367/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

367
VÝNOS
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 15. decembra 2014,
ktorým sa na rok 2015 ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 129 ods. 8 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 181/1999 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže je uvedená v prílohe.
§ 2
Zrušuje sa výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/2013 Z. z., ktorým sa na rok 2014 ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže.
§ 3
Tento výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2015.
Tomáš Borec v. r.
Príloha k výnosu č. 367/2014 Z. z.
HODNOTA SLUŽOBNEJ ROVNOŠATY A JEJ SÚČASTÍ