391/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 23.12.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

391
OZNÁMENIE
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 43 písm. a) zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
výnos z 1. decembra 2014 č. 2/2014, ktorým sa mení výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zo 16. decembra 2011 č. 2/2012, ktorým sa ustanovuje typ transferovej licencie pre jednotlivé druhy výrobkov obranného priemyslu (oznámenie č. 108/2012 Z. z.).
Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2015.
Výnos bude uverejnený vo Vestníku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 3/2014 a v elektronickej forme na webovom sídle www.mhsr.sk.