376/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

376
ZÁKON
zo 4. decembra 2014,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 317/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 332/210 Z. z., zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 50/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 485/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z. a zákona č. 219/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 110v sa vkladá § 110w, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠110w
Prechodné ustanovenia účinné od 1. februára 2015
(1)
Ustanovenia § 38 ods. 7 a § 65 ods. 6 písm. f) a g) sa od 1. februára 2015 neuplatňujú, ak poskytovateľ sociálnej služby v domove sociálnych služieb s celoročnou pobytovou sociálnou službou, ktorý poskytoval túto sociálnu službu k 31. decembru 2013 a ktorý po 1. januári 2014 postupoval podľa § 110g písm. a), zmení v domove sociálnych služieb počet miest tak, že v tomto objekte zariadenia zmení počet miest v zariadení pre seniorov alebo v špecializovanom zariadení alebo zmení počet miest v týchto druhoch sociálnych služieb súčasne, a nepresiahne počet miest, ktoré mal poskytovateľ sociálnej služby v domove sociálnych služieb podľa stavu registra k 31. decembru 2013; § 35 ods. 4 a § 39 ods. 5 sa v tomto prípade neuplatňujú.
(2)
Ustanovenia § 35 ods. 4, § 38 ods. 7 a § 39 ods. 5 sa od 1. februára 2015 neuplatňujú, ak poskytovateľ sociálnej služby v domove sociálnych služieb s celoročnou pobytovou sociálnou službou, ktorý poskytoval túto sociálnu službu k 31. decembru 2013 a ktorý po 1. januári 2014 nepostupoval podľa § 110g písm. a),
a)
zmení v domove sociálnych služieb počet miest tak, že v tomto objekte zariadenia začne poskytovať po 31. januári 2015 aj sociálnu službu v zariadení pre seniorov alebo sociálnu službu v špecializovanom zariadení alebo tieto druhy sociálnych služieb súčasne, a nepresiahne počet miest, ktoré mal v domove sociálnych služieb podľa stavu registra k 31. decembru 2013; § 65 ods. 6 písm. f) a g) sa v tomto prípade neuplatňuje,
b)
skončí poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb a v tomto objekte zariadenia začne po 31. januári 2015 poskytovať sociálnu službu v zariadení pre seniorov alebo sociálnu službu v špecializovanom zariadení alebo tieto druhy sociálnych služieb súčasne, a nepresiahne počet miest, ktoré mal v domove sociálnych služieb podľa stavu registra k 31. decembru 2013; § 65 ods. 6 písm. f) sa v tomto prípade neuplatňuje.
(3)
Ustanovenie § 110g sa od 1. februára 2015 neuplatňuje.
(4)
Konanie vo veci zápisu do registra začaté pred 1. februárom 2015 podľa zákona účinného do 31. januára 2015, ktoré nebolo skončené do 31. januára 2015, sa dokončí podľa zákona účinného od 1. februára 2015.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2015.
Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.