370/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 19.12.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

370
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. decembra 2014 bol v Bruseli podpísaný Protokol medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Maďarska o zmene a doplnení Protokolu medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Maďarskej republiky na vykonávanie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o readmisii osôb na spoločnej štátnej hranici podpísanej v Budapešti 12. septembra 2002 (oznámenie č. 30/2004 Z. z.).
Protokol nadobudol platnosť 5. decembra 2014 v súlade s článkom 2 ods. 1.
Do textu protokolu možno nahliadnuť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.