382/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.12.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

382
OZNÁMENIE
Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb podľa § 11 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vydal
výnos z 15. decembra 2014 č. 1/2014, ktorým sa mení výnos Poštového regulačného úradu č. 1/2012, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien a určujú sa maximálne ceny univerzálnej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny poštový styk.
Výnosom sa ustanovuje rozsah regulácie cien a určujú sa maximálne ceny univerzálnej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny poštový styk v rozsahu udelenej poštovej licencie.
Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2015.
Výnos je uverejnený v elektronickej podobe na webovom sídle www.teleoff.gov.sk a možno doň nazrieť na Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.