366/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2015 do 10.01.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

366
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 10. decembra 2014,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 374 ods. 1 a 2 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, § 92 ods. 1 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 561 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení vyhlášky č. 417/2006 Z. z., vyhlášky č. 120/2007 Z. z., vyhlášky č. 389/2008 Z. z., vyhlášky č. 11/2009 Z. z., vyhlášky č. 95/2009 Z. z., vyhlášky č. 450/2009 Z. z., vyhlášky č. 148/2011 Z. z., vyhlášky č. 94/2012 Z. z., vyhlášky č. 327/2012 Z. z., vyhlášky č. 105/2013 Z. z., vyhlášky č. 428/2013 Z. z. a vyhlášky č. 334/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 16 ods. 1 sa vypúšťa slovo "kontrolór,".
2.
§ 48 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Poverený zamestnanec súdu zašle ministerstvu elektronickými prostriedkami rovnopis rozhodnutia podľa § 153 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku, a to v lehote 15 pracovných dní odo dňa vyznačenia právoplatnosti na prvopise rozhodnutia; rovnopis rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky o dovolaní zašle ministerstvu súd, ktorý rozhodnutie dovolacieho súdu doručuje.“.
4.
V § 62 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Ak je to po vyznačení právoplatnosti potrebné, zabezpečí súdny tajomník bezodkladné predloženie rovnopisu rozhodnutia opatreného doložkou právoplatnosti učtárni.“.
7.
V prílohe č. 4 vzor č. 24 znie:
8.
V prílohe č. 5 vzore "Poučenie o správaní v pojednávacej miestnosti" sa za bod 14 vkladá bod 15, ktorý znie:
„15.
Priebeh súdneho pojednávania sa zaznamenáva aj s využitím technického zariadenia určeného na zaznamenávanie zvuku.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2015 okrem čl. I bodov 5 a 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 11. januára 2015, a čl. I tretieho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. marca 2015.
Tomáš Borec v. r.