39/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 22.02.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

39
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 125 ods. 12 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov
opatrenie zo 4. februára 2014 č. 2/2014 o náležitostiach žiadosti o schválenie prospektu cenného papiera (ďalej len „opatrenie“).
Účelom opatrenia je jednoznačne stanoviť náležitosti žiadosti o schválenie prospektu cenného papiera, a tým zvýšiť právnu istotu. Toto opatrenie zároveň reaguje aj na právnu úpravu v oblasti prospektov cenných papierov, v zmysle ktorých má NBS povinnosť oznamovať, sprístupniť a poskytnúť Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) prospekty cenných papierov v elektronickej forme.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2014.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 5/2014 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.