392/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 23.12.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

392
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov bola na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 11. decembra 2014 uložená táto kolektívna zmluva vyššieho stupňa:
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže na rok 2015 z 13. novembra 2014 uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky
a Odborovým zväzom Zboru väzenskej a justičnej stráže.