 2 (1) and of items covered under Article 3 and Article 4.
6.
Each State Party shall designate one or more national points of contact to exchange information on matters related to the implementation of this Treaty. Each State Party shall notify the Secretariat, established under Article 18, of its national point(s) of contact and keep the information updated.
Article 6
Prohibitions
1.
A State Party shall not authorize any transfer of conventional arms covered under Article 2 (1) or of items covered under Article 3 or Article 4, if the transfer would violate its obligations under measures adopted by the United Nations Security Council acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations, in particular arms embargoes.
2.
A State Party shall not authorize any transfer of conventional arms covered under Article 2 (1) or of items covered under Article 3 or Article 4, if the transfer would violate its relevant international obligations under international agreements to which it is a Party, in particular those relating to the transfer of, or illicit trafficking in, conventional arms.
3.
A State Party shall not authorize any transfer of conventional arms covered under Article 2 (1) or of items covered under Article 3 or Article 4, if it has knowledge at the time of authorization that the arms or items would be used in the commission of genocide, crimes against humanity, grave breaches of the Geneva Conventions of 1949, attacks directed against civilian objects or civilians protected as such, or other war crimes as defined by international agreements to which it is a Party.
Article 7
Export and Export Assessment
1.
If the export is not prohibited under Article 6, each exporting State Party, prior to authorization of the export of conventional arms covered under Article 2 (1) or of items covered under Article 3 or Article 4, under its jurisdiction and pursuant to its national control system, shall, in an objective and non-discriminatory manner, taking into account relevant factors, including information provided by the importing State in accordance with Article 8 (1), assess the potential that the conventional arms or items:
(a)
would contribute to or undermine peace and security;
(b)
could be used to:
(i)
commit or facilitate a serious violation of international humanitarian law;
(ii)
commit or facilitate a serious violation of international human rights law;
(iii)
commit or facilitate an act constituting an offence under international conventions or protocols relating to terrorism to which the exporting State is a Party; or
(iv)
commit or facilitate an act constituting an offence under international conventions or protocols relating to transnational organized crime to which the exporting State is a Party.
2.
The exporting State Party shall also consider whether there are measures that could be undertaken to mitigate risks identified in (a) or (b) in paragraph 1, such as confidence-building measures or jointly developed and agreed programmes by the exporting and importing States.
3.
If, after conducting this assessment and considering available mitigating measures, the exporting State Party determines that there is an overriding risk of any of the negative consequences in paragraph 1, the exporting State Party shall not authorize the export.
4.
The exporting State Party, in making this assessment, shall take into account the risk of the conventional arms covered under Article 2 (1) or of the items covered under Article 3 or Article 4 being used to commit or facilitate serious acts of gender-based violence or serious acts of violence against women and children.
5.
Each exporting State Party shall take measures to ensure that all authorizations for the export of conventional arms covered under Article 2 (1) or of items covered under Article 3 or Article 4 are detailed and issued prior to the export.
6.
Each exporting State Party shall make available appropriate information about the authorization in question, upon request, to the importing State Party and to the transit or trans-shipment States Parties, subject to its national laws, practices or policies.
7.
If, after an authorization has been granted, an exporting State Party becomes aware of new relevant information, it is encouraged to reassess the authorization after consultations, if appropriate, with the importing State.
Article 8
Import
1.
Each importing State Party shall take measures to ensure that appropriate and relevant information is provided, upon request, pursuant to its national laws, to the exporting State Party, to assist the exporting State Party in conducting its national export assessment under Article 7. Such measures may include end use or end user documentation.
2.
Each importing State Party shall take measures that will allow it to regulate, where necessary, imports under its jurisdiction of conventional arms covered under Article 2 (1). Such measures may include import systems.
3.
Each importing State Party may request information from the exporting State Party concerning any pending or actual export authorizations where the importing State Party is the country of final destination.
Article 9
Transit or trans-shipment
Each State Party shall take appropriate measures to regulate, where necessary and feasible, the transit or trans-shipment under its jurisdiction of conventional arms covered under Article 2 (1) through its territory in accordance with relevant international law.
Article 10
Brokering
Each State Party shall take measures, pursuant to its national laws, to regulate brokering taking place under its jurisdiction for conventional arms covered under Article 2 (1). Such measures may include requiring brokers to register or obtain written authorization before engaging in brokering.
Article 11
Diversion
1.
Each State Party involved in the transfer of conventional arms covered under Article 2 (1) shall take measures to prevent their diversion.
2.
The exporting State Party shall seek to prevent the diversion of the transfer of conventional arms covered under Article 2 (1) through its national control system, established in accordance with Article 5 (2), by assessing the risk of diversion of the export and considering the establishment of mitigation measures such as confidence-building measures or jointly developed and agreed programmes by the exporting and importing States. Other prevention measures may include, where appropriate: examining parties involved in the export, requiring additional documentation, certificates, assurances, not authorizing the export or other appropriate measures.
3.
Importing, transit, trans-shipment and exporting States Parties shall cooperate and exchange information, pursuant to their national laws, where appropriate and feasible, in order to mitigate the risk of diversion of the transfer of conventional arms covered under Article 2 (1).
4.
If a State Party detects a diversion of transferred conventional arms covered under Article 2 (1), the State Party shall take appropriate measures, pursuant to its national laws and in accordance with international law, to address such diversion. Such measures may include alerting potentially affected States Parties, examining diverted shipments of such conventional arms covered under Article 2 (1), and taking follow-up measures through investigation and law enforcement.
5.
In order to better comprehend and prevent the diversion of transferred conventional arms covered under Article 2 (1), States Parties are encouraged to share relevant information with one another on effective measures to address diversion. Such information may include information on illicit activities including corruption, international trafficking routes, illicit brokers, sources of illicit supply, methods of concealment, common points of dispatch, or destinations used by organized groups engaged in diversion.
6.
States Parties are encouraged to report to other States Parties, through the Secretariat, on measures taken in addressing the diversion of transferred conventional arms covered under Article 2 (1).
Article 12
Record keeping
1.
Each State Party shall maintain national records, pursuant to its national laws and regulations, of its issuance of export authorizations or its actual exports of the conventional arms covered under Article 2 (1).
2.
Each State Party is encouraged to maintain records of conventional arms covered under Article 2 (1) that are transferred to its territory as the final destination or that are authorized to transit or trans-ship territory under its jurisdiction.
3.
Each State Party is encouraged to include in those records: the quantity, value, model/type, authorized international transfers of conventional arms covered under Article 2 (1), conventional arms actually transferred, details of exporting State(s), importing State(s), transit and trans-shipment State(s), and end users, as appropriate.
4.
Records shall be kept for a minimum of ten years.
Article 13
Reporting
1.
Each State Party shall, within the first year after entry into force of this Treaty for that State Party, in accordance with Article 22, provide an initial report to the Secretariat of measures undertaken in order to implement this Treaty, including national laws, national control lists and other regulations and administrative measures. Each State Party shall report to the Secretariat on any new measures undertaken in order to implement this Treaty, when appropriate. Reports shall be made available, and distributed to States Parties by the Secretariat.
2.
States Parties are encouraged to report to other States Parties, through the Secretariat, information on measures taken that have been proven effective in addressing the diversion of transferred conventional arms covered under Article 2 (1).
3.
Each State Party shall submit annually to the Secretariat by 31 May a report for the preceding calendar year concerning authorized or actual exports and imports of conventional arms covered under Article 2 (1). Reports shall be made available, and distributed to States Parties by the Secretariat. The report submitted to the Secretariat may contain the same information submitted by the State Party to relevant United Nations frameworks, including the United Nations Register of Conventional Arms. Reports may exclude commercially sensitive or national security information.
Article 14
Enforcement
Each State Party shall take appropriate measures to enforce national laws and regulations that implement the provisions of this Treaty.
Article 15
International Cooperation
1.
States Parties shall cooperate with each other, consistent with their respective security interests and national laws, to effectively implement this Treaty.
2.
States Parties are encouraged to facilitate international cooperation, including exchanging information on matters of mutual interest regarding the implementation and application of this Treaty pursuant to their respective security interests and national laws.
3.
States Parties are encouraged to consult on matters of mutual interest and to share information, as appropriate, to support the implementation of this Treaty.
4.
States Parties are encouraged to cooperate, pursuant to their national laws, in order to assist national implementation of the provisions of this Treaty, including through sharing information regarding illicit activities and actors and in order to prevent and eradicate diversion of conventional arms covered under Article 2 (1).
5.
States Parties shall, where jointly agreed and consistent with their national laws, afford one another the widest measure of assistance in investigations, prosecutions and judicial proceedings in relation to violations of national measures established pursuant to this Treaty.
6.
States Parties are encouraged to take national measures and to cooperate with each other to prevent the transfer of conventional arms covered under Article 2 (1) becoming subject to corrupt practices.
7.
States Parties are encouraged to exchange experience and information on lessons learned in relation to any aspect of this Treaty.
Article 16
International Assistance
1.
In implementing this Treaty, each State Party may seek assistance including legal or legislative assistance, institutional capacity-building, and technical, material or financial assistance. Such assistance may include stockpile management, disarmament, demobilization and reintegration programmes, model legislation, and effective practices for implementation. Each State Party in a position to do so shall provide such assistance, upon request.
2.
Each State Party may request, offer or receive assistance through, inter alia, the United Nations, international, regional, subregional or national organizations, non-governmental organizations, or on a bilateral basis.
3.
A voluntary trust fund shall be established by States Parties to assist requesting States Parties requiring international assistance to implement this Treaty. Each State Party is encouraged to contribute resources to the fund.
Article 17
Conference of States Parties
1.
A Conference of States Parties shall be convened by the provisional Secretariat, established under Article 18, no later than one year following the entry into force of this Treaty and thereafter at such other times as may be decided by the Conference of States Parties.
2.
The Conference of States Parties shall adopt by consensus its rules of procedure at its first session.
3.
The Conference of States Parties shall adopt financial rules for itself as well as governing the funding of any subsidiary bodies it may establish as well as financial provisions governing the functioning of the Secretariat. At each ordinary session, it shall adopt a budget for the financial period until the next ordinary session.
4.
The Conference of States Parties shall:
(a)
Review the implementation of this Treaty, including developments in the field of conventional arms;
(b)
Consider and adopt recommendations regarding the implementation and operation of this Treaty, in particular the promotion of its universality;
(c)
Consider amendments to this Treaty in accordance with Article 20;
(d)
Consider issues arising from the interpretation of this Treaty;
(e)
Consider and decide the tasks and budget of the Secretariat;
(f)
Consider the establishment of any subsidiary bodies as may be necessary to improve the functioning of this Treaty; and
(g)
Perform any other function consistent with this Treaty.
5.
Extraordinary meetings of the Conference of States Parties shall be held at such other times as may be deemed necessary by the Conference of States Parties, or at the written request of any State Party provided that this request is supported by at least two-thirds of the States Parties.
Article 18
Secretariat
1.
This Treaty hereby establishes a Secretariat to assist States Parties in the effective implementation of this Treaty. Pending the first meeting of the Conference of States Parties, a provisional Secretariat will be responsible for the administrative functions covered under this Treaty.
2.
The Secretariat shall be adequately staffed. Staff shall have the necessary expertise to ensure that the Secretariat can effectively undertake the responsibilities described in paragraph 3.
3.
The Secretariat shall be responsible to States Parties. Within a minimized structure, the Secretariat shall undertake the following responsibilities:
(a)
Receive, make available and distribute the reports as mandated by this Treaty;
(b)
Maintain and make available to States Parties the list of national points of contact;
(c)
Facilitate the matching of offers of and requests for assistance for Treaty implementation and promote international cooperation as requested;
(d)
Facilitate the work of the Conference of States Parties, including making arrangements and providing the necessary services for meetings under this Treaty; and
(e)
Perform other duties as decided by the Conferences of States Parties.
Article 19
Dispute Settlement
1.
States Parties shall consult and, by mutual consent, cooperate to pursue settlement of any dispute that may arise between them with regard to the interpretation or application of this Treaty including through negotiations, mediation, conciliation, judicial settlement or other peaceful means.
2.
States Parties may pursue, by mutual consent, arbitration to settle any dispute between them, regarding issues concerning the interpretation or application of this Treaty.
Article 20
Amendments
1.
Six years after the entry into force of this Treaty, any State Party may propose an amendment to this Treaty. Thereafter, proposed amendments may only be considered by the Conference of States Parties every three years.
2.
Any proposal to amend this Treaty shall be submitted in writing to the Secretariat, which shall circulate the proposal to all States Parties, not less than 180 days before the next meeting of the Conference of States Parties at which amendments may be considered pursuant to paragraph 1. The amendment shall be considered at the next Conference of States Parties at which amendments may be considered pursuant to paragraph 1 if, no later than 120 days after its circulation by the Secretariat, a majority of States Parties notify the Secretariat that they support consideration of the proposal.
3.
The States Parties shall make every effort to achieve consensus on each amendment. If all efforts at consensus have been exhausted, and no agreement reached, the amendment shall, as a last resort, be adopted by a three-quarters majority vote of the States Parties present and voting at the meeting of the Conference of States Parties. For the purposes of this Article, States Parties present and voting means States Parties present and casting an affirmative or negative vote. The Depositary shall communicate any adopted amendment to all States Parties.
4.
An amendment adopted in accordance with paragraph 3shall enter into force for each State Party that has deposited its instrument of acceptance for that amendment, ninety days following the date of deposit with the Depositary of the instruments of acceptance by a majority of the number of States Parties at the time of the adoption of the amendment. Thereafter, it shall enter into force for any remaining State Party ninety days following the date of deposit of its instrument of acceptance for that amendment.
Article 21
Signature, Ratification, Acceptance, Approval or Accession
1.
This Treaty shall be open for signature at the United Nations Headquarters in New York by all States from 3 June 2013 until its entry into force.
2.
This Treaty is subject to ratification, acceptance or approval by each signatory State.
3.
Following its entry into force, this Treaty shall be open for accession by any State that has not signed the Treaty.
4.
The instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the Depositary.
Article 22
Entry into Force
1.
This Treaty shall enter into force ninety days following the date of the deposit of the fiftieth instrument of ratification, acceptance or approval with the Depositary.
2.
For any State that deposits its instrument of ratification, acceptance, approval or accession subsequent to the entry into force of this Treaty, this Treaty shall enter into force for that State ninety days following the date of deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.
Article 23
Provisional Application
Any State may at the time of signature or the deposit of instrument of its of ratification, acceptance, approval or accession, declare that it will apply provisionally Article 6 and Article 7 pending the entry into force of this Treaty for that State.
Article 24
Duration and Withdrawal
1.
This Treaty shall be of unlimited duration.
2.
Each State Party shall, in exercising its national sovereignty, have the right to withdraw from this Treaty. It shall give notification of such withdrawal to the Depositary, which shall notify all other States Parties. The notification of withdrawal may include an explanation of the reasons for its withdrawal. The notice of withdrawal shall take effect ninety days after the receipt of the notification of withdrawal by the Depositary, unless the notification of withdrawal specifies a later date.
3.
A State shall not be discharged, by reason of its withdrawal, from the obligations arising from this Treaty while it was a Party to this Treaty, including any financial obligations that it may have accrued.
Article 25
Reservations
1.
At the time of signature, ratification, acceptance, approval or accession, each State may formulate reservations, unless the reservations are incompatible with the object and purpose of this Treaty.
2.
A State Party may withdraw its reservation at any time by notification to this effect addressed to the Depositary.
Article 26
Relationship with other international agreements
1.
The implementation of this Treaty shall not prejudice obligations undertaken by States Parties with regard to existing or future international agreements, to which they are parties, where those obligations are consistent with this Treaty.
2.
This Treaty shall not be cited as grounds for voiding defence cooperation agreements concluded between States Parties to this Treaty.
Article 27
Depositary
The Secretary-General of the United Nations shall be the Depositary of this Treaty.
Article 28
Authentic Texts
The original text of this Treaty, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.
DONE AT NEW YORK, this second day of April, two thousand and thirteen.