379/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

379
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 10. decembra 2014,
ktorou sa ustanovujú podmienky on-line pripojenia elektronickej registračnej pokladnice s informačnými systémami finančnej správy
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 písm. b) devätnásteho bodu zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 218/2014 Z. z. ustanovuje:
§ 1
On-line pripojenie elektronickej registračnej pokladnice s informačnými systémami finančnej správy má
a)
umožniť dodatočné pripojenie komunikačného zariadenia k elektronickej registračnej pokladnici, pričom komunikačným zariadením je technické zariadenie riadené vstavaným registračným programom1) alebo vstavaným riadiacim programom komunikačného zariadenia; vstavaným riadiacim programom komunikačného zariadenia je program riadiaci prenos vybraných údajov z elektronickej registračnej pokladnice do informačných systémov finančnej správy v súlade s osobitným predpisom,2)
b)
zabezpečiť umiestnenie komunikačného zariadenia tak, aby toto zariadenie bolo v elektronickej registračnej pokladnici v časti neprístupnej fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá na základe oprávnenia na podnikanie3) predáva tovar alebo poskytuje službu, a aby spolu s elektronickou registračnou pokladnicou tvorili jeden funkčný celok.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2015.
v z. Radko Kuruc v. r.
1)
§ 2 písm. d) zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
2)
Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.