386/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

386
ZÁKON
z 12. decembra 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 109/1993 Z. z., zákona č. 222/2006 Z. z., zákona č. 273/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 258/2009 Z. z., zákona č. 354/2012 Z. z. a zákona č. 160/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 10 ods. 3 písm. n) sa za slovami "znelku mesta" vypúšťa čiarka a slová "ako aj symboly mestských častí".
2.
V § 14 ods. 3 písmeno l) znie:
„l)
ustanovuje symboly mestských častí.“.
3.
V § 18 ods. 1 sa vypúšťa písmeno j).
Doterajšie písmená k) a l) sa označujú ako písmená j) a k).
4.
V § 19 ods. 1 sa slová "určuje štatút" nahrádzajú slovami "ustanovuje nariadenie mesta".
5.
V § 19 ods. 2 sa slová ", na návrh mestskej časti, ustanovuje mestské zastupiteľstvo" nahrádzajú slovami "ustanovuje nariadenie mestskej časti".
6.
§ 19 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Mestská časť môže za podmienok ustanovených v nariadení mesta používať symboly mesta.“.
7.
Za § 27a sa vkladá § 27b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠27b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2015
(1)
Vyobrazenie a opis symbolov mesta a symbolov mestských častí určených podľa zákona účinného do 31. mája 2015 zostávajú v platnosti až do schválenia nariadenia mesta podľa § 19 ods. 1 a nariadenia mestskej časti podľa § 19 ods. 2.
(2)
Nariadenie mesta podľa § 19 ods. 1 je mesto povinné schváliť do 30. novembra 2015.
(3)
Nariadenie mestskej časti podľa § 19 ods. 2 je mestská časť povinná schváliť do 30. novembra 2015.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2015.
Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.