372/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

372
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 3. decembra 2014,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 420/2012 Z. z., ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 505/2013 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 420/2012 Z. z., ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 505/2013 Z. z. sa mení takto:
Príloha vrátane nadpisu znie:
„Príloha k nariadeniu vlády č. 420/2012 Z.z.
Národná tabuľka frekvenčného spektra 2015
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2015.
Robert Fico v. r.