380/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

380
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 15. decembra 2014,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") podľa § 6 ods. 6 a § 7 ods. 4 zákona č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon") ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje podrobnosti o
a)
podmienkach a náležitosti vyhlásenia skúšky odbornej spôsobilosti rozhodcu (ďalej len "skúška"), zoznam dokladov, ktoré má uchádzač o funkciu rozhodcu predložiť, spôsob vykonania skúšky, podrobnosti o písomnej časti skúšky a o ústnej časti skúšky, spôsob vyhodnotenia výsledkov skúšky, náležitosti zápisnice o priebehu skúšky (ďalej len "zápisnica") a podrobnosti o písomnom osvedčení o výsledku skúšky,
b)
ďalšom vzdelávaní rozhodcov a o preskúšavaní rozhodcov ministerstvom.
Skúška
§ 2
Vyhlásenie skúšky
(1)
Termín skúšky ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle najmenej dva mesiace pred jej konaním.
(2)
Vyhlásenie skúšky obsahuje
a)
označenie okruhu osôb, ktoré sa môžu na skúške zúčastniť, vrátane zákonných predpokladov účasti na skúške,
b)
zoznam predkladaných dokladov,
c)
stručný popis spôsobu vykonania skúšky,
d)
lehotu na podanie žiadosti o vykonanie skúšky a ďalších predkladaných dokladov podľa § 3,
e)
termín a miesto uskutočnenia skúšky.
§ 3
Žiadosť o vykonanie skúšky
(1)
Žiadosť o vykonanie skúšky môže podať fyzická osoba, ktorá spĺňa predpoklady podľa § 5 ods. 1 zákona (ďalej len "uchádzač"). Na žiadosti o vykonanie skúšky doručené po lehote na ich podanie sa neprihliada; o tejto skutočnosti ministerstvo uchádzača upovedomí.
(2)
K žiadosti o vykonanie skúšky je potrebné priložiť
a)
profesijný životopis,
b)
kópiu dokladu totožnosti,
c)
doklad o získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou, alebo ich úradne osvedčenú kópiu,
d)
potvrdenie o výkone právnickej praxe v trvaní aspoň päť rokov,
e)
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
f)
čestné vyhlásenia o splnení podmienok dôveryhodnosti a doklady preukazujúce
1.
splnenie podmienky dôveryhodnosti podľa § 8 ods. 3 písm. b) zákona s ohľadom na vykonávanú právnickú prax uchádzača,
2.
splnenie podmienky dôveryhodnosti podľa § 8 ods. 3 písm. c) zákona,
g)
doklad o úhrade správneho poplatku za vykonanie skúšky,
h)
kontaktné údaje v rozsahu adresa na doručovanie, telefónne číslo a emailová adresa.
(3)
Ak uchádzač na výzvu ministerstva v lehote siedmich pracovných dní od doručenia výzvy nedoplní všetky doklady podľa odseku 2, ministerstvo uchádzačovi účasť na skúške neumožní a vyčiarkne ho zo zoznamu uchádzačov; o tejto skutočnosti musí byť uchádzač ministerstvom poučený. Vyčiarknutie zo zoznamu uchádzačov ministerstvo uchádzačovi bezodkladne písomne oznámi.
(4)
Ministerstvo uchádzača zo zoznamu uchádzačov vyčiarkne aj vtedy, ak sa nezúčastní na skúške alebo na niektorej jej časti.
Obsahové zameranie skúšky a spôsob jej vykonania
§ 4
(1)
Skúškou sa overujú odborné znalosti uchádzača z občianskeho práva, obchodného práva, všeobecne záväzných právnych predpisov na ochranu práv spotrebiteľa, práva Európskej únie, všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich rozhodcovské konanie v spotrebiteľských sporoch a rozhodovacej činnosti súdov Slovenskej republiky a súdov Európskej únie.
(2)
Písomná časť skúšky, ktorá pozostáva z písomného testu a prípadovej štúdie, sa koná v jeden deň a ústna časť skúšky sa koná v jeden deň s odstupom najmenej jedného týždňa od skončenia písomnej časti skúšky.
§ 5
Písomný test
(1)
Písomný test pozostáva zo 40 otázok s pridelením jedného bodu za každú správne zodpovedanú otázku. Časový limit na vyznačenie odpovedí je 30 minút.
(2)
Písomný test zostavuje ministerstvo.
§ 6
Prípadová štúdia
(1)
Prípadová štúdia obsahuje opis možnej, prípadne skutočnej situácie, ktorej písomné riešenie vypracuje uchádzač vrátane vypracovania písomností v rozhodcovskom konaní, ktorých vypracovanie je potrebné, a prípravy rozhodcovského rozhodnutia. Pri vypracúvaní písomného riešenia prípadovej štúdie možno používať nekomentované znenia všeobecne záväzných právnych predpisov a právne záväzných aktov Európskej únie.
(2)
Časový limit na vypracovanie písomného riešenia prípadovej štúdie je tri hodiny. Za písomné riešenie prípadovej štúdie možno získať najviac 40 bodov.
(3)
Prípadovú štúdiu zostavuje ministerstvo.
§ 7
(1)
Pre účasť na ústnej časti skúšky je potrebné získať z
a)
písomného testu aspoň 24 bodov,
b)
prípadovej štúdie aspoň 24 bodov.
(2)
Skúšobná komisia po vyhodnotení písomného testu určí podľa počtu dosiahnutých bodov
a)
úspešných uchádzačov, ktorí sa zúčastnia na vypracovaní prípadovej štúdie, a
b)
neúspešných uchádzačov.
(3)
Skúšobná komisia po vyhodnotení prípadovej štúdie určí podľa počtu dosiahnutých bodov
a)
úspešných uchádzačov, ktorí sa zúčastnia na ústnej časti skúšky, a
b)
neúspešných uchádzačov.
(4)
Skúšobná komisia verejne oznámi a informuje uchádzačov o úspešných a neúspešných uchádzačoch podľa odsekov 2 a 3 bezodkladne po vyhodnotení príslušnej časti skúšky.
§ 8
Ústna časť skúšky
(1)
Ústna časť skúšky pozostáva z dvoch otázok zameraných na právne znalosti a schopnosť uchádzača aplikovať právo pri rozhodovaní spotrebiteľských sporov. Otázky si uchádzač vyžrebuje z otázok pripravených ministerstvom. Pred odpoveďou má uchádzač právo na prípravu v trvaní 15 minút. Čas trvania odpovede uchádzača nepresiahne dve hodiny.
(2)
Súčasťou ústnej časti skúšky môžu byť aj otázky členov skúšobnej komisie zamerané na prípadovú štúdiu.
(3)
Každý člen skúšobnej komisie hodnotí uchádzača v ústnej časti skúšky pridelením bodov v rozpätí od nula do 12 bodov, pričom najvyšším hodnotením je 12 bodov.
(4)
Ústna časť skúšky je verejná.
(5)
Do miestnosti, kde sa uskutočňuje ústna časť skúšky, vstupujú uchádzači jednotlivo podľa poradia, ktoré určí skúšobná komisia žrebom. Uchádzač, ktorý absolvoval ústnu časť skúšky, môže byť prítomný pri odpovedi nasledujúcich uchádzačov.
§ 9
Postup skúšobnej komisie pri hodnotení a vyhlásení výsledkov skúšky
(1)
Po skončení ústnej časti skúšky každý člen skúšobnej komisie na vlastnom hodnotiacom hárku uvedie
a)
počet bodov, ktoré uchádzač získal podľa § 7 ods. 1,
b)
počet bodov pridelených v ústnej časti skúšky a
c)
stručné odôvodnenie hodnotenia uchádzača.
(2)
Po vyhotovení hodnotiaceho hárku ho každý člen skúšobnej komisie odovzdá predsedovi skúšobnej komisie. Predseda skúšobnej komisie pred členmi skúšobnej komisie zistí mená neúspešných uchádzačov. Neúspešným uchádzačom je uchádzač, ktorý získal v ústnej časti skúšky menej ako 36 bodov, a ak sa na ústnej časti skúšky nezúčastnil niektorý člen skúšobnej komisie, menej ako 29 bodov.
(3)
Na základe vyhodnotenia počtu získaných bodov zostaví predseda skúšobnej komisie zoznam úspešných uchádzačov.
(4)
Výsledky skúšky a zoznam úspešných uchádzačov a neúspešných uchádzačov skúšobná komisia verejne vyhlási a oznámi uchádzačom bezprostredne po zostavení zoznamu podľa odseku 3. O priebehu skúšky skúšobná komisia vyhotoví zápisnicu.
(5)
Na skúške prospeli úspešní uchádzači. Úspešným uchádzačom predseda skúšobnej komisie odovzdá osvedčenie o výsledku skúšky.
§ 10
Náležitosti zápisnice
(1)
Zápisnica obsahuje
a)
údaj o dátume, čase a mieste konania skúšky,
b)
zloženie skúšobnej komisie v rozsahu titul, meno a priezvisko vrátane označenia predsedu skúšobnej komisie a stručný záznam o voľbe predsedu komisie,
c)
zoznam uchádzačov prihlásených na skúšku, ako aj zoznam uchádzačov vyčiarknutých zo zoznamu uchádzačov,
d)
stručný opis priebehu ústnej časti skúšky,
e)
zoznam úspešných uchádzačov a neúspešných uchádzačov vrátane počtu získaných bodov a hodnotenia členov skúšobnej komisie,
f)
dátum, čas a miesto verejného vyhlásenia výsledkov skúšky,
g)
meno a priezvisko člena skúšobnej komisie, ktorý zápisnicu spísal,
h)
vlastnoručné podpisy všetkých členov skúšobnej komisie.
(2)
Zápisnica ďalej obsahuje stručný a presný záznam z každého hlasovania skúšobnej komisie, ktoré sa uskutočnilo, vrátane výsledku tohto hlasovania.
(3)
Zápisnicu vyhotovuje a za jej správnosť zodpovedá člen skúšobnej komisie poverený predsedom skúšobnej komisie.
(4)
Zápisnicu po prečítaní vlastnoručne podpisujú všetci členovia skúšobnej komisie. Ak niektorý z členov odmietne zápisnicu podpísať, poznamená sa táto skutočnosť v zápisnici spolu s dôvodom odmietnutia, ak je známy. Ak zo závažných dôvodov niektorý z členov skúšobnej komisie nemôže zápisnicu podpísať, poznamená sa táto skutočnosť v zápisnici.
(5)
Zápisnica a hodnotiace hárky členov skúšobnej komisie sú súčasťou spisu ministerstva o skúške.
Ďalšie vzdelávanie rozhodcov
§ 11
Odborný seminár
(1)
Ministerstvo organizuje odborný seminár ako súčasť ďalšieho vzdelávania rozhodcov prostredníctvom Justičnej akadémie Slovenskej republiky alebo inej poverenej právnickej osoby (ďalej len "poverená osoba"), najmä právnickej fakulty vysokej školy pôsobiacej v Slovenskej republike.
(2)
Predmetom odborného seminára sú najmä aktuálne zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov občianskeho práva, obchodného práva, všeobecne záväzných právnych predpisov na ochranu práv spotrebiteľa, práva Európskej únie, všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich rozhodcovské konanie v spotrebiteľských sporoch a aktuálny vývoj rozhodovacej činnosti súdov Slovenskej republiky a súdov Európskej únie.
(3)
Poverená osoba zabezpečí, aby odborný seminár garantovali a viedli odborníci z právnej praxe alebo vysokoškolskí učitelia aktívne pôsobiaci v oblasti problematiky ochrany práv spotrebiteľa a prípadne aj zamestnanci ministerstva, ak to poverenej osobe oznámi ministerstvo.
(4)
Ministerstvo najmenej jeden mesiac pred uskutočnením ďalšieho vzdelávania na webovom sídle ministerstva zverejní oznámenie o organizovaní odborného seminára rozhodcov. Oznámenie obsahuje najmä
a)
označenie poverenej osoby, uvedenie času a miesta konania odborného seminára,
b)
témy, obsahové zameranie a program odborného seminára s uvedením odborných garantov a lektorov odborného seminára,
c)
uvedenie podmienok alebo odkaz na miesto, kde sú zverejnené podmienky účasti a vydania osvedčenia o účasti na odbornom seminári,
d)
informácie o ďalších organizačných podrobnostiach konania odborného seminára.
(5)
Na odbornom seminári sa vždy zúčastňuje aj zástupca ministerstva; od zástupcu ministerstva nemožno žiadať splnenie podmienok na účasť na odbornom seminári.
§ 12
Správa z odborného seminára
Poverená osoba v lehote jedného mesiaca od uskutočnenia odborného seminára zašle ministerstvu písomnú správu o jeho obsahu, priebehu a záveroch. Zo správy musí byť zrejmý zoznam účastníkov, odborných garantov a lektorov; súčasťou správy je aj zoznam účastníkov, ktorým bolo po splnení podmienok vystavené osvedčenie o účasti na odbornom seminári.
Preskúšanie rozhodcov ministerstvom
§ 13
Oznámenie o preskúšaní a preskúšanie
(1)
Ministerstvo určuje termín preskúšania na základe počtu rozhodcov, voči ktorým sa preskúšanie nariadi.
(2)
Ministerstvo doručí rozhodcovi oznámenie o preskúšaní do vlastných rúk najneskôr mesiac pred termínom preskúšania.
§ 14
Pri preskúšaní rozhodcov sa postupuje podľa ustanovení o skúške.
§ 15
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2015.
Tomáš Borec v. r.