38/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

38
ZÁKON
z 31. januára 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 odsek 6 znie:
„(6)
Galéria je špecializovaná právnická osoba alebo organizačný útvar právnickej osoby, ktorá na základe vedeckého výskumu v súlade so svojím zameraním a špecializáciou nadobúda, odborne spravuje, vedecky skúma a sprístupňuje zbierkové predmety zo všetkých disciplín výtvarného umenia a realizuje tvorivé a umelecké výstupy a prezentácie.“.
2.
V § 2 ods. 7 druhá veta znie: „Vedomostný systém múzea alebo vedomostný systém galérie je tvorený zbierkovými predmetmi a informáciami o zbierkových predmetoch ako neoddeliteľnej súčasti základných odborných činností.“.
3.
V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
po zrušení múzea alebo zrušení galérie požiadať Slovenské národné múzeum alebo Slovenskú národnú galériu o zápis do evidencie múzejných zariadení alebo do evidencie galerijných zariadení.“.
4.
V § 4 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „od vydania, alebo ak je neskorším dňom“.
5.
V § 4 ods. 3 úvodnej vete sa vypúšťa slovo „zriadených“.
6.
V § 4 ods. 3 písm. c) sa slová „zriadenými podľa § 3 ods. 1“ nahrádzajú slovami „v súlade so zameraním a špecializáciou tohto múzea alebo galérie, ktorých zriaďovateľom je osoba podľa § 3 ods. 1“.
7.
V § 4 ods. 4 úvodnej vete sa za slovom „galérie“ vypúšťa čiarka a slová „ktoré sú založené“.
8.
V § 4 ods. 4 písm. a) sa slová „ktoré je zapísané v registri podľa § 3 ods. 1“ nahrádzajú slovami „ktoré sú zapísané v registri a ktorých zriaďovateľom je osoba podľa § 3 ods. 1 vybraným podľa ich zamerania a špecializácie“.
9.
V § 5 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Na múzeum alebo galériu, ktoré boli vymazané z registra podľa prvej vety, sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona.“.
10.
V § 5 sa vypúšťa odsek 10.
Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 10.
11.
V § 5 odsek 10 znie:
„(10)
Na úkony týkajúce sa registra sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.4)“.
12.
V § 6 písmeno h) znie:
„h)
vydáva povolenie podľa § 17 ods. 2 a 3 na trvalý vývoz zbierkového predmetu (ďalej len „povolenie“) z územia Slovenskej republiky a povolenie podľa osobitného predpisu6) na vývoz zbierkového predmetu z colného územia Európskej únie,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
„6)
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1081/2012 z 9. novembra 2012 k nariadeniu Rady (ES) č. 116/2009 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 324, 22. 11. 2012).
Nariadenie Rady (ES) č. 116/2009 z 18. decembra 2008 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 39, 10. 2. 2009).“.
13.
V § 7 ods. 2 písm. a) a b) sa vypúšťajú slová „regiónu svojho pôsobenia“.
14.
V § 7 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „celoštátnou pôsobnosťou s komplexnou“.
15.
V § 7 ods. 2 písm. d) sa slová „vo vybraných oblastiach“ nahrádzajú slovami „vo vybranej oblasti alebo vednom odbore“.
16.
V § 7 ods. 4 sa za slovo „pôsobnosťou“ vkladajú slová „alebo špecializovaná galéria s celoštátnou pôsobnosťou“.
17.
V § 7 ods. 5 písm. e) sa slovo „digitalizáciu“ nahrádza slovom „informatizáciu“.
18.
V § 7 ods. 5 písm. g) sa za slovo „činnostiach“ vkladajú slová „poskytnuté múzeami“.
19.
V § 7 ods. 5 písm. i) sa vypúšťajú slová „a správcom“.
20.
V § 7 ods. 5 písmeno j) znie:
„j)
vedie evidenciu múzejných zariadení.“.
21.
V § 7 ods. 6 písm. g) sa za slovo „činnostiach“ vkladajú slová „poskytnuté galériami“.
22.
V § 7 ods. 6 písm. i) sa vypúšťajú slová „a správcom“.
23.
V § 7 sa odsek 6 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
vedie evidenciu galerijných zariadení.“.
24.
§ 8 vrátane nadpisu znie:
㤠8
Základné odborné činnosti
Múzeá a galérie sú povinné vykonávať tieto základné odborné činnosti:
a)
nadobúdanie zbierkových predmetov podľa § 9,
b)
odborná evidencia zbierkových predmetov a vyraďovanie zbierkových predmetov z odbornej evidencie podľa § 10,
c)
odborná revízia zbierkových predmetov podľa § 11,
d)
bezpečnosť zbierkových predmetov podľa § 12,
e)
odborná ochrana zbierkových predmetov podľa § 13,
f)
vedecko-výskumná činnosť podľa § 14,
g)
sprístupňovanie zbierkových predmetov a zbierok podľa § 15 a historických objektov v správe múzea alebo galérie.“.
25.
V § 9 ods. 3 štvrtej vete sa slová „, ktoré sú zastúpené v zbierkovom fonde múzea alebo galérie“ nahrádzajú slovami „podľa charakteru zbierkových predmetov“.
26.
V § 9 odsek 5 znie:
„(5)
Pri nadobúdaní zbierkových predmetov a zbierok komisia vykoná odborný odhad hodnoty nadobúdaných zbierkových predmetov a zbierok, a to jednotlivo za každý zbierkový predmet a zbierku. O nadobudnutí zbierkového predmetu a zbierky rozhoduje štatutárny orgán alebo iná osoba písomne poverená štatutárnym orgánom.“.
27.
V § 9 ods. 9 druhej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a to výlučne na základe originálneho vyhotovenia výskumnej dokumentácie.11a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
„11a)
§ 39 ods. 9 zákona č. 49/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
28.
V § 10 odsek 4 znie:
„(4)
Katalogizácia zbierkových predmetov sa vykoná najneskôr do dvoch rokov po nadobudnutí zbierkového predmetu.“.
29.
V § 11 ods. 2 písm. a) sa za slovo „pravidelne,“ vkladajú slová „a to naraz alebo“.
30.
V § 11 ods. 2 písm. a) prvom bode sa slovo „dva“ nahrádza slovom „tri“.
31.
V § 11 ods. 2 písm. a) druhom bode sa slovo „tri“ nahrádza slovom „štyri“.
32.
V § 11 ods. 2 písm. a) treťom bode sa slová „každé štyri roky“ nahrádzajú slovami „každých päť rokov“.
33.
V § 11 ods. 2 písm. a) štvrtom bode sa slovo „päť“ nahrádza slovom „šesť“.
34.
V § 11 ods. 2 písm. a) piatom bode sa slovo „šesť“ nahrádza slovom „sedem“.
35.
V § 11 ods. 2 písm. a) šiestom bode sa slovo „sedem“ nahrádza slovom „osem“.
36.
V § 11 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Vykonanie mimoriadnej odbornej revízie nahrádza pravidelnú odbornú revíziu.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
37.
V § 13 ods. 4 sa vypúšťajú slová „a uviesť zbierkový predmet do stavu čo najviac sa približujúcemu jeho pôvodnému stavu“.
38.
V § 14 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
skúmať a spracovávať javy a vývinové trendy, ktoré výrazne spolupôsobia na vývoj výtvarného umenia.“.
39.
V § 16 ods. 1 sa za slová „v prílohe č. 2“ vkladá bodka a vypúšťajú sa slová „a všetky originály diel výtvarného umenia bez časového obmedzenia vrátane diel žijúcich autorov.26)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26 sa vypúšťa.
40.
V § 16 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 3 až 7.
41.
V § 16 ods. 3 sa vypúšťajú slová „v dvoch vyhotoveniach“.
42.
V § 16 ods. 4 úvodnej vete sa slová „alebo jeho správca podľa odseku 3 sú oprávnení“ nahrádzajú slovami „je oprávnený“.
43.
V § 16 ods. 6 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „alebo jeho správca podľa odseku 3“ a slová „sú povinní“ sa nahrádzajú slovami „je povinný“.
44.
V § 16 ods. 7 sa vypúšťajú slová „alebo správca“.
45.
Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠16a
Múzejné zariadenie alebo galerijné zariadenie
(1)
Múzejné zariadenie alebo galerijné zariadenie je špecializovaná právnická osoba alebo organizačný útvar právnickej osoby alebo špecializované zariadenie, ktoré nadobúda predmety kultúrnej hodnoty a sprístupňuje ich verejnosti na účely poznávania a estetického zážitku špecifickými prostriedkami múzejnej prezentácie alebo galerijnej prezentácie.
(2)
Zriaďovateľ alebo zakladateľ múzejného zariadenia alebo galerijného zariadenia je oprávnený požiadať Slovenské národné múzeum alebo Slovenskú národnú galériu o zápis do evidencie múzejných zariadení alebo evidencie galerijných zariadení.
(3)
Múzejné zariadenie alebo galerijné zariadenie alebo zriaďovateľ alebo zakladateľ múzejného zariadenia alebo galerijného zariadenia sú oprávnení požiadať Slovenské národné múzeum alebo Slovenskú národnú galériu o odborné usmernenie podľa § 7 ods. 5 písm. i) alebo ods. 6 písm. i).
(4)
Zriaďovateľ alebo zakladateľ múzejného zariadenia alebo galerijného zariadenia určí v zriaďovacej listine, zakladacej listine alebo v štatúte zameranie a špecializáciu nadobúdania predmetov kultúrnej hodnoty a formu sprístupňovania predmetov kultúrnej hodnoty.
(5)
Zriaďovateľ alebo zakladateľ múzejného zariadenia alebo galerijného zariadenia, ktoré je evidované podľa odseku 2, po zrušení múzejného zariadenia alebo galerijného zariadenia požiada o výmaz z evidencie múzejných zariadení alebo evidencie galerijných zariadení.“.
46.
Poznámka pod čiarou k odkazu 31 znie:
„31)
Čl. 9 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1081/2012.“.
47.
V § 17 ods. 7 sa slovo „štyroch“ nahrádza slovom „troch“ a v tretej vete sa za slovom „vyhotoveniach“ vypúšťa čiarka a slová „z ktorých jedno zašle múzeum alebo galéria ministerstvu“.
48.
V § 17 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8)
Ustanovenie odseku 7 sa nevzťahuje na dočasný vývoz zbierkového predmetu z oblasti prírodných vied na vedecko-výskumné účely.“.
Doterajšie odseky 8 až 11 sa označujú ako odseky 9 až 12.
49.
V § 17 ods. 9 sa slová „odsekov 7 a 9“ nahrádzajú slovami „odsekov 7 a 10“.
50.
V § 17 ods. 10 sa slovo „štyroch“ nahrádza slovom „troch“ a v druhej vete sa za slovom „vyhotoveniach“ vypúšťa čiarka a slová „z ktorých jedno zašle múzeum alebo galéria ministerstvu“.
51.
V § 19 ods. 1 písm. a) a b) sa slová „ods. 7“ nahrádzajú slovami „ods. 6“.
52.
V § 19 ods. 1 písm. c) sa slová „ods. 8“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.
53.
V § 20 ods. 1 písm. a) sa slová „§ 16 ods. 3, 7 a 8“ nahrádzajú slovami „§ 16 ods. 6 a 7“.
54.
Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 1 k zákonu č. 206/2009 Z. z.
REGISTER MÚZEÍ/GALÉRIÍ1) SLOVENSKEJ REPUBLIKY
55.
Prílohy č. 3 až 6 vrátane nadpisov znejú:
„Príloha č. 3 k zákonu č. 206/2009 Z. z.
ŽIADOSŤ O ZÁPIS DO EVIDENCIE PREDMETOV KULTÚRNEJ HODNOTY
Príloha č. 4 k zákonu č. 206/2009 Z. z.
ŽIADOSŤ O POVOLENIE NA TRVALÝ VÝVOZ ZBIERKOVÉHO PREDMETU/SÚBORU ZBIERKOVÝCH PREDMETOV1)
Príloha č. 5 k zákonu č. 206/2009 Z. z.
ŽIADOSŤ O SÚHLAS NA DOČASNÝ VÝVOZ ZBIERKOVÉHO PREDMETU/SÚBORU ZBIERKOVÝCH PREDMETOV1)
Príloha č. 6 k zákonu č. 206/2009 Z. z.
ŽIADOSŤ O ZMENU PODMIENOK DOČASNÉHO VÝVOZU ZBIERKOVÉHO PREDMETU/SÚBORU ZBIERKOVÝCH PREDMETOV1)
56. Slovo „Spoločenstvo“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovami „Európska únia“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 208/2009 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z. a zákona č. 180/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 39 ods. 9 sa na konci pripájajú tieto slová: „a jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie múzeu, ktoré bude správcom archeologických nálezov36a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 36a znie:
„36a)
§ 9 ods. 9 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.“.
Čl. III
Zákon č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení takto:
1.
V § 1 ods. 1 písm. a) sa slová „Európskeho spoločenstva (ďalej len „Spoločenstvo“)“ nahrádzajú slovami „Európskej únie“.
2.
V § 4 ods. 1 prvá veta znie: „Ministerstvo je príslušným orgánom na vystavenie povolenia podľa osobitného predpisu2) na vývoz predmetu kultúrnej hodnoty z colného územia Európskej únie, ak osobitný predpis5) neustanovuje inak.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2)
Nariadenie Rady (ES) č. 116/2009 z 18. decembra 2008 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 39, 10. 2. 2009).
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1081/2012 z 9. novembra 2012 k nariadeniu Rady (ES) č. 116/2009 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 324, 22. 11. 2012).“.
3. Poznámky pod čiarou k odkazom 17 až 23 znejú:
„17)
Čl. 6 nariadenia (EÚ) č. 1081/2012.
18)
Nariadenie (EÚ) č. 1081/2012.
19)
Čl. 6 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1081/2012.
20)
Čl. 9 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1081/2012.
21)
Čl. 8 ods. 1 posledná veta a ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1081/2012.
22)
Čl. 9 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1081/2012.
23)
Čl. 7 až 9 nariadenia (EÚ) č. 1081/2012.“.
4. Slovo „Spoločenstvo“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovami „Európska únia“ v príslušnom tvare.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2014.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.